CAŘIHRAD

I. S Burghurlu

Asi hodinku východně od Skutari povznáší se kuželovitá hora Burghurlu. Vyšší polovice její není obydlena, není však také pusta. Nizounké vonné keře a květnaté traviny pokrývají ji až nahoru, na vrcholu stojí dva neb tři košaté stromy a nevelká, zídkou obehnaná zahrada s domkem - zahrada je samá květina mezi květinami leží hrob a v hrobě poustevník derviš Tašiloba. Jaký to musel být muž, vyzrálý samotou, vznešený stálým dojmem vznešeného obrazu! Prostý ten derviš, nemilující houfní společnosti havranů, orlem zaletěl sem do tiché samoty, usadil se na místě, odkud duch jeho s tiše rozepiatými křídly vznášeti se mohl nad nejkrásnějším obrazem celého světa a duše jeho stále kochati se mohla v nejkrásnější básni, již dovedlo lidstvo a příroda! Stál tu na pokraji Asie, před ním rozestřen Cařihrad, Bosporus, Bílé moře, Černé moře a kyprá, zelená všude země! Ano, musíš ustoupit zpět přes moře, postavit se do druhého dílu světa, aby zrak tvůj obemknul obraz, jejž není lze popsat a jemuž není rovno. Cokoliv sobě fantasie kouzlila o pohledu na Cařihrad, Cařihrad sám to překonává, on nedegraduje obrazotvornost jako Řím, Paříž, on ji netušeně povznáší. Cařihrad je jediný ve své spůsobě, porovnání s jiným nějakým místem není vůbec možno. Cařihrad popsat bylo by totéž co napsat nejskvělejší báseň, zde básnila celá historie a celá příroda, zde jako by celý vesmír a všechny zvuky i barvy, všechny formy i myšlenky jeho byly se sloučily v báseň. Seděli jsme naproti tomu obrazu a hodina míjela po hodině a nemohli jsme se odloučit. Vzduch byl jasný, jenom vzdálenost kladla na město měkkou, modravou mlhu, ale viděli jsme každou barvu a každou linii. Hora dýchala samou vůni a kolem nás byl boži klid, svaté ticho. Vidíme obrovské město, ale neslyšíme tlukot jeho srdce a vřavu jeho úst, vidíme rozvlněné moře a steré po něm lodi, ale bouchání vln a hvízdot korábů nenese se až k nám. Slyšíme-li vůbec něco, je to šepot dějin, ten nás ovivá, šelestí a šumí zas jak vzdáleny vodopád a vedle nejvyšší rozkoše vkradla se nám do srdce již bolest. Vždyť vidíme život a smrt, světové město a světový hřbitov zároveň. Vždyť ty lesy stambulských cypříšů vyrůstají z trouchně pohřbených zde národů a ten krásný Cařihrad je jen smutnou hrobkou dějin! Hledíme na město a vidíme prales, kultura jedna tu vypučela z kultury druhé, padlé; nejdřív se na nás usmívá hravá báj dob předhistorických, pak rozkvétá jasný názor hellenský, pak přicházejí časy byzantinské a po těch "zjevení" či "koran" - již se klade i tento v hrob a les vyrůstá z něho nový, říkají mu "svět a názor moderní", jenž nemá ani mythu, ani bible, ani zjevení. Ano, již také třetí světová říš Islamu prohnívá, po Arabu a Tataru přišel Osman, ale již i ten v měkkém vzduchu zdejšim pozbyl síly a nehybný koran nedodá mu nové. Ovšem roste kruh vyznavačů Islamu, čítajíci nyni již přes sto milionů, pořád ještě; také pravda, že Cařihrad je kruhu toho středem, a konečně i to je pravda, že Turek není z "nejhoršich", turecká doba nebyla horší byzantinské, nikdy Turci nezhanobili hrobů, kostelních nádob atd. jako sami Latiníci, kteří mrtvoly vyházeli z krypt, koně své napájeli z kalichů - ale historie kráčí rychle, Osman kráčí pomalu. Ovšem prorokoval "Oslavený"*, chudý ten pastvec mekkánský, jim kdysi; "Dobudete Stambulu a sláva knížeti, sláva vojsku, jež to učiní", a proroctví jeho se vyplnilo, poslední Palaeolog zhynul pod tureckymi ranami na hradbách byzanckých - avšak prorocká ústa nepronesla se o trvání. Turek cařihradský žije jen jako by ve snu, sedí, kouří a nečinně očekává dějů příštích, leda že někdy sousedu pošeptá proroctví nové, neznámého původu a jen ústně se tmící, že "přijde od severu hrdina s plavým vousem a Cařihradu dobude". Jaká to bude budoucnost? Ať jakákoliv, slavná bude zajisté. Ještě nedostoupil Cařihrad své výše, jeho poloha, vůbec vře určuje mu: Staneš se centrem světa! Mimovolně začíná zrak se rozbíhat od tak zvané Sigmy Bilého moře. Zde je bod zvláštní, sbíhať se u něho Bílé moře s Bosporem a Zlatým rohem, hodinu hlubokým to skvostným přístavem cařihradským. Nejdřív vystupuji od modrého moře černé valy, pak bílé zdi serailské, za nimi temné cypřiše, za nimi Seraj sám, Aja Sofia s pyšnou svou kuplí a štíhlými minarety, a zase paláce, kuple, minarety, zahrady přese všech sedm terasových pahrbků, na nichž rozložen Cařihrad, až zase dolů k bílému, mramorovému Dolmabagdže na druhém konci Zlatého rohu, kde zaráží již bystrá vlna Bosporu. Tisíckráte opěvaný Bosporus! Je to moře i řeka zároveň, ale jak mizí všechny velebné krásy Rýna a Dunaje před krásami břehů bosporských! Vody vyššího Černého moře přelévají se zde do Bílého moře proudem tak bystrým, že pouhá plachetní loď proudu nepřemůže. Pět mil je Bosporus dlouhý, v sedm se šíří jezer a jeho břeh samý záhyb, útulek lodi a lidi, samý sad a samý ráj! "Akindisi", řeka ďáblova, říkají Bosporu, a břehům jeho říkají "zlatá spona". Tomu ráji rozuměli za všech dob a jak oko běží od Cařihradu k Černému moři po břehu evropském a zase zpět po břehu asijském, všude se dotýká míst rozkošných a historických. Hned na počátku, vedle Cařihradu, vidíme Funduklu, kde stával chrám Ajaxovi věnovaný. Pak Kuručesme, kde Medea s Jasonem na kolchickém svém útěku přistála. O něco výš amfiteatrální Bebek, v němž kvetl kultus Diany, a za ním Rumili Hissar, kde Darius převedl voje perské. Dále Balta Limani, sídlo největšího státníka tureckého, pašete Redšida a kolébka velkých státních smluv. Pak Stenia, kde Argonauti seprali se s králem Amykem - Therapia, kde Medea rozlila jed a Benátčané s Janovany bitvy námořské sváděli - čarovné Boejuekdere, letní sídlo diplomatů, a dá1 a dál se kladou hnědé hory, někdejší sídlo harpyí, až k staropověstným, pěnou Černého moře pokrývaným Symplejadám. A po asijském břehu místa ještě půvabnější, Kavaghy, Bejkjoes, Indžir Kjoei, perla Bospora Kandili atd., samý mythus a plno krás, až k Bejlerbeji, letnímu zámku sultánovu a zároveň počátku města Skutari. Skutari pod námi stkví se orientálním ohněm rudých a žlutých barev, divně se vyjímá vedle toho rozlehlého, obrovského svého hřbitova, pokrytého tichou, temnou cypřiší. A hnědé břehy zase se kladou dál až do nekonečna a podél nich lesklé Bílé moře se šťastnými "ostrovy princů" a ostrovem Bulwerovým - a již zrak se přesunul zase přes vody na břeh evropský, blíží se Sigmě, obzírá Stambul. Zrak se noří v budovy Seraje a hledá tam to Guelhane, "dům růžový", odkud v hedvábném sáčku vydán dokument na rovné právo všeho vyznání - první to hřeb do rakve Osmanův. A zase bloudí dál, až k minaretům Achmedije. Tam vraždili se za Justiniana "Zelení" a "Modří" po několik dní, tam, za našeho již věku, pobiti Janičáři do posledního - a byli poslední silou osmanskou! Nad Achmedijí vznáší se hustá mlha a je rudá jako krev. Dlouho to nebude trvat a zhoustne v oblak!

* Oslavený - Mohamed.

