Domácí dílna truhlářskáNení zábavnějšího a poučnějšího zaměstnání pro prázdné chvíle, nežli práce řemeslná. Vyhovuje dojista všem požadavkům, jež klademe do zaměstnání osvěžovacího. Studiem unavený duch nabývá příjemného odpočinku již tím, že se myšlénky berou směrem naprosto jiným, nežli škola ukládá; tělo pracuje a sílí mírnou námahou, polohy a postoje stále se mění, aniž by na pracovníku vyžadovaly úsilí únavného. Nabýváme dovednosti a hbitosti, které nám žádné studium dáti nemůže; a po skončené práci nastává příjemné vědomí zaslouženého zdaru, — vidíme vlastní výrobek, k němuž i důmysl i ruční výkon se sdružily. Zajisté nebylo bez důležité příčiny, že i princové francouzští bývali vyučováni v řemeslných pracích; vždyť o nešťastném Ludvíku XVI. je známo, že byl dovedným truhlářem a že se v prázdné chvíli tru-hlářstvím často zabavoval.
Vřele doporučujeme proto řemeslné zaměstnání pro zábavu a osvěžení po namáhavé duševní práci. Uklidníme mysl, posilníme nervy a zachováme zdraví tělesné i duševní. Téměř každé řemeslo poskytne materiál k takovému zaměstnání. Ovšem nelze každou práci prováděti v každé místnosti se stejnou výhodou; k některým výkonům, zejména při zpracování kovů, zapotřebí bývá nákladnějších zařízení a mnoho místa, k čemuž pak ovšem rodinný byt nestačuje. Tak nelze kovati a svářeti železo nebo slévati kovy, alespoň ve větším množství nikoliv.
Ale výborně hodíse truhlářství za domácí práci řemeslnou. A to lze provozovati již prostředky velice skrovnými. Obr. 1. předvádí nám příručnou sbírku se šesti nástroji (za 2 zl. 40 kr.1), s nimiž mnohou práci pro domácnost provésti a tím i zásluh o výzdobu bytu získati si můžeme. Kdo může obětovati 3 zl. 25 kr., koupí skříňku s víkem, v níž uloženo jest 12 nástrojů; ? za 4 zl. 25 kr. obdržíme již skříňku s 15 nástroji, za 4 zlr jest pěkný nástěnný věšák s 9 předměty za 8 zl. 20 kr. dostaneme dvojkřídlovou skříň s 15 nástroji a za 11 zl. 50 kr. dokonce skříň se 27 předměty pro truhlářství. A s těmi se můžeme již chutě pustiti do mnohých podnikův!
Kdo si však může zaříditi malou dílničku ve zvláštní místnosti, a kdo by truhlářské práci věnovati chtěl ještě více pozornosti, ten by ovšem i ve skříni posléze jmenované přece ještě mnohého postrádal. Především by nevěděl, kde a na čem by měl pracovati. Tomu snadno odpomoci lze h oblicí (stolem, obr. 2), jejíž cena od 12 zl. stoupá podle velikosti; nejmenší má 95 cm délky a stačí k našim účelům úplně. Poskytuje nám nejen schránku pro naše náčiní, ale dopouští svírati v nejpříhodnějších polohách všechny předměty, které zpracovati hodláme, nechť to jsou prkna, latě nebo špalíky dřevěné.
Nemáme-li snad místa pro hoblici, opatřme si jiný pracovní stůl; ale tu bude nutno, poříditi k němu alespoň svěrák (obr. 3.), který se dá ke kraji stolové desky přišroubovati. Podle velikosti předmětů, které jím svírati hodláme, vybereme svěrák v ceně od 90 kr. počínajíc až do 2 i 3 zl. —
Kdo pak by si chtěl ještě některé zvláštní přístroje opatřiti, toho upozorňujeme zvláště na některé americké předměty, které praktičností a důkladností stejně vynikají. Sekerka s čepcem na zatloukáni a se zoubkem na vytahování hřebíkův (obr. 4., 1 zl. 60 kr.) nahradí částečně kladivo i kleště.