II. U mostu

Cařihrad má v sobě jistý bod, kde zdá se že veškerý svět má své dostaveníčko a veškeří národové své vyslance. Postav se k dřevěnému mostu, vedoucímu přes Zlatý roh, a za hodinu viděl's všechny národy, vyjma snad obyvatele Patagonska a ostrovů austrálských; slyšel's také stero jazyků, o nichž ani nevíš, kam je vřadit. Avšak musíš se postavit na stranu, kde začíná křesťanská Galata, na druhé straně leží nepoměrně klidnější, čistě turecký Stambul, a není na tam tom konci mostu jiné vřavy, než jakou má obyčejný rybí trh, kvetoucí od rána do poledne, a jakou ob den spůsobuje tam nějaká poprava. Vlastně je po případu celý Cařihrad popravištěm, nejen rybí trh na konci dřevěného mostu. Také si smíš pod Galatou dovolit pozorováni dotěrnějšího spíše než pod Stambulem. Je ovšem pravda, že křesťanům málo kdy víc stává se nějaké násilí, a že jedinou dobou, kdy není dobře křesťanu vyjít na ulici, je Ramadan; zvláště zlá je noc dne 27. měsíce toho, noc "Lejlet ul Kadr", kdy koran byl seslán na zemi, kdy sestupují andělé, aby lidem žehnali, otevřenými branami nebeskými každá modlitba vchází, každý kámen se modlí a mořské vody své slanosti pozbývají. Avšak jindy je bezpečno a konečně nečinili Turci jiným nikdy něco horšího než jiní jim, a pověsili-li několik arcibiskupů v plném církevním ornátu, odpověděli tím jen Řekům, kteříž byli dříve mekkánského mollaha i s těhotnými jeho ženami co nejukrutněji povraždili. Uhři, jichž generál Kinis dal zajaté Turky za živa upíkat, v stoupách rozetřít, svázané hladovým sviním házet, nebo Benátčané, kteří nedostáli Turkům nikdy v slově, nebo papežové, kteří přímo kázali, že slovo Turkovi dané nikdy nevíže, nenaučili mohamedány věru ničemu pěknému. Koran přímo zapovídá všechno násilí při obraceni na víru svatou, často ovšem zapomenuto naň, velmi často, ale nikoli vždy! A nyní mají před "Franky" k tomu ještě blahodárný strach. Přes most to jde plným proudem a u mostu je jen malé prostranství, za tím pak uzounké, klikaté, strmé uličky galatské, plny krámů a kaváren: lze sobě pomysliti pak život zde a jeho vřavu! Mimo to je zde hned také "bidbazara ("všivý bazar") čili trh vetešníků, a odtud, od břehu, vycházejí také všichni pouliční prodavači, kteří od domu k domu vykřikuji své zboží. V Cařihradě čekají hospodyně, až co jim kdo přinese k domovním dveřům, a často ti i v hotelu, žádáš-li sodové vody, řeknou : "Muž nešel dnes se sifony kolem!" Sotva prodavač sestoupil s mostu, začne řvát, přepodivná slova a zázračně často zkroucená; "Majdanos!" (petržel), "su" (voda), "šeker" (cukr), "gučuk" (klobásy), "čömlek" (hrnky), "tütün" (tabák), "kysrak" (kobyla), "lahana" (zelí), "karota" (mrkev), "kukles" (hračky), "flaneles" (flanely), "tenekdžis" (spravovač plechových rour na střechách) zní jedno přes druhé, každý, vše a ve všech možných jazycích se zde vykřikuje, a každý výkřik ostře se liší od ostatních. Všechny ale splývají zas v hukot jediný až ohlušující, jako by na posměch tomu muezinu, který nad námi s pavlánu štíhlého minaretu do světa výzev k modlitbě provolává. Brada se mu hýbe, vousy potřásají, ale ani jediného zvuku nesnese se dolů. Malé to náměstí u mostu je nám zároveň obrazem, jaký že život se rozvíjí, kde západ slévá se s východem, kde mísí se dvě velké kultury spolu, i kde zápasí tvrdohlavý řád starý s vítězícím novým. Zápasí - a oba válí se v orientální špíně! Špína pokrývá vše, od přístaviště lehýnkých, krátkých kaiků (kocábek), odkud každý okamžik zazní výkřik strachu, bud že někdo sklouzl s blátivých schůdků, nebo vstoupiv do kaiku se nebezpečně zahoupnul, až nahoru pod střechy domů, pokrytých šátky všech možných assekurac evropských, na nichž sv. Florián, stříkačka, pták foenix atd. Hned u mostu je prádlo na fesy a tisíce fesů už vypraných, nastrčených na plechové formy, vyjímá se dosti komicky. Výš jsou lázně orientální, elegantní a bohaté, níž lázně evropské, špinavé k nepopsání. O dva kroky dál je bursa cařihradská, dům dvoupatrový sice nevelký, ale věnovaný účelu svému zcela. Stojí za návštěvu. Uvnitř dvůr, kolem do kola samé pavlače, za nimiž úřadovny, a k pavlačím vedou železné schody. Na schodech a na pavlačích stojí kupci a prodavači, rovněž po celém blátivém dvoře, a řvou svá nabídnutí a podání z dola až do druhého patra. Zároveň je to dům průchodní a ze tří ulic procházejí tímtéž dvorem stálé proudy lidu! Je ovšem také zvláštní sál v patře prvním, ale nestačí. Mimo to jsou ve dvoře všeliké krámky, pak podomovní prodavači ovoce, pečiva a paštik, ano i káva se tu vaří pod širým nebem. Podívejte se na některý zvláštní hlouček kupců. Jsou Řekové, ošumělí, neučesaní, každý z nich drží koupenou buchtičku v ruce, je to celý jeho oběd, jediná strava až do večera, kdy vyjede si pak parníkem do některého rajského koutu na Bosporu, kde má knížecí villu a v ní bohatství na miliony! Avšak vražme se na prostranství ven a postavme se na nějaké místo příhodné. Vedlé nás umístil si "lokumdži", cukrář, do věčného bláta stále postřikovaného "makadamu" stolek svůj. Na stolku hrčí hračka, malý plechový mlýnek; cukrář dolívá na mlýnek pilně vody a křičí při tom: "Kušlokum!" (cukroví), "jaurt!" (kyselé mléko), "mahalebi!" (rejžová mouka s vodou a cukrem). Kolem něho obchází prodavač vody; má vodu v skleněné konvi, na níž trychtýř s kusem ledu. Naproti nám je kiosk, formou pražským kioskům podobný, ale větší. Kiosky jsou tu majetkem vlády a vláda v nich prodává pečivo, limonádu, ovoce, ano i kořalku a víno. Zde tedy již i vláda "dopouští se vína", na druhé straně v Skutari je ještě zakázán prodej i vína i kořalky - ale jen proto, že anatolský paša prodává obě tajně sám. Již sobě orientál přisvojil zcela tu líhovou náturu evropskou a nastalá blasfemie jeho lituje, že prorok slibuje v ráji "jen řeky mléka a ne araku". Od hora dolů šíří se ta kultura, je známo, že Selim jen proto rozkázal Benátčanům odejmout ostrov cyperský, že slýchal o cyperském víně, i že na př. Mahmud II. pil již jen čistý líh a zemřel chlastavostí. Nárožní dům za kioskem má v přízemí kavárnu. Před kavárnou sedí na nízkých slaměných sedadlech Evropané i Turci, popíjejí turecké kávy, jež se pije bez cukru a bez mléka i s kalem, a všichni kouří z čibuků nebo z nargileh (dýmek vodních). Kavárny jsou pro Orientála větší potřebou než pro nás hostince. A přec byla již doba, kdy v celém Cařihradě nebyla kavárna ani jediná. Za to, že vzbouření proti Osmanu II. začalo v kavárně jedné, dal bratr jeho Murad IV. zničit kavárny všechny, pět set. Týž zapověděl také kouření tabáku, v přestrojení mísil se mezi prostý lid, vyhledával tajné kuřáky a vlastnoručně je odpravoval. V bazarech, k vůli zboží, nesmí se posud nikde kouřit, takto bylo v Cařihradě kouření již často zapovídáno, někdy se nesmělo kouřit vůbec, někdy jen z dýmky, ale v Cařihradě trvá vůbec každý příkaz jen do třetího dne, čtvrtého si ho nikdo víc nevšimne. Nyní má každý muž čibuk v ústech, každá ženská a každý klučík cigaretu, a na lokálních parnících zdejších jsou zvláštní sluhové, kteří stále musí roznášet žhavé uhlí a zapalovat. Po chvilkách přistoupí z kolemjdoucích k nám machnatá některá starší ženská, v nepořádném evropském obleku, nebo přiošumělý muž s nejistým pohledem, a osloví nás francouzsky, italsky nebo rusky. Jsou to kuplířky a kuplíři zdejší, cizincům známi tím, že ruka již při pohledu na ně sáhá opatrně na kapsu, v níž se skrývá revolver. Zrak překlouzne s jich postav hned zase na pestrý proud. Právě cválá kolem kavalkáda, samí evropští cestovatelé, jižto sobě byli zajeli přes Stambul někam "k sedmi věžím". Jezdci to rozličné quality, s bílými závoji na kloboucích a veselým úsměvem na tváři. Za každým z nich běží pronajatel koně, vyčouhlý, bosý chlapík; modrý třapec jeho špinavého fesu hází se sem tam a jeho hůl stále bije do kostnatého zadku koně. Mrzutě pohlíží za kavalkádou dva statní Turci, mužové patrně bohatí. Jdou vedlé sebe, aniž by hovořili; nevelké ale zavalité jich postavy pohybují se přirozeně, ostré oko jako by kázalo: "Posud jsem zde pánem já!" Tváře jich jsou oblé, zdravé, nos velký, rovně klenutý. Na hlavě mají sněhobílý turban- "jen pes křesťan bojí se pohlédnout do hněvivého oka Allallova" a má u klobouku nebo čepice stínidlo - na těle sněhobílý kaftan, pod ním hedvábný šat různé barvy, kazajku modrou, pás červený, baňaté spodky žluté, punčochy opět červené, a na nohou mají žluté botky nízké. V ústech jim vězí skvostný, dlouhý čibuk, v prstech jedné ruky probíhají kuličky růžence, "tesbethu", jichž musí být zrovna 99. Je to hračka, ne modlitba. Starší z nich má k pasu přivázaný těžký sáček; zajisté je v něm samé zlato - až přijde Turek domů, zmizí to zlato pod zem, obyčejnou to zde skříň. Je zajisté poctivě vyděláno, nepoctivost, lež a podvod přenechává Turek Řekovi a Arménu. "Barnabak!" (pozor!) řve basový hlas a jednospřežná turecká talika houpá se kolem. Je to kočár stavěný jako houpačka, nahoře, z předu a v zadu krytý, po stranách otevřený; někdy mívá skříň jeho také formu prolámané koule, vždy je ale pestře natřena a z temné půdy vykvétají květiny, zlaté arabesky atd. Uvnitř vozu sedí několik ženštin, zahalených, ale zvědavě pohlížejících po vůkolí. A opět "barnabak!" Druhý, trochu delší povoz, skoro omnibus, nad nímž střecha je na sloupcích; sedí v něm as deset ženských. Tento druh povozu nazývá se "arba", zapřaženi jsou do něho dva voli, čistě umytí, pestře vyzdobení; ze jha na krku povznáší se dlouhý prut, hezky do výše, přehnutý až nad ohon a všecek ověšený červenými, žlutými a modrými třapci. "Guarda - guarda!" zní to sem a tam, bulharští a armenští nosičové, "hamalové", stoupají pevným krokem kolem a každý z nich má na sobě vrch zboží, několik centů. Mezi nimi nese jeden hamal celý masný krám a veškerá jeho zabitčata jsou okrášlena pruhy růžového flóru. A "guarda - guarda!" majestátním, tichým krokem sune se ku předu celá řada velbloudů s bednami a košíky a za velbloudy zas celá řada oslů, jeden z nich vleče klády, jež jedním koncem do vidlice svázány leží mu na krku, druhý nese v koších štěrk, třetí cihly, čtvrtý kámen, zde se i kámen prodává na váhu. Šest hodin daleko musí se přivážet dlaždičky a není silnic ani povozů. Pronikavý hlas celé smečky kluků zahvízdne teď vzduchem, kluci se tlačí mezi lid a nabízejí právě dotištěné noviny turecké, řecké a francouzské. Pokročme o kousek dál, až za mostní budku výběrčího. Dřív ošem musíme zaplatit pět para vstupu - taxa je zde velká, za vůz na př. platí se šest piastrů.* Budou nyní stavět most nový, posavadní je nízký a neúhledný. Zároveň s námi přistoupli k výběrčímu dva turečtí důstojníci. Pozdravují se, ruka pravá jede skoro až k zemi, jako by zdvihala prach ze země, a klade se pak na prsa - "tobě patří mé srdce", znamená to. Pozdravuje-li nižší vyššího, klade ruku také ještě na čelo - "i můj duch!" Důstojnici oba znají se velmi dobře. "Dzien dobri, panie!" začíná první - v tureckých službách je Poláků již až příliš mnoho! Opřem se o zábradlí, pod námi cloumají modré vlny Zlatého rohu, lítají kaiky jako šípy a otáčejí se parníky; před námi měnící se směsice lidu. Již zase tu jedna karavana evropská, ale patrně dávněj již zde usedlá. Dvě dámy nechají se nést v elegantních, pozlacených nosítkách, za nimi jdou páni : všickni mají fesy na hlavách, jeden z nich velkou plstěnou přilbu bílou po spůsobu našich hasičských : hřeben přílby je ve výběžku otevřen a slouží co ventilator. Žebráci v řadě kolem chodníku sedící nastrkují proti nim plechové misky své a vřeští. Chudě oblečený, krásně rostlý Bulhar, s huňatou beranicí na kosmatých vlasech, vede ohromného medvěda na řetězu; za ním nese žena jeho, rovněž krásně rostlá, opici a bubínek. Vysoký, hubený střelec čerkesky, prsa vysílaná samým nábojem, chce přejít na hrubou stranu; medvěd mu stojí v cestě a střelec skočí přes něho jako by přes nízkou stoličku. Klidným, majestátním krokem přichází vysmahlý Egypťan; má přes turban přehozený hedvábný šátek, s něhož splývají dlouhé hedvábné šnůry co okrasa. Houfec marokánských židů, Sefardimů, hádá se v rychlé chůzi své a žvatlá španělsky. Za nimi jde houf polonahých dělnic; skoro každé sedí na krku dítě. A za těmi zas kolíbá se tlupa starších i mladších tureckých žen ošklivým krokem svým. Jsou to ženy nějakého tureckého hodnostáře, před nimi jde černý tučný kleštěnec a za nimi druhý "nuk" čili "pověřenec" jak mu zde říkají s úšklebkem. Dva dervišové z řádu Mevleviů (tančících) kousají mezi chůzí s takou chutí do oranží, že sladká šťáva stříká jim až na plstěné klobouky, vypadající jako u nás klobouky na filtrování kořalky. Opatrně se vyhýbají starému špinavému poutníku mekkanskému, jenž právě rozstírá houni svou na zemi k modlitbě. Nikdo ho nevyruší vzdor tlačenici. Je známo, že Turek vykonává své modlitby bez ohledu na místo a vůkolí, kdykoli mu napadne; často se dá náhle do modlení, jen aby zrychlil konec nepříjemné mu rozmluvy. Poutník náš má na hlavě turban zelený, na znamení, že pochází z rodu prorokova a dcery jeho svaté Fatimy. Fatima byla sice jedinou dcerou Mohamedovou, jížto se udržel kmen jeho, ale potomstvo tak se rozmnožilo, že býti z krve prorokovy není ani žádnou zvláštní ctí. Otrhaný potomek, který zde právě kleká, nemá mimo lahev na vodu, jež se mu houpá po boku, a kompas na prsou pražádných zvláštností na sobě. Řídí si kompas s pečlivostí ouzkostlivou, ačkoli stojí psáno: "Nezakládáť se pobožnost v tom, obracíte-li tvář k východu nebo k západu." Avšak - pobožnosti zde v Cařihradě ubývá takto již nesmírně, sbor ctihodných "ulemův" lamentuje v prázdných mešitách každodenně, a již často musil policejní ministr vydat přísné rozkazy, jen aby se ta mládež alespoň trošku modlila. "Mnozí mladíci," zní rozkaz jeden, "nedbají v mešitách žádného kázání a napomenutí, zasedají si do koutků a žvaní zde, jako by byli v holírně. Jiní se procházejí po mešitě, hraji si s růžencem nebo titěrností jinou. Kdo bude v počínání takovém dostihnut, obdrží bastonádu, že mu až nehty od prstů odskočí." Opět dvě postavy úřadní. Kavas, četník v černém obleku se šavlí po boku a fesem na hlavě, a nějaký vyšší - "effendi", máť na znamení své hodnosti effendiovské či panské kovové pouzdro s inkoustem a perem za pasem. Za nimi nese silný muž malou mužskou postavičku na krku, oděnou po evropsku. Postavička je "trpaslík sultanův", mužík veselý, jehož najdeš všude v Peře, kde hudba a hezká sklepnice. Nosič trpaslíkův vede také na hedvábné šňůře hračku svého trapitele, živou berušku růžově natřenou - barvení berušek je zde oblíbeným zvykem. Žebrající slepec přichází chodníkem a ohmatává holí půdu. Člověk by se podivil, jak že zde dovede se procházet bez ourazu, kdyby nevěděl, že slepec je - Řek a slepota pouhou přetvářkou. Došel až na konec mostu, vyndavá klidně pikolu s tabákem a pouští se do klepu s mužem, jenž pod každým ramenem drží roztomilou mladou antilopku na prodej. Zas jiné a jiné houfce. Ženy z Damašku, zahalené kvítkovanými pestrými závoji, že nemožno ni oko spatřit; mouřeninky skoro vesměs nepěkné, ale stále se smějící a koketujicí na všechny strany; svalovití, vykasaní tahouni lodí, nesoucí spousty provazů; švitořiví Řekové v parádě, vesty samé stříbro, sukýnky jako sníh, střevíce samá růže; ruští poutníci jeruzalémští v černých hábitech, skromní a bojácní; lodníci v svátečně bílém obleku - bůh ví jakého jsou vyznání, že dnes v úterý mají neděli! Mimovolně jsme pokročili dál, protlačili se lidstvem až ku středu čtvrt hodiny dlouhého mostu. Náhle nás tíseň sevře se všech stran tak, že nemůžem ani dechu popadnout. Byliť otevřeli most, aby projel koráb do vnitřního vojenského přístavu, proud lidstva se zarazil, a zároveň přistál lokální parník skutarský a vyvrlil několik set lidí na totéž místo. Ale jen okamžik, a již můžeme opět "volně" kráčet dál, šťoucháni a šlapáni ze všech stran.

* Šedesát našich krejcarů.

III. Sultán

"Sultán"! Již od dětinství budilo to slovo v nás závist. Vidíme ve fantasii své ihned rajské zahrady, mramorové paláce, zlatá zábradlí; všude démantů a perel jako písku; slyšíme tajuplnou hudbu vzdálených nástrojů strunových, šplouchání fontánů, šepotání sykomor; kolem nás svití oči a smějí se korálové rty odalisk, krásnějších než andělé na nebi. Cítíme v sobě moc neobmezeného vládce, kdy kynem, sklesne život lidský, šlapem po hrdlech otroků, pro zábavu nařizujem válku vražednou - lechtáme se pocitem neobmezenosti a plynoucího z ní tyranství. A vyslovíme-li "sultán osmanský", je vše to v naší fantasii již na míře nejvyšší, a co střed vší té vysněné krásy stkví se nám "Seraj!" Jakž ale to "Seraj Burnu" vypadá v skutečnosti! Krásná ovšem poloha, že ji nemá žádné jiné sídlo vladařské. Z jedné strany Zlatý roh, z druhé Bílé moře, návrší samá mírná terassa. Plno tu paláců nejrozmanitějšího slohu, čarokrásné pavillony nad mořem, kiosky pod staletými cypřišemi, rozlehlé pěkné zahrady u věčném květu, nádvoří pohodlně dlážděná a pokrytá starými stromy, mezi nimiž volně se procházejí majestátní žirafy - ale všude ticho jako v hrobě, i turecké stráže jen si hesla šeptají, a zasměje-li se cizinec hlasitě, již se po něm všechny hlavy otáčejí a dragoman klade prst na ústa. Sultánové se již dávno vystěhovali do paláců modernějších a přicházejí sem jen při zvláštních příležitostech a při nastolení svém. Přec je Seraj Bernu jedním z nejsvětějších míst celého světa. Ve "svaté komoře" zdejší je uschován "sandžak šerif", svatý prápor, slouživší kdys co opona stanu Aišina, nejmilejší ženy prorokovy, a nyní co fanatisující zástava, kdykoli je v nebezpečí vlast a víra; dále je tu plášť Mohamedův, jeho vous a onen zub jeho, kterýž mu vyrazili v bitvě bederské, kdy mu pomohl (ovšem neviditelně) archanděl Gabriel sám s 3.000 ozbrojenými nebešťany ; konečně šlépěj prorokova, jež se vtiskla v čtyřhranný vápenec, když při stavbě svaté Kaaby těžký kámen zdvihal. K těm posvátnostem arci se nevěřící nedostane, jeť i málo věřících, kteří by dosáhli přístupu. A co se týče ostatního - málo spatříš věci zajímavých, projdeš-li tou neúhlednou branou, od níž má celá osmanská říše název "vysoká porta". Navštívíme bývalý audienční sál; za tím hustě zamřížovaným oknem v levo stáli poslanci cizích mocí, nebyliť hodni, aby přistoupli blíž, a za oněmi dveřmi byla garotáže pro ty, kteří zde upadli v nemilost - trůn a katiště vedlé sebe! Vejdem do "knihovny", v níž několik set opisů koranu, některé tak krásné - vkládá ti naivní dragoman - "že je ani kněz" přečíst nedovede". Vejdem do musea, kde spatříme obrovité, na velbloudech kdys nošené praotce našich tureckých bubnů, řetězy, jimiž dřív každého večera úžinu dardanelskou a Bosporus zavírali, prastaré mitrailleusy a vedlé nich zcela nové pušky pocházející z povstání na Kandii - jsou pokryty rudou krví! Projdem pak arsenálem, kde na statisíc pušek po zemi, po stěnách i zavěšených v kupli, a množství dobytých práporů - na černohorských a bulharských z posledního povstání je zase čerstvá ještě krev! A pak si projdem ještě kolonnády druhého dvoru nerajského a vymřelou nyní, kdys nesmírně živou kuchyni, pokrytou malými kuplemi místo komíny. Zde se vařilo pro celý dvůr, pro všechny navštěvovatele, pro chudé i pro janičáry. "Každého pátku zasedl po polední modlitbě sultán do kiosku na severní straně druhého dvoru serajského; janičáři seřadili se v kolonnadách protějších a očekávali pillaf svůj ze sultánovy kuchyně. Svých lesklých kotlů kuchyňských* užívali, aby vyslovili spokojenost nebo nespokojenost. Když na vyzvání, aby sobě pro pillaf šli, žádný janičár se nepohnul a kotle zůstaly pokryty, musilo se pátrat po stížnostech celého sboru. Byl-li sultán dosti mocen, dal nosiče kotlů co vůdce nespokojenců sebrat katem a postínat. Obyčejně ale zvítězili janičáři a žádosti jejich - nechá již sobě přáli peněz neb hlav hodnostářských - musilo se vyhovět. Upadl-li sultán sám v podezření, jako na př. Osman II. v podezření to, že chce se sprostiti celého janičárského sboru, byl ztracen - změny na trůně byly janičárům velmi mily, musilť jim každý nový sultán vyplatit značnou sumu." Již se těch surových janičárů sultán nebojí, není jich více. "Jeniskeri" bývali svatým vojskem, zasvětil je velký svatý hadži Bektaš, a všichni historikové chválí jich udatnost i nadšenost. Zárod jich byl již z Malé Asie, v Evropě se rekrutovali ze slovanských pochytaných a mezi Turky vychovaných dětí. Avšak ubylo jim nadšenosti i udatnosti a stávali se za to zpupnější. Sultán Mahmud konečně na ně vyzrál. Vycvičil sobě vojsko vedlé nich, popudil lid proti nim, získal sobě kněžstvo. Janičáři tušili pikle a v noci na 15. června 1826 vynesli kotle své na Atmejdan (masný trh ve čtvrti janičářské, vlastně "náměstí koňské"). Ale když ráno počali bouřku, bylo vojsko proti nim již připraveno, kněží rozvinuli svatý prápor prorokův,veškerý lid cařihradský (krejčové v jeho čele) se srotil, janičáři jsou pobiti, upáleni v kasárnách, porubáni jednotlivě na ulicích. Hrůzné, ukrutné krveprolití - Atmejdan je od té doby pouhou pouští, po janičárech nezbylo ani památky, leda to zvláštní museum ve zbytku kasáren, kde možno studovat na dřevěných figurách jich kostýmy, zbraně a zvyky. Kolonnády serajských dvorů jsou prázdny, není tam ani sultána víc ani jeho jeniskerů. "Vrah" čili "zabiječ lidí", jakž sobě sultán k četným svým titulům také právem a pyšné připisuje, sídlí buď na druhé straně Zlatého rohu nebo na Bosporu. Paláců, skvostných, přenádherných má, kamkoli pohlédneš Patříť k pověrám sultánským, že každý vystaví si alespoň jeden palác, a když dostaví ten, že hned začne druhý - neboť "nezemřeš, pokud buduješ dům svůj". Má sice také a předně vystavět každý novou mešitu, ale mnohý odbude to turbou či kryptou pro sebe a svou rodinu, a staví raděj palác. Na tom nezáleží pranic, že lid nemá peněz a že na př. jediný palác Dolmabagdže stál 70 millionů. Ani se sultán nedoví, co která stavba stojí. "584 franky" řekli mu zcela drze, když se tázal po útratě za to Dolmabagdže. A 584 franky stál právě papír na kaimy či bankovky k těm 70 millionům potřebné! Jak plně a zvučně zní to slovo "Dolmabagdže" a neznamená přec nic jiného než "fizulovou zahradu" ! Palác ten stojí zrovna u moře, v předměstí Tofana před Galatou a poblíž druhého letního paláce Bešiktaše ("kámen na kolébku"). Je stavěn slohem fantastickým, jedni určují, že v příliš chladné renaissanci, druzí že v rokoko s přídavky maurskými a korintskými, třetí že slohem italských klasiků, krátce řečeno, jsou tu všechny slohy jižní, spojené v celek, ne sice všudy symetrický, ale pestrý, veselým Mírným nádvořím podél celé délky palácové, skvostným pak zábradlím a mramorovými schody je oddělen od moře - to moře je pro obyvatele as velmi příjemnou výhlídkou, díváme-li se ale z povzdálí na Dolmabagdže, dlouhé a jen jednopatrové, dusí široké, rozlehlé zrcadlo mořské valné dojem. O vnitřku toho paláce vypravují se pravé zázraky, posad se mluví po celém Cařihradě o kuplích krytých sklem rubínovým, o lustrech po 10.000 plamenů, lázeňských kioscích z egyptské úběle, o malbě stěn, která stála 15 millionů, atd. Zde tedy žije padišah, krmí kuřata, stíná krocany, sní a zívá. Celý život jeho je pouhá hračka. Náhle sobě nyní vzpoměl, že veškeré stěny paláce mají být pomalovány samými stromy, a ihned musí se to uskutečnit co možná rychle a co možná "tajně". Neboť miluje padišah samá překvapení a je i s málem spokojen pak jako dítě. Pracovna jeho je na př. pokryta tapetami s kytkami. Padišah jede na procházku, rychle za krátkou dobu tu polepí dělníci jizbu zase takovými, jen že obrácenými tapetami, tak že květiny jsou nyní šťopkami vzhůru, a padišah má radost. Veškeří dělníci musí zde číhat na pravý okamžik, krejčí jeho spí a jí v paláci třeba po čtrnáct dní, než se mu poštěstí, aby vzal míru a slyšel rozkazy. Jak dalece se zanáší Abd-ül-Azi sám zde politikou, snadno uhodnout - zpomeňme si jen na to, že po vítězství nad Černou horou chtěl celé Evropě vypovědít "džihad" či válku náboženskou. Fuad paša prý ho s toho zradil, škoda! Takto se baví padišah harémem, pitím a opisováním koranu. Máť každý sultán povinnost opsat koran alespoň jednou za svého živobytí, a když anděl Gabriel dle úřadu svého v svatých nocích Ramadanu srovnává Mohamedův koran s nebeským originálem, koriguje prý ze zdvořilosti také zároveň opis sultanův. Nejvíc ovšem baví se padišah harémem - v Dolmabagdže jsou místnosti pro čtyři sta žen. Viděli jsme, jak se harém ten stěhoval do letního sídla na asijské straně, do Bejlerbej. Na dlouhých kaicích, pozlacených a v čele ozdobených fantastickými ptáky, sedělo tak vždy as po dvaceti ženštinách, žvavých a veselých. Veslaři v sněhobílé parádě zasazovali vesla a kaiky letěly jako šípy kolem nás, že jsme sotvy mohli poznat, jsou-li dámy vesměs mlady a hezky. Když vystouply na břeh, nechtělo se jim patrně za zdi. Točily se a přebíhaly, ale černí eunuchové učinili jich radosti záhy konec a vehnali je do malých dvířek. V pátek jezdí sultán bud koňmo buď v kalku do některé mešity. Užili jsme té příležitosti jako všichni cizinci k tomu, abychom ho osobně spatřili, a sešli jsme dolů do Tofany k Dolmabagdže. Silnice před palácem byla poseta lidmi. Policejní úřadníci, nejvíc polští emigranti, udržovali pořádek. Mřížová vrata byla otevřena, za nimi i před nimi plno vojska, vybraných důstojníků, padat zlatých od hlavy až k patě a tučných až nepěkno se podívat. Nečekali jsme dlouho, náhle zazněla dosti dobrá hudba vojenská, napřed vyjel princ v kočáře, pak sultán na koni. Oblek jeho byl tmavomodrý, jednoduchý, jen na červeném fesu stkvěly se velké démanty. Hudba hrála, lid řval, sultán jel dál beze všeho děkování. Jeho postava je výšky prostřední a tučná, obličej kulatý, žlutý, jakoby odulý, oko zapadlé a beze všeho lesku. Klid mrtvoly rozestřen po celém obličeji, v tváři nežije ani žilka náruživosti, okem nekmitá ani nejslabší pablesk myšlenky. Jen se na tu tvář podíváš a již rozumíš těm "584 frankům".

* Snad je každému známo, že kuchyňský kotel byl hlavním odznakem janičárův. Dervišové Bektašovi světili jim je vždy, kdy šli do války, a ztráta kotle byla totéž, co jinde ztráta práporu.