Spiralní vrtáky americké (obr. 5, 33—50 kr.) řežou do dřeva otvor přesně válcovitý a pracují nepřetržitě, vypouštějíce piliny mezi prací spiralní dutinou; k práci nasazují se do nebozezového kolovrátku. Hoblíků jest veliká rozmanitost podle práce, kterou vykonávají; rozeznáváme macky, hladíky, zubáky, dražníky (obr. 6), řimsovníky (obr. 7), klopkáře (obr. 8), svlakovníky, žlábkovce a m. j. Obr. 9. předvádí nám složitý výžlabník s želízkem vyjmutým, na jehož hraně lze poznati reliéf křivostí, které se jím hoblují; (obr. 10) znázorňuje poněkud nezvyklý tvar hoblíkův amerických, (obr. 11) pak okružný hoblík americký, jímž lze zpracovati plochy duté i vypouklé, poněvadž lze spodní ocelové ploše pomocí šroubu dáti každou libovolnou křivost; cena tohoto dokonalého přístroje ovšem jest dosti veliká, — obnášíť 8 zl. Amerického původu jest rovněž ruční pilka (obr. 12, 2 zl. 60 kr.) se třemi čepely pro rozličné výkony. Dláta mají tvary velmi rozdílné ; vedle dlát s rovným ostřím (obr. 13.), jsou dláta s ostřím dutým, vypuklým (obr. 14), úhlovým (kozí nožky) a j. v. Úzkých dlát (obr. 15) užívá se k hlubokým dlabům při čepích; ceny různých druhů podle jakosti mění se od 12 do 40 kr. Dláta si sami zasadíme do rukojetí, jež u každého železníka velmi lacino koupíme. K tlučení na dláta užíváme dřevěné palice (obr. 21) O americké vývrtce byla učiněna zmínka již v loňském ročníku na str. 14. K vyměřování tloušťky předmětův a světlosti dutin hodí se výborně dvojramenné kružidlo (obr. 16, od 42 kr.) neb universální kružidlo (obr. 17.). Klížené předměty nutno bývá k sobě silně přitlačiti, což se děje čtvercovými s t u ž i d 1 y (obr. 18, od 21 kr.); těch bývá i více zapotřebí. K měření a rýsování pravých úhlův užíváme úhelníku (obr. 19.). Máme-li pak spojovati dřeva šroubem,, vyhloubíme napřed v onom místě dutinu pro šroubovou hlavici zvláštním hlubičem (obr. 20.).
Zvláštní opatrnosti je zapotřebí při rozpouštění klihu, v čemž i odborníci často chybují, vaříce jej. Správně zacházíme s klihem takto. Na drobné kusy rozlámaný klíh dejme na 24 hodin močiti do vody, pak jej s malým množstvím vody dejme na pánev, která se spodem ponoří do vařící vody. Přímý plamen by se klihové pánve nikdy dotýkati neměl; tím klíh křehne a ztrácí drživosti. Při klížení buďme šetrni; tlustá vrstva klihu nespojuje tak pevné jako tenká!
Každému nástroji budiž vykázáno určité místo, aby vždy byl po ruce, kdykoli ho užiti chceme; jinak by se nám celá dílna velmi brzo roztoulala a vyžadovala by častého doplňování.
Kladivem nevrtejme a kleštěmi nezatloukejme hřebíkův, sice zničíme v krátké době i nejpevnější přístroj. Na konec pak dobře pozor dejme, abychom přílišnou horlivostí v práci všechen nábytek nezničili, podlahu a dvéře nepokazili, šaty nepokáleli a neroztrhali nebo dokonce drahé své prsty nezkomolili a vzácnou krev svou neprolévali.
A nyní se již pusťme chutě do řemesla !

*) Ceny jsou tu podány podle cenníku velkozávodu V. J. Rottova v Praze, na Malém náměstí Staroměstském.