IV. Na Sladké vody evropské

Na konci celou míli dlouhého či hlubokého přístavu cařihradského, často již jmenovaného Zlatého rohu, jsou „Sladké vody evropské“, cíl cařihradských promenád. Jsou tu sice ještě mnohé jiné „velké“ procházky, na př. trochu ovšem vzdálený les bělehradský, nebo na druhé straně Bosporu nad Kandili ležící, co do přírody přímo čarovné „Sladké vody asijské“, nebo i sploštělá výšina nad Skutari, odkud zas krásná výhlídka; avšak do Belgradu chodí skoro výlučně jen Arménci, k vodám asijským jen Turkyně a nad Skutari je pouhé korso pro vozy Turkyň bohatých. Na malém zde místě krouží stále vůz za vozem, vždy napřed elegantní evropská ekypáže nebo pestrá talika, z níž mlčky vyhlížejí zahalené dámy, a pak hned otevřená arba s volskou spřeží a v arbě plno švitořivých služek a otrokyň. U vod evropských není pražádné výlučnosti, Evropan tu pospolu s Asiatem a Afrikánem, křesťan s moslémem, Pařížanka s mouřenínkou. Podívejme se tam, spatříme valný kus cařihradského života po cestě i u cíle. Vyjedem si kaikem Je již čas, abychom věnovali trochu slov těmto kaikům, cařihradské zvláštnosti! „Sokol ve vzduchu, kaik ve vodě“, dí pořekadlo a vskutku je zde vzduch pln sokolů, jestřábů i orlů a voda plna kaiků. Je to loďka velmi elegantní, nejmenší z nich na 12 stop dlouhá, uprostřed ale jen tak široká, že sotva dva suší lidé mohou těsně vedle sebe zasednout; větší kaik pak se šíří a dělí dle týchže štíplých rozměrů. Oba konce kaiku jsou jak nůž zaostřeny, pak alespoň na loket k středu zabedněny prkénky, tak že konce ty konají jaksi službu vzduchem naplněných měchýřů. Břich loďky je pod vodu opět jako břitva zaostřen, nejmenší tíž či tlak k straně ručí již rovnováhu a při vlézání a vylézání musí být co největší opatrnost. Střed loďky je rozdělen na dvě části, oddělené prkýnkem.V jedné z nich je rozestřen malý koberec a na ten si usedne host, po turecku na skřížované nohy; v druhé, tváří k hostu, sedí kaikdži, na nízké stoličce a pracuje dvěma dlouhými, bělostně čistými, a k ruce, k vůli větší opoře, ve vejčitou nádoru nabubřelými vesly. Kaik je natřen zlatožlutou barvou, často ozdoben o tón tmavšími řezbami a tak čistotný jak kaikdži sám, na jehož turban nebo fes, sněhobílou košili, svalovitá nahá prsa a nad kolena nahé nohy i pod paž nahé ruce je radost se podívat. Jaký to rozdíl mezi veselým kaikem a zesmutnělou již, ošumělou benátskou gondolí í jejím sešlým gondoliérem! Kamkoli na vodu pohledneš, všude fičí nebo kolébají se kaiky, zázračná jich rychlost a pohyblivost klame tak, že mnohý cestovatel udával počet jich až 100.000. Je jich ale jen 20.000, na většině jich po jednom a po dvou, také ale až po dvaceti veslařích (Turci a Řekové), a všichni kaikdži jsou sloučeni v organisovaný sbor, pod záštitou praotce Noema. Podnikají jízdy - ovšem pak málo bezpečné - až na „ostrovy princů“ v Bílém moři ; proti bystrým proudům Bosporu ale přece nestačí, a tu stojí již zvláštní lidé tahouni, hodí provaz a pomohou přes nejhorší. Vybrali jsme si kaikdžiho Turka, proto že je v každém ohledu spolehlivější. Starý, bělovousý „hadž“, dohlížitel u staništé kaiků, odstrčil loďku, přál nám ještě: „Bůh s Vámi !“ a již veslař točil veslem, abychom projeli dřevěnými pilíři velkého mostu do vnitřního, vojenského přístavu. Projeli jsme, kaikdži zasadil teď obě vesla, kaik učinil dlouhý skok, druhý, třetí a již letí ku předu jako šíp, vesla se ohýbají, pěna stříká, ostrý hrot přední rozráží vodu jako nabroušený meč, někdy letí kaik zrovna přes vodu co vlaštovka, někdy se prošmykne vlnami co had - rozkošný pocit! A jak pracuje kaikdži! Je to muž čtyřicetiletý, svalů obrovských; všechny svaly hrají, vyklenutá prsa se vlní, že až kožený amulet odskakuje. Vidíme zbytek těch bývalých Osmanů, pravého, silného Turka, jaký jindy býval - člověk se té minulé historii pak nediví! Držíme se poblíž břehu a můžeme pozorovat zemi i vodu. Kdykoliv se zvědavě nahnem, již nás kaikdži napomíná, abychom nekazili rovnováhy; sám sedě zády k cíli, musí stále otáčet hlavu, aby nevrazil do některého předmětu nebo nesrazil se s kaikem jiným –„kaik! Kia!“ řve skoro neustále na výstrahu. Letíme kolem dřímajících zakotvených korábů, z jichž oken čouhají děla, i kolem dlouhých dolců, dnes tichých a pustých. Za to je na břehu živo! Každý okamžik hluk nějaké kavárny, stavěných zde i venku v Bosporu na vysokých pilotách zrovna až do moře. Často z nich zazní hudba nástrojů smyčcových a vidíme uvnitř bílé postavy ženské - Češky krajanky, ale z poněmčených krajů našich. Přicházejí sem houfně, hrají i po kavárnách dole i nahoře v Peře v „Jardin des fleurs“, zahradě to bez kytek, a jistý diplomat rakouský – je známo, jaké máme diplomaty - řekl o nich, že velice přispívají „ku - germanisaci Cařihradu“! A zase slyšíme mnohohlasý zpěv; zrovna u břehu staví se dům a neunavný zpěv při práci je zde zednickým zvykem. Po nábřeží přecházejí lidé, nejvíc ženské. Sestupují se v klepařské kruhy nebo obstupují některou z hojných zde „čarodějnic“, dřepících na zemi a prorokujících ze džbánu s vodou a z hrstě oblázků. Přijeli jsme již k arménské čtvrti. Nepravidelné domy, nepravidelné ulice, špína na domech, na ulicích i na lidech - zvlášť ty Arménky poct špinavým svým šlojířem! Arménská je nejšpinavější čtvrtí celého špinavého Cařihradu. Někdy kmitne se kolesa nás mešitka s pěknou kuplí nebo krásná veřejná studně - je známo, že tureckým fontánám není co do architektonické krásy v celém světě rovných. U každého jsou lidé, pijí nebo sobě myjí ruce a nohy. Zde jsem si věru často vzpoměl na ballady Gottfrieda Kinkla! Jeho „Imam z Dhunaueru“ prosí :

"Chcete-li mou cítiti hlavu,
studni dobrou vykopejte,
a tu bohu na oslavu,
lidu na ovlahu dejte;
všem buď blaze v jejím stín:
bramán nechť zde hříchy smyje,
křesťan nechť zde vláhu pije,
k modlitbě služ moslemínu."

Kde my stavíme „boží muka“ a sochy sv. Jana Nepomuckého, vysází Orientál stromy a postaví fontán - chládek a vláhu každému zemdlenému! - Kaikdžimu již se vylévá pot z každé póry, přec pracuje zcela stejným zárazem a vydrží nám stejně až k cíli; pak teprv si oddychne z hluboka a bude mu již zase dobře. Výkřiky jeho se množí, množíť se také počet přeletujících kaiků. Ve většině loděk je veselo - zde si lidé ještě zpívají! V jedné sedí vojáci a hrají kostky, v druhé sedí ženštiny, zpívají dudavě nosem a tlukou do bubínku, hlíněné to nádoby potažené koží, v třetí klečí prodavač velkých, šťavnatých jahod - zastavíme na okamžik a koupíme si jich košíček. A zase letíme dál, v levo jsme již předstihli mešitu sv. Ejuba i cypřišový její hřbitov, a v pravo skončilo již město kusem hradby, do jejíž bortin vestaveny domky nové; tak se zde děje již všem hradbám. Nyní se přístav ouží, jsme již v sladkých vodách, v levo vtéká říčka Alibejkeu-su (starý Kydaris), v pravo Kiahat-su (st. Berbyses.). Na palouku mezi oběma říčkami pase se několik velbloudů. Jsou prý to „velbloudi svatí“ - machmili šerifi, pocházející přímo z onoho velblouda, který proroka nesl na útěku; nekonají jiné práce, než že ročně jednou poutníky mekkánské sprovázejí od Achmedije dolů ku břehu. Vůkolní pahorky jsou pokryty kulatými vojenskými stany, bílými a zelenými (důstojnickými). Zajeli jsme na Kiahatsu. Břehy jeho jsou dosti vysoky, porostlé stromovím a pokryté sady. Podél břehů sedí harém vedle harému, totiž dámy harémské v kupkách a kolech. Vyšly sobě sem se zásobami potravními, vaří kávu, kouří z čibuků, hrají si s růženci, plácají a zpívají. Kleštěnců mají jen málo s sebou, dohlížíť na ně obyčejně stařena nějaká. Proto také chovají se nevázaněji, mnohá strhla i šlojíř a zubí se do světa co nejrozpustileji. Náš kaikdži jede nyní pro množství loděk pomalu, mohli bychom klidně pozorovat ty krasotinky, také je pozorujem, ale již jen nedbale, poznali jsme již, že fantasie a popis occidentální dodaly krasotinkám orientálním víc, než tyto pak dosvědčiti mohou. Již jsme byli nezvratně přesvědčeni, že jsou-li vůbec v Cařihradě krásné ženštiny, jsou to mladé Arménky, zvlášť ale španělské židovky. Závoj Turkyň je velmi průhledný, mimo to jej milerády „náhodou“ odkryjí, vidí-li, že jsou pozorovány, a myslejí-li, že jsou hezky - ale nic naplat, přepjatá dřív fantasie choulí se v koutku. Ty hustě kryté Damascénky, které vypadají jako hrací panny chudých dětí u nás - místo larvičky kus pestrého hadru-by asi pojem již nespravily! Ovšem neviděli jsme jich v půvabném kroji domácím, v punčoškách jako kment, v hedvábí samý šelest, s perlami v černých vlasech - jen že si je ani nedovedu tak myslit! Viděl jsem punčochy roztrhané a sklouzlé na paty, nohy pod nimi špinavé, hedváb na těle od dlouhého nepřevlékání strašně pomačkaný, nemohu si také při zjevu ostatním myslet ty vlasy ani učesány! Viděl jsem, jak jedna- dáma v ekypáži! - odhalila si závoj a s čela shazovala - eh, já to přece neřeknu, jaká zvířátka s čela shazovala! “Je Bejmjličanka“, platí zde co doporučení nejvyšší krásy, ale v Bejmjliku jsou Bulharky, ne Turkyně. Na ulici vypadají všechny stejně, jen že jedna baňatější než druhá. Obličej kryje shora i s dola, tedy dvoudílně šlojíř (tašmak, machrema) z nejjemnějšího muslínu. S hlavy splývá až k zemi velký bílý plášť (feredže) nebo jiný plášť barevný, skládající se z několika límců (jermak). Rozhrne-li se domino to, spatříš u elegantnějších často již francouzské mantilly nebo jiný šat evropský. Ruce jsou bez rukaviček, ale nehty na nich již málo kdy barveny. Na nohou mívaly dřív botky veskrz žluté, nyní již pestré; botky ty vypadají jako bačkory, jsouť v nich ještě střevíčky aksamitové, zlatem a perlami draze vyšívané. Prší-li, chodí ženštiny na zvláštních čtyrhranných prkýncích, pod nimiž, ve výši napřed i v zadu stejné, jsou čtyry až na dva palce vysoké kolíky. Pěkná to pak chůze po dláždění cařihradském, i za sucha neschůdném a skluzkém! Vůbec je chůze Turkyň tuze nepěkna a kolíbava. Dohled na ženy je tak přísný, zákony v tom ohledu tak bezohledny, že skoro všechny povídačky o zamilovaných pletkách Evropanův s Turkyněmi jsou právě jen povídačkami. Do evropského bytu nesmí Turkyně nikdy vejít, dívat se na ni na ulici trochu upřeněji platí za neslušnost, ptát se Turka po zdraví jeho choti je hotová beztaktnost. Nechci ovšem říci, že střežením dá se ubránit všemu a vždy. Kdyby byl posud v činnosti „kís taši“ – kámen dívek -který měl ošklivou tu vlastnost, že každé kolemjdoucí ženštině vylítly sukně do výše, nebyla-li cnost její bílá jako sníh, snad by měl dost zábavy; ale jednou vyvedl svůj žert také císařovně Žofii, choti Justiniana II., a uražená paní dala sochu Venuše s něho shodit do moře a sloup sám dali Turci pak co okrasu do mešity Solimanovy. Nad Ortakjej u Bosporu stojí orientálními sloupy vyzdobený palác; zde bydlela kdys Esma Sultana, sestra Mahmuda II., a o té se vypravuje totéž co o Johanně neapolské: posud ukazují zde pod palácem zděný oblouk, z něhož Bosporus vynášel těla povražděných její milánů. Ve vesnici Mardě u Šumenu bylo do nedávna obyvatelstvo jen ženské - Cayenne to pro nevěrné manželky; jen že žily zde vesele, tak vesele, že kolonii obyčejně až tři tisíce hlav čítající musili vyhnat někam do Asie. Mimo společné procházky jsou Turkyně zaklety za zeď a za šlojíř. Nečtou ničeho, neumějíť číst, a bohatší také nepracují ničeho. U bývalých janičárských kasáren, kde vydávají plátno šičkám vojenského prádla, viděli jsme jen ženy rozedrané, nejvíc mouřenínky. Ani do mešit jich nevolají k společné modlitbě s muži, ba ani domácích modliteb od nich nežádají. Podivno, přec byla Mohamedova žena Kadidjé první, která věřila v prorocké poslání jeho, a otrokyně Somayya byla první, která za Islam zemřela! Mohamed žil velmi chudě, sám si spravoval svoje šaty, sám chodil do trhu, sám si co den podojil svou kozu, jeho otroci nemusili mu vykonat žádnou službu, již mohl sobě učinit sám, a jediné, co sobě vyhražoval jakožto zvláštní právo prorokovo, bylo, že mohl vybrat si více žen a to bez ohledu na příbuzenství. Avšak stárnul již a stával se tím žárlivější. Když bral sobě Zejneb, jež byla dříve ženou adoptivního jeho syna Zeida, zůstali mu hosté trochu dlouho do noci v domě - a ihned mu anděl zvěstoval zákon, že s cizími smi žena mluvit jen „za oponou“ (šlojířem) a vycházet nesmí jinak než zahalena až po oči. Toť počátek harémního otroctví, pro něž zůstali moslemíné za ostatním světem. Arabským národním zvykem tak není, ženy fellahů a beduinů jsou posud zcela volny a nezahaleny, Mohamed sám ženy zaklel za zeď a za šlojíř. V jakous náhradu obmezil mnohoženství na počet čtyř žen, zrušil zákon, dle něhož příbuzní zemřelého dědili ženy jeho co nějakou věc, přikázal mužům věrnost mimo harém, vyslovil v harému stejnost a rovné právo žen všech a vyplenil zlozvyk, dle něhož Arabové považovali dcery své za pravé neštěstí a hned po porodu za živa je zahrabávali - arci v celku jen malá náhrada! – Avšak již jsme se přiblížili bílým budovám Kiahat-hane, sultanova letního zámku, a kiakdži hledá mezi tisíci přistálými kaiky místo, kde by přirazil. Konečně je vyhlídnul a vrazil mezi těsně k sobě přilehlé loďky s takovou silou, že loďky se rozvlnily do velké dálky a hrot našeho kaiku hluboko vjel do země. Vůkol výdatné nadávání, ale to zaniká v ostatním hluku. A je to zase hluk. Podél břehů v dlouhém pruhu živo jako u nás ve Hvězdě. Hlouček vedle hloučku, hudba vedle hudby, tanec vedle tance, zpěv ve zpěvu, smích v smíchu! A jaká to hudba! Zde italský flašinet na kolečkách, o kousek dál dudáci, zase dál hudba arménská a do ní zaráží hned z druhého břehu hudba cigánská. Kapella arménská skládá se z jednoho oboe, dvou kytar a jednoho kiamanu, zcela zvláštního to malého nástroje strunového. Cigánská skládá se zas ze dvojích dud a několika tamburin. Dudáci stojí stranou, mladé špinavé cigánky s tamburinami stojí v kruhu a nejšpinavější a nejstarší z nich uprostřed kruhu toho. Mladé špinavé začnou plácáním do rukou a potřásáním tamburin jakýs „sbor“, ta nejstarší pak mečí nějakou sloku, zas plácání a chrastot, a vůkolní posluchači po každé se dají do hlasitého komického mlaskání – zdejší to dětinský přídavek podivu. Hudby dost a jídla také dost. Přemnozí si v plechových kotlících přinesli již navařené rejže s jehněčím masem; sedí klidně kolem, kouří a občas vjede jeden po druhém prostou rukou do kotlíku, zežmolí si kuličku pillafu a vstrčí ji do úst. Arménci si nanesli surového masa, udělali ohníček, zastrčili vidlice do země, točí rožněm a pekou si svačinu. Kavárník improvisoval si kavárnu – deset nízkých sesliček, deset koflíčků a dost. Sem tam přecházejí prodavači. Ovocnáři prodávají třešně, jahody a jádra z pistacie, cukráři „lokum“, vypadající jako řezy oloupaných oranží, pekaři preclíky posypané nějakým bílým semenem a chutnajícím tak, že by jich u nás ani pes nepolknul. Jednotliví prodavači mají přes ruce jako by kusy kůže přehozeny, kusy červenohnědé a průsvitné, „pestyl“ nazvané; nová to nám forma švestkové šťávy či povidel, pořád jsem čekal, až že prodavač začne vykrajovat ševcovským knejpem. On ale jen trhal. Kdybych chtěl podat celou pestrost pohyblivého zdejšího obrazu, musil bych as totéž zas kreslit, co jsme spatřili již u mostu přes Zlatý roh. Tatáž skoro směsice, větší ještě vřava. Ob čas se odlupují párky nebo celé společnosti a vcházejí do zahrad zámku Kiahat-hane, v jisté dny každému přístupných. Usednou na zeleném drnu, dívají se na hry sultánových pážat, procházejí se skupeními a alejemi majestátních cypřiší a krásných platán, nebo stanou nad lesklými kaskádami a naslouchají jich pleskotu. Reka Kiahat-su je zde vedena stupňovitými vyvýšeninami a má několik pádů. Jak vábný zde pobyt! Nejsou to sice vodopády obrovité, při jakých básník zvolá : "Zadrž srdce své, o poutníku, drž násilnou je rukou, by se třesouc rozkoší ti nevymklo se z prsou" avšak šepot a zpěv v pěnivé stříbro se rozbíjejícího Kiahat-su zní jako měrou mistrné básně, plné jasu a uzdravující svěžesti.

V. Mešity

Tak architektonicky zajímavy jako mešity kahýrské, kde možno studovat všechny stupně saracénského umění, nejsou ovšem mešity cařihradské. Jsou zas zajímavy ve mnohém ohledu jiném. Od prvotní své formy mnohé dosti daleko se odchýlily, byzantinské vzory na př. přetvořily kupli a vnitřní rozdělení, selčucký vliv změnil formu minaretů. Prvotní mešitní forma (mekkánská) byla: otevřený dvůr, „haram“, s arkádami kolem; zde v Cařihradě jsou kryté chrámy uprostřed dvora, pokrytého stromovím a obklopeného byty kněží a sluhů chrámových, školami, hostinci či khany pro cestující, imarety pro opuštěné, fontány a Kryptami sultánskými. Jako campanili v Italii jsou zde zase minarety zcela odděleny od chrámu; jsou to bílé, štíhlé věže o dvou neb třech patrech, na každé zevně galerie kruhová a ostře do hrotu vybíhající střecha. Sem vylézají následovníci habešského otroka Bilala, „prvního muezina“. Jako u židů píšťalkou, u křesťanů dřív dřevěným kladívkem a prkýnkem, později pak zvony vyznačovaly se hodiny modlitební, tak je moslémům oznamují muezini křikem. A ti křičí tak pronikavě, že sobě sami zacpávají uši, aby neslyšel druh druha. Hlavní mešitou je Aja Sofia, „chrám svaté moudrosti“, bývalá kathedrála cařihradská a pravzor architektoniky byzantinské. Staviteli byli Arthemios trallsirý a Isidor miletský, podnikatelem císař Justinian, a předním pomáhačem jakýsi anděl; tento udal císaři plán, tajný poklad, když již docházely peníze, konečně také poradil název „svaté moudrosti“. Strašné sumy stála stavba, material mramorový, žulový a porfírový brán nejslavnější, nešetřeno zlata, stříbra a drahokamů k ozdobě, sloupy přiváženy z Bálbeku, Efesu, Athén, Egypta atd., za to ale, když chrám byl zasvěcen, mohl Justinian směle zvolat: „Šalomoune, překonal jsem tě!“ A jaké zázračné skvosty byly uvnitř mimo zlato, stříbro a drahokamy! Stříbrný kříž, zrovna tak velký jako Kristův, hojil choré a vyháněl ďábla; v pokladní komoře stála kamenná kolébka Ježíšova; křtitelnice byla ze slavné Jakobovy studně u Sichemu udělána; čtyry trouby, jež nad křtitelnicí držely figury andělské, byly známé trouby od Jericha; dvéře byly pobity prkny - z archy Noemovy! a t. d. Betlémská kolébka je tu potud, ostatní památnosti se vytratily, za ně přišel sem starý, otrhaný koberec, na němž prý se Mohamed modlíval Mohamedáni nectí obrazů, ale ctí hadry; vyobrazovat člověka je zakázáno - fotografovat se dává sultán každý týden! Ale Sofia je prvním a nejslavnějším chrámem křesťanstva východního - a je jako přední chrám křesťanstva celého, chrám božího hrobu v Jeruzalémě, v rukou mohamedánských! Dne 29. května 1453 dobyli Turci Cařihradu a Mohamed II. vjel k polední do města a přímo k pyšnému chrámu. Muezin vyzval po prvé k vyznání islamu a sultán po prvé zvolal tu : „Není boha mimo boha!“ Vstoupiv do chrámu ustrnul prý velkolepostí dojmu a stál tu dlouho v němém obdivu. Skutečně to ale dojem uchvacující! Cestovatelé rádi srovnávají cařihradskou Sofii s chrámem svatopetrským v Římě a Řím prohrává při tom vždy. Nedá se vlastně provést žádné přirovnání přímé. Velikost kuple svatopetrské pochopíme teprv znenáhla, rozumem; musíme dlouhou lodí kostelní až pod kupli samu, abychom měřili její výši, detail až unavuje, počítáme i práci zde, vídímeť ji na těch výdatných podporách: chrám sv. Sofie stavěn ale co řecký kříž a sotva jsme přestoupli práh, přehlídneme celý impozantní vnitřek pohledem jediným a kuple jako by se nám vznášela již nad hlavou, beze všech podpor, spočívající jen na vzduchu. Když v nocích posvátného Ramadanu ozářena je kuple trojím kruhem světel, mezi nimiž visí svitky pozlátkových okras, musí být dojem až omamující! Vnitřek i zevnějšek utrpěly ovšem změnami značnými. Okrasy křesťanské byly vesměs odstraněny, obrazy nástěnní pokryty vápnem a na jich místo napsána říkadla z koranu a jmena prorokových předních vrstevníků. Hlavní oltář dřívější byl postaven naproti východu uprostřed velkého polokruhu, v souměru ovšem s celkem; hlavní oltář mohamedánský čili „mihrab“ musí ale ukazovat, kde stojí Mekka, a zde v Cařihradě stojí mihrab vždy v jihozápadu. Když pak celé shromáždění modlíc se klečí zde ve směru tom, diagonálou jakous k celku, je dojem velmi nepěkný. Máš jej zde ve všech mešitách, které bývaly dříve chrámy křesťanskými. Je to příčná čára, kterou učinil islam přes vyznání křesťanské, ona hluboká, ošklivá jizva, jižto jeho výbojný meč vťal křesťanstvu do obličeje. Mimo Aji Sofii všimnem sobě jen ještě dvou džamií *. Sulimanije a Achmedije. Sulimaniji, památku to po Solimanu Velkém, vystavěl Řek Sinan. Byl to nejslavnější architekt osmanské říše. Vystavěl prý 50 velkých a 100 malých mešit, přes 100 paláců atd. Sulimanije je stavěna dle Aje Sofie, ale ještě ji předstihuje vnitřním svým souladem; jen že kuple zde je o 20 stop vyšší a tedy nikoli tak smělá jako tamto. Turci prý stran těch kuplí soudí právě na opak. U Sulimanije jsou také čtyry akademie pro čtyry hlavní (orthodoxní) sekty mohamedánské: pro Hanafity, Malikity, Hambality a Šafeity. Nejvyšší školy bohoslovecké nejsou ale zde, nýbrž v Kahýře. Achmedije, vystavěná žoldánem Achmedem I., je jako by říšskou kathedrálou. Sem přichází vládce s celým dvorem svým o moslemínských svátcích velkých, odtud vychází karavana mekkánská a sem se zase vrací. Tato poutnická karavana, má-li být podílníkům vůbec něco platna, musí vždy čítat alespoň 60.000 duší; není-li jich ale tolik, nu - tedy sestoupí archanděl Gabriel a přivede s sebou právě tolik andělů, mnoho-li jich třeba k dovršení zmíněného čísla ! Největší znamenitostí Achmedije jsou uvnitř čtyry obrovské sloupy, z nichž každý má 36 loket objemu, dále pak „mimbar“ či kazatelna, překrásně vyvedená dle vzoru kazatelny mekkánské. Stojí v pravo od mihrabu a považuje se za jedno z nejslavnějších děl sochařských. Minaretů má Achmedie nejvíc ze všech cařihradských mešit, totiž šest , tedy jen o jednu méně než mekkánská. Takto má Cařihrad ovšem ještě mešit velkou sílu, a některé z nich mají názvy prapodivné. Jedna na př. jmenuje se „Džedim“, totiž : „mysli si, že jsem to snědl!“ Vystavěl ji jistý labužník. Náhle se rozpomenul, že je hříchem, že tolik utrácí, a začal peníze na hody ukládat stranou, až vystavěl za ně mešitu. Svému domovnímu správci, kterýž na počátku s podivením se ho po příčině tázal, odvětil: „Mysli si, že jsem to snědl!“ Jiná se nazývá mešitou „šesti koláčů“. Tu zas vystavěl pekař, který měl monopol na prodávání mouky, zbohatnut a pak svědomím hryzen byl. Lid mu pro mešitu ale neodpustil: sotva byla mešita dostavěna, udusili pekaře ve vlastní jeho díži. Třetí má název „mešita zapadajícího slunce“, čtvrtá „mešita pánů korálových a cibulových“ a t. d. Vnitřek mešit je v celku skoro vždy stejně upraven, někdy ovšem bohatě, někdy jen chudě. Po stěnách není nikde obrazů, na nejvýš že někde napsán verš z koranu; obyčejně jsou stěny jen čistě vybíleny, málo kdy pokryty barvou nebo mozaikou. Podlaha je v letě pokryta koberci slaměnými, v zimě bavlněnými. Sem tam stává pultík a na něm opis koranu. Směrem k Mekce nalezá se ve zdi „mihrab“, prostý výklenek, někdy okrášlený mramorovými sloupky nebo mozaikou; vedle něho je „mimbar“, nad nímž jako nad našimi kazatelnami vznáší se zvukový dřevěný strop a k němuž vedou příkré schody se zábradlím často velmi vkusné řezbářské práce. Zábradlí to bývá obyčejně ze dřeva cedrového. Na druhé straně mihrabu a zrovna naproti mimbaru nalezá se „maksoura“, modlitebna sultánova, vyvýšená a silně zamřížená. Pak bývají po mešitě ještě dvě neb tři mírné vyvýšeniny, kde se imam modlí, kde učitel koran vykládá nebo odkud kněz k modlitbě vybízí. Se stropu visí značný počet zlatých a stříbrných svítilen, pak na hedvábných šňůrách vejce pštrosí, všelijak obarvená; také tu bývají nádherné lustry křišťálové. V poměru ku chrámům katolickým je vnitřek mešit jen jednoduchý. Ovšem se ale také mohamedáné již v ohledu tom dosti daleko odchýlili od prvotní své prostoty. Arkády Mohamedova nekrytého chrámu mekkánského byly jen z palmového dříví, prorok kázal opřen o sloup a na večer dělo se osvětlení jen palmovou loučí. Za to jsou alespoň jich služby boží posud velmi jednoduché; kněžských ceremonií tuze málo, skoro samá modlitba věřících. Kázání obmezuje se na výklad sur (zpěvů) z koranu. Vše v mešitě učiní na tebe dojem zcela zvláštní, vejdeš-li. Ženských je tu jen velmi málo. Někde po straně mečí několik mužských hlasů (kněží) a chlapeckých diškantů zoufale protivnou píseň, a zas někde - kdekoli - usedl starý, šedovousý kněz kazatel na zem a kolem něho sedí houfec lidí, obchodníků, vojáků atd.; stařec jim vykládá tak po domácku, někdy se zasměje, hlouček se směje s ním, patrně se všichni baví. Po koutech chrámových válí se kluci s koranem v ruce a učí se hlasitě surám z paměti, huba jim jeďte jak by namazal. Mešity jsou zároveň pokladnami. Uvnitř nalezají se zvláštní galerie s neuzavřenýmí skříněmi či spíše jen truhlami, a chce-li někdo odcestovat nebo bojí-li se, že by milostivá vláda dostala snad zálusk na jeho poklady, donese je do mešity a jsou v plném bezpečí. Také venku na mešitním haramu vidíš co nejrozmanitější balvany, zboží to kupců na kvap odcestovavších a p. - nikdo zde nestřeží a nic se neztratí!

* "Džami" - dům pro schůze, velká modlitebna; menším říká se "medžid", z čehož naše "mešita".

VI. Dervišové

Je jich ještě dost, ale bývalo v Orientu Dervišů jako v Itálii mnichů. Z dávných řádů dervišských udrželo se již jen málo a váha jejich není skoro již žádná. Zvlášť v Cařihradě ubývá jich takřka co den, kláštery dervišské jsou již jen ostrůvky, z nichž žíravé viny nynějšího indifferentismu podrývají rychle stopu za stopou. Mimo Cařihrad ovšem ještě daří se jim líp, v Kahýře na př. přec ještě mají jakous počest a o výroční slavnosti na Esbekii vrhá se posud na sta fanatiků na zem, aby po jich tělech na koni přejel šech dervišů Sadiových. V Kahýře také ještě činí zázraky, v Cařihradě zázraky už se jim právě nedaří a chceš-li vidět čarujícího derviše zde, musíš se dát převezt alespoň na půdu asijskou, do Skutari. Všechny řády dervišské měly jmena svá dle jmen svých zakladatelů: El Bedauvi, Sidi Ibrahim, El Bedauvi atd. Některé prostě vymřely, jiné byly pro politický význam svůj rozehnány. Takž známí nám již spojenci janičářů, dervišové Bektašovi. Byli vypovězeni také kamsi do Malé Asie, na cestě ale dostiženi a poškrceni; dvě stě jich takto zhynulo. Při zbývajících některých řádech vykládá se základní jich názor co jakýs rationalismus, při jiných co pantheistický mysticismus, podobající se indickému a hledící k splynutí vlastní bytosti s vesmírem. Nejčetnější jsou ještě kláštery tak zvaných řvoucích dervišů (dželanijů, rufajů), pak dervišů tančících (mevleviů či muloviů). Po klášteřích jich vlastně bydlí málo, většina je rekrutována z nižšího lidu, je třeba také dělníkem nebo vojákem a tvoří vlastně jen jakés bratrstvo. Mohou se také ženit, leda by se byli stali „megurud“ - složili totiž slib čistoty. Řády rozeznávají se ovšem také zevnějškem dervišů: barvou turbanů, střihem vlasů či tonsurou. Někteří nosí vysoké plstěné čepice, světlohnědé a vypadající jako cukrová homole, jíž se špička urazila. Jiní mají čepice téže formy, jen že z kvítkované látky a dole kožešinou premované. Ještě jiným předepsáno, aby sobě vlasy barvili do červena. Vousy mají obyčejně v krutém nepořádku, divoké a nepročesané, po těle špíny dost a samý hadr. Jsou pravidelně zevnějšku svého velmi nedbalí. Jsou tak zabráni do svatého svého povolání, že sobě ani nosu neutrou - každému derviši stkví se kapička u nosu jako věčná lampa. Většina se živí žebrotou,* jedni chodí fechtem po krajinách od Nilu až po Ganges, jiní zasednou někde co poustevníci. Třeba co „poustevníci“ uprostřed nejlidnatějšího města a na největším náměstí! Na jednom náměstí v Cařihradě stojí obrovská platána, prý již přes 900 let stará. Je již vydoutlá a v dutině její žije derviš poustevník – „již tu žije devět set let“, praví pověra. Právě nebyl pan poustevník doma, když jsme mu učinili povinnou svou visitu. Otevřeli jsme přidělané dvéře a podívali se do vnitř. Nic tu než rákosová rohožka, roztrhaná houně, hlíněný hrníček a žlutá kudla. Měl jsem tisíc chutí vzít si tu svatou kudlu na památku, ale nechal jsem toho. Navštivíme dva z klášterů cařihradských, jeden dervišů tančících a druhý dervišů řvoucích. Přístup je cizinci do obou zcela volný. Každý pátek, o třetí hodině odpolední, nastává produkce mevleviů. Je to řád těšící se úctě ještě největší, jakož i pověsti, že členové jeho oddávají se přísným studiím, ano šech nynější že je skutečně učencem. Původce tohoto řádu, pocházejícího již ze čtrnáctého století, byl slavný šech Mevlana Džellal-eddin Rumi, příjmí „sultan el ulema“ - král učenců. Klášter mevleviů stojí v předměsti Kassim paša, obydleném skoro výlučné jen Turky a přilehajícím od západu ku Galatě a Peře. Již vchod je přívětivý. Napřed mírně velké nádvoří, velmi čisté držené a ostíněné pěknými sady. Projdem malým průchodem, aniž bychom zde potřebovali boty své zout, jako před modlitebnami jinými, a vkročíme do taneční síně. Zvuky několika nástrojů a několika pěkných a dobře sestudovaných hlasů mužských nás vítají. Modlitebna je jedinou velkou rotundou, osvětlenou dosti četnými okny, z nichž krásná vyhlídka přes Bosporus a na Asii. Přímo pod kuplí je vlastní tančírna, kruh to o něco hlubší ostatní podlahy, vyložený navoskovanými parketami. Kolem kruhu točí se sloupové arkády, místo pro věřící a zvědavé. Nad arkádami je kolem kruchta, z části zamřížovaná pro ženštiny hodnostářů, z části otevřená pro hudebníky a zpěváky. Obecenstva je dole v arkádách vždycky plno. Zrovna naproti vchodu a ve směru, kam by jinde postavili „mihrab“, sedí šech. Muž to starý, znalý a slabý. Sedí na patách a dívá se do otevřených dlaní svých rukou, opřených o kolena. Někdy se mu rty zachvějí jako by v tiché modlitbě, takto je jako by z kamene. Naproti němu sedí v periferii kruhu a zcela mlčky dervišové, staří, mladí, šediví i usměvavé tváře chlapecké. Mají své plstěné čepice na hlavě, na těle lehký plášť rozmanitých látek. Dlouho panuje ticho, jen na kruchtě vedou svou - ještě že ta dosti slušná, třeba by zvláštní hudba krátí dlouhou chvíli! Náhle padnou všichni dervišové obličejem ku předu a plácnou dlaněmi na podlahu, v tak stejném tempu, že se člověk až lekne. A zase sedí všichni tiše a klidně jako sám starý šech, jenž sebou nebyl ani pohnul. To se opakuje v delších mezerách několikkráte. Konečně zamečí něco šech tónem, jakým i naši kněží pronášejí někdy jednotlivé věty u oltáře, dervišové se zdvihnou, shodí se sebe pláště a stojí tu v dlouhých bílých, kolem pasu nestažených kutnách. Jako naši praemonstráci. Nyní začíná „cikr“ - tanec, který připomíná Davida, jak „oblečen v roucho lněné poskakoval ze vší síly před hospodinem“. Jen že mevleviové neskáčou. Nejdřív se pohybují bosýma nohama v kruhu, krokem majestátním, jeden za druhým. To znamená počátek života, první pomalé a slabé kroky člověka. Kdož již přešel kolem šecha, náhle se obrátí a pokloní se následujícímu – vzájemná podpora, láska k blížnímu. Třikráte tak obešli, v tom přibrala si hudba nahoře bubínek a spouští rychlejším tempem. Dervišové položili hlavu na levé rameno, vznesli pravici s dlaní vzhůru, natáhli levici s dlaní k zemi a jeden se roztáčí po druhém - život dostal se již do mimovolného běhu, ale pohyb v kruhu znamená člověka uznávajícího, že bůh je všudy, i hledícího dostati se mu blíž; pravice prosí za nebeská dobrodiní, levice odříká se statků pozemských. Roztáčejí se od pravé ruky k levé, tedy „zpátečně“. Bílé roucho se rozkružuje jako šaty našich malých děvčátek, když si hrají „na syrečky“. Brzy je jich plná prostora, jako když sněhové vločky plní vzduch. Všichni tančí pěkně a vskutku elegantně. Jen jediný prochází mezi nimi volně sem a tam a dává pozor; ale ani nejstaršímu nezmotá se hlava, kroužení trvá as dvě minuty, pak se všichni zarazí - konec života, smrt! A zase jdou třikrát volně kolem, kloní se jeden druhému, a zase se roztáčejí. Tak to jde v celku zase třikrát; pak hudba přestane, dervišové seberou své pláště – a služby boží jsou skončeny. - Rufajovci, založení Sejdem Achmedem Rufajem, sídlí ve Skutari. Není k nim ani polovice té úcty, která k mevleviům. Již před desíti lety shořela jim zde modlitebna, posud nemají sebráno na novou a vykonávají modlitby i obřady v místnosti prozatímní, soukromé budově, jejíž čtverhranný vnitřek vypadá jako nejchudší naše kostelíčky vesnické. Od jiných rovněž snad chudičkých mešitek rozeznává se mešita rufajovců tím, že místo rákosových nebo tkaných koberců podlaha je pokryta kožešinami, zde jen ovčími. Za „mimbarem“ dole a na nízké kruchtě nahoře je koží naházeno do zásoby jako v kožešnickém skladě. Sem na nízkou kruchtu tu museli jsme si my navštěvovatelé vylezt. Rovně stát jsme tu nemohli, sebrali jsme tedy každý jednu ovčí kůži pod sebe, usedli a dívali se dolů. Dole již obřady začaly. Zrovna naproti nám sedí před mihrabem šech na patách svých. Je tak v prostředních letech, vyčouhlý a vysmahlý, černého ještě vousu; u nosu má obligátní tu „věčnou lampu“. Hlavu jeho kryje zelený turban, tělo bílý, kolem beder stažený šat. Modlí se potichu z dlaní. U mimbaru stojí derviš. Hlavu má skloněnou k levému ramenu, pravou ruku drží za uchem a zpívá mečivým tremolem. Kdyby nezpíval skoro stále tak knikavě nosem, byl by jeho zpěv opět zcela podoben mešním u zpěvu našich kněží. Na hlavě má bílý turban, na těle bílý, lehký šat, ruce nad lokte a chlupaté nohy nad kolena obnaženy; vypadá v celku, jako by pracoval u vody. Dva kluci, přebíhající sem a tam, náhle někdy do jeho zpěvu vpadají; když jsou hotovi, udělá jeden na podlaze kotrmelec, druhý si vyleze na čtvrtý stupeň mimbaru a skočí dolů. Myslel jsem, že to patří k náboženským obřadům; v tom ale skončil derviš zpěv, dal každému klukovi po pohlavku a šel. Kluci se jen ušklíbli. Za okamžik přišel jiný derviš, postavil se zase do posice, sklonil hlavu k ramenu a zpěv začal znovu. Mezi tím přicházejí někteří občané skutarští, jet zde členů bratrstva v klášteře samém jen málo, většina sídlí po městě. Každý přišedší líbá šechovi ruku, přijde-li některý starší a váženější, líbá ho šech za to na rameno. Stařci si zasednou po pravici šechové, ostatní dál. Zpěv se ještě několikkrát opakuje a mezi tím několik těch starších klidně usne. Konečně jsou obyčejné modlitby odbyty. Mladší vyskočili, svrhli se sebe vrchní šat a postavili se do řady, rameno těsně k ramenu a obličejem k šechovi. Nyní začne tedy to vlastní řvaní, vzývání „boha“ křikem až do umdlení! Již za Mahomeda záležela modlitba hlavně v nekonečném opakování jmena božího. V tom prý to jednotliví askétové přivedli nesmírně daleko, na př. Abu Bekr Motovaj, který každé noci 31.000krát opakoval: „La illaha il Allah“ (není boha mimo boha)! Toto říkadlo řvou také rufajovci. Stojí v řadě a začnou zároveň. S počátku je jim rozumět zcela dobře, každá slabika vyráží se dosti zřetelně. Říkadlo je při tom rozděleno na šest slabik : „la-il-lah' il-al-lah“. Zároveň se celá řada pohybuje. Buď se těla při prvních třech slabikách skloní ku předu, vzpřímí a nahnou na zad, což se při druhých třech slabikách opakuje, nebo se nahnou při slabice první v pravo, při druhé se vzpřímí, při třetí nahnou v levo a při čtvrté to jde od repetice. Při prvnějším pohybu, jímž se začíná, akcentují oo-, oo-, při druhém pak již o-, o-, o-. Krátce zde vyznačené slabiky skoro se pak ani neslyší, ostatní silně se vyrážejí. Jde to v dobrém taktu, starší dervišové plácají k tomu rukama, zpěváci jubilují nejvyšším, pronikavým tremolem, flétny sprovázejí a kluci ministranti skáčou sem tam co nejveseleji. Znenáhla se stává tempo rychlejším. Dervišové vysloví při každém pohybu již dvě slabiky, pak je vyrážejí obě co jedinou, konečně neslyšíš víc jiného zvuku než „illah“ a řada se zmítá bleskorychle sem tam. Plácání jde rychlej a rychlej, zpěv se již vystupňoval na zběsilou tarantellu. Konečně i poslední dvě slabiky splynuly v jediné „lah“ jednotliví ekstatičtí zachroptí do toho „chu“ - a již slyšíš jen samé chu-chu-chu! jako když sobě parní stroj oddychuje. Celý postup vůbec jako by zvukem znázorňoval vždy rychlejší jízdu na železnici. Někteří nemohou dál a vystupují z řady, která se za nimi těsně zas sráží. Jeden ze zpěváků chodí kolem zbylých, má v rukou šat napuštěný voňavkami a posilňuje tím každého, na kterém vystupuje bledost. Konečně zbyli již jen čtyři - šech dává znamení, že je dost, a k smrti bledí, na dobro vysílení potácejí se poslední k odloženým svým rouchům. Dříve konali rufajovci mezi tím také zázraky; polykali oheň, nechali se štípat rozžhavenými kleštěmi, hráli si s jedovatými hady, roztrhovali je svými zuby i požírali; nyní podobného cos alespoň zde ve Skutari více netropí. Jen šech sám trochu si začaruje. Právě mu přivádějí několik nemocných. Při prvním bere šech do ruky mísku naplněnou vodou. Dychnul do vody, napil se trochu, pak dal nemocnému přivonět a ostatek mu vychrlil do tváře. Na ostatních vykonává „dozé“ čili šlapání.Ted mu přivedli malou, as sedmiletou a bleďoučkou holčičku. Položila se na zem, šech vystoupil také na ni oběma nohama a houpá se sem tam - protivný pohled!

* Slovo „derviš“ je původu perského a znamená „chudý“.

VII. Bazary

Světoznámé bazary cařihradské nalezají se vesměs v Stambulu. Vyrostly vedle velkých „khanů“, mohutných to zde budov, plných malých pokojíčků pro přibylé obchodníky a velkých skladů pro jich zboží. Ve „vezirkhanu“ může se přihlásit každý poddaný turecký a obdrží pokojík svůj zvláštní, ovšem že prázdný, v “adžemkhanu“ čili perském obdržuji místa moslemové cizejští. A kdo je padišahův poddaný, má také právo na celu v bazaru, přebývající cely pronajímají se ostatním, namnoze teď už Frankům. Cela vedlé cely tvoří celé ulice, ulice spojuje se a křížuje s druhou a vyrůstá znenáhla celé prodavačské městečko. Jsou-li ulice nepokryty, nazývá se celek „čarši-bazar“, jsou-li kryty (pak se vznáší krytba vysoko nad těmi malými, nehlubokými a jen otvorem z ulice osvětlenými celami), nazývá se „besestan“ čili „besestein“ *. Bazary caříhradské nejsou ovšem zase zcela tak velké a výlučně orientální jako kahýrské, pestry a zajímavy jsou ale přece a podávají v „malém“ dobrý obraz velkolepého zdejšího obchodu, jenž sem přivádí ročně přes 8000 nejrozmanitějších obchodních lodí a nesmírný počet karavan. Větší obchod není však více v rukou Turků, nýbrž v rukou Franků a Arménců. Skoro pedanticky jsou v besestanu od sebe odděleny jednotlivé druhy zboží, každá ulice má své prodavače, jiné zboží, jiné barvy a formy, ano i vůni neb zápach jiný. V jedné ulici skvějí se samé koberce perské, v druhé svítí porculán bagdadský, křišťál a sklo, třetí je naplněna černými a bílými svíčkami, v čtvrté prodávají maloasijské fíky, kokosové ořechy, datle, švestky egyptské a bosenské, v páté sýr, chutně vypadající „baklavu“ (pečivo), naloženou dulcaciu (ovoce) a cukroví, v šesté samá nargilé, v sedmé mořské houby, v osmé vyložen zlatolesklý nebo černý a mastný tabák, v deváté jsou přeskvostné, co nejrozmanitější a nejpodivnější staré i nové zbraně, v desáté jsou jen samé opisy koranu a výpisy z něho, dále ulice se samými aksamítovými, bohatě vyšívanými střevíčky, jiná se samými žlutými koženými punčochami a zas jiná s botkami červenými, ještě jiná se samým hlíněným zbožím od Dardanel, všelijak vyzdobeným a pozlaceným, pak zas ulice se samým zlatem a drahokamy atd. Nejvznešenější je tak zvaný bazar egyptský, „misrčarši“, bazar to droguistů. Omamující vůně naplňuje náš čich, jakmile jsme vkročili. Neníť snad léku a není voňavky na světě, která by se zde neprodávala v prvotní své formě; pravého růžového oleje z Damašku a Bagdadu jsou zde „celé várky“. Rovněž přísně se oddělují ulice v čarších nekrytých, ševci zabrali svou zvláštní místnost, krejčí, dřevěnkáři, kotláři, drůbežníci, soustružníci, košíkáři, voskáři atd. také svou. Řemeslníků je zde nesmírná síla, každé řemeslo tvoří zvláštní svůj, přísně spravovaný cech s biblickým nějakým patronem.** Cechovnictví je v Cařihradě vůbec velmi rozkvětlé a vypravuje o něm Braun*** následující : „Dříve bývaly veškeré cechy vybízeny k společnému procesí, na příklad aby sprovodili prápor prorokův. Za nalehavých dob vyndali jej z pokladny seraiské a poslali za vojskem, aby roznítil skleslé již srdce. Průvod všech cechů podal zároveň obraz zbývajícího ještě statného mužstva. Za Murada IV., když tento vyšel na Bagdad, čítaly cechy přes 200.000 hlav. Po sultánovu rozkazu byl průvod podrobně popsán a čtem, že napřed šla policie, za ní kati, ponocní atd., pak zlodějové z řemesla, kupliří, žebráci, galejní otroci, vagabundi, atd., pak kněží se študenty, žáky a písaři, dále lékaři, lékárníci atd. Poslední takové procesí odbýváno r. 1769, když vyslali svatý prápor proti Rusku. spůsobil ale tenkráte velký nepořádek a pohled na prápor sfanatisoval tak, že mnoho křesťanů bylo pobito a oloupeno, rakouský vyslanec také zbit, a proto upuštěno od podobných průvodů již povždy.“ Krámy otvírají se časně s rána a zavírají rozdílně, bazar zlatnický hned o poledni, mečířů o třetí hodině odpolední, ostatní o páté. Svátky váží velmi mnoho, v měsíci Ramadanu otvírají se krámy teprv v poledne, bazar hedvábniků je velmi často zavřen zcela, neboť hedvábníci jsou samí Arménci a ti mají as 80 neděl a svátků do roka. Někdy nekoupíš ani v otevřených krámích ničeho, neníť tam prodavače. Muezin volal k modlitbě a prodavač běžel do nejbližší mešity. Aby naznačil, že brzy se zas vrátí, natáhl jen špagátek přes krám. Nic se mu neodcizí! Poblíž bazarů jsou veřejné kuchyně a zde možno studovat národní chutě turecké. V plechových nádobách jsou tu rozmanité pillafy, smažená játra, fizule s masem, hrách s masem, fizule zelené, suché a naložené v oleji, kusy pečené tykve s masem a rejží, upravená střeva ovčí („sarma“), zemčata s masem, na provazech se houpající „čiri“ čili sušené ryby, velmi tránovité ryby „palamidy“ a „lakardy“, strava to jen pro lid nejchudší atd. Chutně nevypadá nám zde ani jediné jídlo.

* bes = plátno, původně tedy besestan plátnem krytá místnost.

** Henoch na př. je zároveň patronem krejčí a spisovatelů. Kdysi byl nespokojen s pláštěm, jejž mu šily služky, vzal nůžky a jehlu a přešil si jej sám. Také užíval nejprvnější kalamářů a přiřízl si dle návodu anděla Gabriela první péro rákosové. Prvním včelařem (jako n Řeků Aristaeus) a proto patronem voskářů stal se Noemův syn Sem. Košíkáři mají Šalamouna. Ten byl spozoroval, že jeho milovaná Balkis, královna ze Sáby, měla spůsoby poněkud cumplochovité a roucha svá prosté jen někam do konta házela. Dal ji několik košíků a příslušné napomenutí.

*** „Gemaelde der mohamedanischen welt“.

VIII. Hasiči

Neviděl jsem Bosporus za umělého osvětlení. Je prý to pohled k nepopsání krásný, když tisíce raket z výšin letí v zlatých obloucích vzhůru, když celé snopy jisker nesou se k jasnému nebi, na němž tak majestátně a klidně hoří milliony velkých hvězd, a po moři se roztřásá různobarvý odlesk bengálských plamenů. Takové osvětlení stojí statisíce. Ale několikkrát do roka bývá za noci osvětlení zcela zdarma - stojí jen několik lidských životů a několik set budov. Požáry tak velké, že se stávají až událostmi historickými, jsou v dřevěném Cařihradě a při nedbalosti orientální velmi husty. Slouží nejen k docílení pěkného obrazu nočního; policie je považuje přímo za hlavní prostředek - k okrašlování a zvětšování města. - Je již tichá noc. Nahoře na otevřené chodbě janovanské věže v předměstí Galatě obchází strážník. Muž to v službách krále ohně, oděný v livrej barvy jeho, barvy červené. Obchází mlčky a hledí bystře na všechny strany. Někdy se nahne přes ochrannou zídku a hledí dolů. Dole je temno a mrtvo, Cařihrad spí. Jen chvilkami tu zakvílí hladoví psi a jen nahoře v křesťanské Peře kmitá se nějaký plamínek plynový. Náhle sebou strážník škubnul. Poskočil na zad, ruka jeho máchla povětřím – „bum!“ zahlučel obrovský buben jako by ranou dělovou. A strážník přiskočil k hlásné troubě a volá dolů, kde že spatřil vznik nějakého požáru. A zase tluče do bubnu. Dole ale již jsou běhouni na nohou. „Jangun var!“ řvou do vedlejších ulic, a běží k ulici hlavní. „Jangun var!“ „Ateš!“ řvou po nich ponocní, mlátí svými kyji do dláždění, do dveří a (okenic, křičí, že hoří dole v samé Galatě, hned vedle moře a uprostřed „bidbazaru“, a běží pak přímo tam. Nahoře hlučí buben dále, již mu odpovídá druhý z tamté strany Zlatého rohu, s věže seraskierské (vojenského ministerstva). A již houkají také strážné baterie a ze všech strážnic běží vojáci, částečně se zbraní, částečně s koženými konvemi, sekyrami, bidly a žebříky. Ohlušující vřava náhlá! Do spícího Cařihradu jako by byl zalehl hrom, celé obyvatelstvo je vzhůru, naučilať již zkušenost, že nebezpečno oddat se jakékoli důvěře. Ve všech oknech kmitají se světla, dvéře domů se otvírají, mužští běží plným proudem k požáru, hulákají a proklínají, a do všeobecného hukotu toho bouchají děla basem svým. Na malém prostranství bidbazarském hoří již as deset budov plným plamenem. Obyvatelé domů okolních utíkají se svým majetkem, sotva ale že se prodírají přibylým valem. Vojsko natáhlo kohoutky a dělá pořádek; kde se objevil nějaký hamal nebo sakka (vodař), ženou ho k ohni, ostatní obecenstvo je jen bito. Již pracují vojáci na strhování střech, již také přibyl paša nějaký a rozdává peníze mezi hasící lidi - ale hlavní věc : stříkačky, ty tu ještě nejsou! Paša dává rozkazy, vojenské silné hlídky vnikají do vedlejších ulic a po chvilce přivádějí skutečně i tulumbadži (hasiče) i stříkačky. Rozedraní do naha, potlučení do krve nesou tulumbadži na ramenou malé stříkačky své, odplivují si a klejou. Byliť se strašně seprali. Na každou větší ulici počítá se totiž v Cařihradě po třech stříkačkách, jen as tak velkých jako Heronovy balóny v některém fysikálním kabinetu a naproti pověstně skvostným, pozlaceným stříkačkám newyorkským vypadajících jako žebrákovo nemluvně. Ku každé jsou přidáni čtyři tulumbadži a těm se vyplácí zvláštní odměna, dojdou-li k požáru nejdřív. Proto se předhánějí, podrážejí si nohy, postaví stříkačky prostě na zem a seperou se. Nejdřív se musí udusit jich pračka, pak teprv požár. Obyčejně se jich několik ubije a stalo se již, že pračky staly se bitvami a trvaly několik hodin. Hasiči cařihradští těší se v tom ohledu již své pověsti; co věrní spojenci janičárů byli za Mahmuda také bud zároveň s těmito pobiti, bud do vnitřku Malé Asie zavezeni. Konečně je celý požár „v nejpěknějším pořádku“. Domy hoří a vyhořují pěkně do čtyrhranu, sousední ulice šťastně se zachraňují. A po dvou hodinách se propouštějí všichni pomáhači již domů. Na spáleništi, po němž někdy ještě šlehne sebou pruh ohně jako had, je ovšem práce až do rána. Ve vedlejších četných tavernách námořnických zní hudba a zpěv a z oken smějí se vybledlé, kytkami ozdobené ženštiny. A druhého dne vyšlapují si hamalové jako páni - každý sobě nakradl, co mohl. Pohořelí nesmějí sobě nijak stěžovat: už před čtyřmi nedělmi připomenula jim laskavá policie, že - by tu mohlo hořet.

Jan Neruda 1870

Jan Neruda na www

Dobový plánek z Ottova slovníku:

Legenda:

Paláce: I. Seraskeruv. starý palác sultánuv (Eski-seráj) 2. princuv (Tekfur-seráj), 3. Galata seráj, 4. Dolma- bágee (zahrada tykví), 5. Eirágán. - Meiity (džámie): 6. Ahmedova, 7. Núri-osmánijje. - 8. Náhrobek sultána Mahmúda. - 9. Chrám sv. Irény, nyní vojenské museum. - 10. Kostel Aja Triada. - 11. Chrám sv. Jioí. - 12. Dár-ul-ylm (universita, nyní ministerstvo osvity). - 13. Velká oecká ikola národní. - 14. Obelisk Thutmesuv. - 15. Odraný sloup. - 16. Hadí sloup. - 17. Cisterna 1001 sloupu. - 18. Spálený sloup. - 19. Díveí kámen. - 20. Vodojem Ahmeduv. - 21. Arsenál. - 22. Ottomanská banka. - 23. Egri Kapu. - 24. Bábi- Humájún. - 25. Velký bázár (bezistán). - 26. Valentuv vodovod (Bozdogán kemer). - 27. Jedi Kulle. - 28. Bujuk Kulle. - 29. Galatský nový most. - 30. Galatský starý most. - 31. Most haskjöjský.

Obrázky z domova  i ciziny od Jana Nerudy. V jeho fejetónu „Studie orientální“  z r. 1871 najdete kapitolku „Psi“. Když se do ní začtete, uvidíte, že se skoro nic v dnešku  o psech  nezměnilo, nejen v dávné historii, ale ani oproti  r. 1871:

„ Ve městech orientálních  jsou hlavně  obyvatelé dvojí. Lidé a psi.Totiž také ještě jiní tvorové, ale ti jsou v područí člověka. Pes je pánem svým, zcela svým. Člověk je pánem domu, pes zříceniny a ulice. Jeden druhého  sobě takřka nevšímá, soused patrně  opovrhuje. Ale nemůžeš je odloučit od sebe, mluvíš-li o městě, musíš také mluvit o jeho psech, vypočítáváš-li například, že má Cařihrad 800.000 obyvatelů, musíš dodat – a 80.000 psů. Bez lidí by byl Cařihrad, Jeruzalém, Kahíra  pouhou ovšem pouští, bez psů  by ale byly ještě něčím horším.

Psi jsou tu nyní v opovržení, ale byl doby, kdy sobě jich Východ a Jih vážil. Již co pokrmu sobě jich vážil, vždyť je známo, že jako nyní ještě někteří národové asijští a američtí psy krmí a jakoby brav na trh přihánějí, pojídali jich také národové  „klasičtí“. Hippokratés praví, že psí maso dodává síly, a Virgil odporučuje úpravu „máslem a syrovátkou“.Vážili sobě také co věrných strážců: císař Hadrián dal psa zvláště věrného pohřbít za velké pocty, Alexandr pojmenoval město podle psa, u Aténčíků měli dle Plutarcha  psa jistého, který prozradil chrámové lupiče, za státního penzionistu, a Korintští postavili onomu hafanu, který při nepřátelském  nočním útoku na jejich tvrz jediný z 49 bdělých naživu zbyl a stráž probudil, čestný sloup, dali mu stříbrný obojek a měl se dobře až do smrti. Zato byl v Římě  zas o výroční paměť oné noci, za které husy kdys byly bdělostí svou zahanbili psy, vždy na Kapitólu pes nějaký ukrutně ubičován.U Řeků a Římanů platili psi, .jejichž štěkot plašil strašidla a zlé duchy, za oběť bohům milou, třeba jich tolik neutráceli jako staří Švédové, kteří v žertvu ubíjeli po devět  dní vždy devadesát devět denně . Jako měli Egypťané býka za boha, měli Etiopové psa za krále – a když ztučněl, snědli ho. Psy považovali Egypťané za  svaté. Scípnul-li jim nějaký, ostříhala si rodina  vlasy na znamení smutku. Slavená Anubis  měla lidské tělo s psí hlavou, obraz to moudrosti spojené s věrností. Sirius, jehož zjevení se na obloze  věrně oznamovalo vystupováním Nilu, dostalo příjmí „ psí hvězda“ Atd. abych neunavil.

V tomtéž Egyptě  je nyní „pes“ nadávkou nejstrašnější, tak pro křesťany, nad něž není horší na světě. Jen Hindu, který věří, že duše zlých se ve psím těle kaje, vyrovnává se záští sviou mohamedánům. Mohamedán považuje psa za „niggis“ – nábožensky nečistého- a naučil se tomu nejspíš od starých Hebreů, jež Mojžíš  očišťoval z modloslužeb egyptských a jichž knihy svaté, zákon Starý i Nový, psa připomínají jen s opovržením. A přec byl pes dle pověsti Talmudu stvořen ze zbytku téže hlíny, z níž stvořen člověk! Podivno, jedinou „výtvarnou“ okrasou, kterou vidíš  v zahradách moslémských, jsou právě psi hlinění a porcelánoví, ale originál musí přespávat venku na ulici a uložit se v blátě.  V orientu nedostane se  pes nikdy do lidského bytu. Člověk ho nemiluje a vytrpí leda před domem nebo poblíž táboru co stráž proti zvířatům horším. Prší-li.odežene psa i z ulice, neboť jediná kapka, která by z otřásajícího se zvířete přelítla na něho, znečistila by ho nadlouho.  Toliko k čubám s mláďaty má mohamedán trochu ohledu, ačkoliv vůbec psům málokdy ublíží ranou: jeť i přísně zapovězeno psy týrat.

Bídným páriou je pes po veškerém Orientu, od východnějšího břehu Jaderského moře až po vesnice  hindostánské. Zato se také chová a mstí jako pária. Nikoho nemiluje mimo svou rodinu, k žádnému se nelichotí, nikomu není k radosti a jedinou jeho pohnutkou je hlad.  Scéna mezi novým Ulyssem a jeho Argem- jak ji Homér tak podrobně  až na každou veš popisuje- není tu možna.  Pes na Východu nemá žádného pána . a bylo by mu milo, kdy mohl mrtvolu pána, před jehož domem sbírá odpadky, volně sežrat.  Také se velmi často, zvláště v Kahíře stává, že pes vyhrabe  na hřbitově mrtvolu z písku., - šel soucitně  za pohřbem, schoval se pak mezi náhrobky a vyčkal noci. Domnívá se mít právo na každý „odpadek“ a každé tělo mrtvé. A v tom leží zároveň jeho společenský význam  zdejší, jeho pravý poměr k člověku. Je-li jinde „okem Pastýřovým“, „pravicí myslivcovou“,  „nohou žebrákovou“, „přítelem opuštěného“, „vůdcem zbloudilého, je-li vůbec podle místa, kraje a lidí vždy tím, čím má býti, zvířetem nejužitečnější, tím je také zde: zde také na Východě  je policajtem, zdravotním úředníkem.  Beze psů by mor a cholera  ve větších městech ani nepřestaly. V parných pásmech  západní polovice naší zeměkoule slouží sup, na východní polovici

pes stejnému účeli. Pes Východu je tedy „dobrý“, ale jen z hladu. Pes je orientálnější než orientál sám, o tom se praví, že jí a stráví vše, mimo věci nábožensky nečisté, pes se neohlížím po nečistotě pražádné.

Nynější khedive Ismail paša začal psy kahírské utrejchem otravovat – aby kahírské ulice zpodobaly se evropským-, ale již toho zase moudře nechal. Přec přichází na ně zase jinde  a občas velké umírání. V Jeruzaléme kvůli návštěvě císařově, byli otráveni skoro všichni ( již se zase vzmohli) a v Cařihradě  otravují křesťanští obyvatelé čtvrti Pery je vždy zas, kdykoliv se jich v ulicích trochu pomnoží. Nemoci má pes na Východě velmi málo, psinku nikdy.

            Bůhví kdy a jak orientální pes zdivočil a z kterého vyšel plemene. I původ našeho domácího psa sahá do dob předhistorických- jakž psí historik Walther dovozuje-, kterak bychom mohli poznat původ na psu zdivočilém! Myslí se jen, že „buansu“ z Nepálu byl praotcem. Pes cařihradský, pro blízkost psů evropských, ukazuje různé formy, a tedy původ  rozdílný. Je zcela nestejné výšky, srsti rozmanité, od světle šedivé a žlutavé až do leskle černé. Někteří se podobají našim psům ovčáckým, jiní zas našim řeznickým,  ještě jiní liškám atd.  Psi syrští, palestínští a egyptští jsou již  zevnějšku jednolitějšího a zároveň divočejštího.  Jejich výška obnáší průměrně dvě stopy, jejich je tvrdá barva žlutošedá jako poušť, hlava trojhranná, skoro jako hlava vlka.  Vycházejí ven do pouště, a dravci pouště, šakáli a hyény, vnikají zas za noci do měst, i děje se divoké páření. V Suezu můžeš v noci slyšet v ulicích stálé vytí šakálů. Ale i pes suezský ještě štěká, a není tedy dravcem zcela divokým.

            Bídný, mizerný a protivný je orientální pes všude stejně. Jenže například  pes kahírský je ještě bídnější než cařihradského, pravý skelet, zhubenělý, vyhladovělý na pouhý stín zvířete. Cařihradský v některé čtvrti nebo ulici, jež přísně střeží proti návštěvám psů sousedních, přece je trochu krmenější, zvláště kde se nalézají evropské hostince. . Před hostincem, ve kterém jsem bydlel, mělo pětmecítma  psů  štaci, a pak  ovšem zas  vybývá málo na jednotlivého. Jich síla je pak také jen skrovna, a viděl jsem, jak jediný  buldog cestujícího Angličana  hnal celou psí kolonii před sebou, - ani utéci mu nemohli.  Jsou tak upoutáni na ulici svou, že lehne-li požárem, po měsíce ještě sídlí na spáleništi a vyhrabávají seškvařené zbytky.  Lidé vytáhli z ulic, psi v nich zůstali – co je jim po lidech, oni mají jen smysl místní, jako kočky.

            Plíží se se svěšenou hlavou, vyceněnými zuby nebo líně visícím jazykem  a vždy stáhnutým ocasem.  Jich srst je  nečistotou a prašivinou spečena, prašivina  žere na nich všude, těla jsou na několika místech otevřena, vidíš až na  bělící se kosti. . Celý výraz jich je  neskonalý smutek, ani štěňata  nevidíš, že by si hrála.  Štaci svou mají vždy uprostřed ulice, nevyhnou se nikomu, ani koňům, kteří přes ně kráčejí co nejopatrněji.

Ale nejsmutnější jsou ti, kteří sídlí za hradbami, na skalním svahu Stambulu k Bílému moři. Sem se vyhazuje ze Seraje  smetí a vynáší popel. Jakmile vystoupí putnář na svah, sežene se celá smečka bídných těch tvorů kolem něho. Vysypaný obsah je v okamžiku rozhrabán, jakoby  u zvýšeném jen hladu psi zakňučí a rozcházejí se  s hlavou schoulenou. Některý se postaví až k moři a vyje naproti k asijské straně. Pak vrhne jakoby v sebevražedném úmyslu do vln, ale plave dál a dál, až dosáhne po dlouhé práci druhého bosporského břehu, - vyleze, otřepe se  a vyje zas z Asie do Evropy. Za okamžik seženou se na něho psi skutarští, on musí znovu do moře- chvilku ještě plave, pak utone a má dohladověno“.

Bohatý výtěžek literární přinesla Nerudovi r. 1869 březnová cesta do Uher, kde studoval poměry nově zřízeného státu maďarského a zvláště tehdejší hlučné uherské volby. Rok potom podnikl s E. Kittlem větší cestu na Východ (shlédl Uhry, Srbsko, Rumunsko, Bulharsko, po Černém moři a Bosporu jel do Cařihradu, odtud navštívil Attiku, potom Smyrnu a dotýkaje se přístavů maloasijských z Joppe odbočil do Jerusalema a ostatních histor. míst, zajel do Port Saidu a k novému průplavu Suezskému, přes Káhiru a Alexandrii do Messiny a přes Neapol, Řím atd. vrátil se do Čech). Cestovní episody Různí lidé (1871) a obšírnější vzpomínky cestopisné Obrazy z ciziny (1872) vyrostly z feuill. črt v knihy vážné ceny literární.