Daňový systém Irska

 

VF_250 Evropská unie – zdanění a harmonizace

2005

 

 

Tereza Paichlová

Fakulta financí a účetnictví


Obsah

Evropská Unie. 3

Harmonizace daňových systému členských států EU.. 3

Daňová ustanovení 4

Článek 90 (bývalý článek 95) 4

Článek 91 (bývalý článek 96) 4

Článek 92 (bývalý článek 98) 4

Článek 93 (bývalý článek 99) 4

Základní informace o Irsku. 5

Irsko a Evropská Unie. 6

Alokace výdajů z rozpočtu Evropské Unie za rok 2003. 6

Daňová kvóta v Irsku. 7

Struktura daňového mixu. 9

Přímé daně. 9

Nepřímé daně. 10

Ostatní daně. 10

Poplatky. 10

Individuální důchodová daň ( Income tax ) 11

Poplatníci 11

Osvobození a vynětí ze zdanění 12

Sazby daně z příjmu. 12

Odpočty od daně. 13

Praktický příklad. 14

Daň darovací a daň dědická. 15

Předmět daně. 15

Poplatníci a sazba daně. 15

Osvobození 15

Elektronické zdroje : 19

Tištěné zdroje : 19


Evropská Unie

Harmonizace daňových systému členských států EU[1]

Navzdory ustavení jednotného trhu a hospodářské a měnové unie stále neexistuje skutečná společná daňová politika Společenství. Určitá ustanovení obsahují sice články 90 až 93 Smlouvy o založení Evropského společenství (dříve články 95 až 99), ale rozhodovací procedura v daňových otázkách vyžaduje stále jednomyslné schválení Radou. Tato schvalovací procedura tak dodnes působí jako brzda při přijímání společných pravidel pro přímé i nepřímé daně.

Ve snaze vyhnout se těmto překážkám podporuje Komise užívání postupu tzv. „užší spolupráce“, zavedeného Amsterodamskou smlouvou a rozvinutého Smlouvou z Nice. Tento postup umožňuje, aby Komise navrhla, že skupina nejméně osmi členských států může spolupracovat v dané oblasti poté, co obdržela souhlas Rady založený na kvalifikované většině. Komise dále povzbuzuje členské státy, aby přijímaly doporučení, jejichž cílem je zmírňování citelných daňových překážek, spíše než závazné předlohy zákonů.

Hraniční kontroly DPH byly zrušeny zavedením jednotného trhu v roce 1993. V současnosti se zboží zdaňuje v zemích nákupu, ale až Rada rozhodne o zavedení nového systému DPH, má být zboží zdaněno v zemi původu. Navíc se podařilo sblížit sazby spotřebních daní a DPH v různých členských státech.

Zavedení jednotné měny zvyšuje tlak na stanovení společných sazeb DPH a společných pravidel pro zdanění podniků v Evropské unii. Etický kodex zdanění právnických osob (tzv. „daňový balík“) přijala Rada v prosinci 1997. V červnu 2003 se dočkaly schválení hned dvě směrnice: o zdanění příjmů z úspor v podobě výplaty úroků a o společném systému zdanění použitelném ve vztahu k výplatám úroků a licenčních poplatků prováděným mezi přidruženými společnostmi z různých členských států.

V současnosti Rada zkoumá různé návrhy Komise, které zahrnují např. společný systém DPH či možnost uplatnění snížené sazby DPH na služby s vysokou přidanou hodnotou.


KAPITOLA 2

Daňová ustanovení[2]

Článek 90 (bývalý článek 95)

Členské státy nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných členských států jakémukoli vyššímu vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky domácí.

Členské státy nepodrobí dále výrobky jiných členských států vnitrostátnímu zdanění, které by poskytovalo nepřímou ochranu jiným výrobkům.

Článek 91 (bývalý článek 96)

Pokud jsou výrobky vyvezeny na území některého členského státu, nesmí být navrácení vnitrostátních daní vyšší než vnitrostátní daně, kterým byly výrobky přímo nebo nepřímo podrobeny.

 

Článek 92 (bývalý článek 98)

Osvobození od daně a navracení daní při vývozu do jiných členských států s výjimkou daně z obratu, spotřebních a ostatních nepřímých daní, jakož i vyrovnávací poplatky při dovozu z členských států jsou přípustné pouze tehdy, pokud zamýšlená opatření na omezenou dobu předem schválila Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou.

Článek 93 (bývalý článek 99)

Rada na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem a Hospodářským a sociálním výborem jednomyslně přijme ustanovení k harmonizaci právních předpisů týkajících se daní z obratu, spotřebních daní a jiných nepřímých daní v rozsahu, v jakém je tato harmonizace nezbytná pro vytvoření a fungování vnitřního trhu ve lhůtě uvedené v článku 14.


Základní informace o Irsku

 

 

 

 

 

 

 

„Éire“ „Ireland“

 

Rozloha:                                70 282 km2
Počet obyvatel:                     3 953 000 (2003)
Hustota zalidnění:                 56,2 obyvatel / km2
Úřední jazyky:                       irština, angličtina
- Irové irsky mluvící (2,3 %), Irové anglicky mluvící s                                                              různým stupněm znalosti irštiny (30,2 %), Irové bez znalosti irštiny (67,5 %)

Náboženství:                         křesťané: 95 % (katolíci: 92 %, anglikáni: 3 %), ostatní 5 %
Hlavní město:                        Dublin (Baile Átha Cliath) - 1 057 000 obyvatel
Státní svátek:                        17. 3. „Den svatého Patrika“

POLITIKA:

Státní zřízení:                         Republika (parlamentní demokracie)
Hlava státu:                           Prezidentka Mary Patricia McAleese - od 11. 11. 1997
Parlament:                             Oireachtas: dvoukomorový

EKONOMIKA:

Měna:                                    Euro (EUR), 1 EUR =  29.5460 CZK (www.patria.cz; 3.4.2005-best bid)
Růst HDPr:                            4,9% (2004)
Inflace:                                  3,7 % (2003)
Nezaměstnanost:                  4,4 % (2004)

Ekonomická zajímavost: Nebývale vysokou míru irské ekonomiky v posledních 15 letech je možno přisoudit vlivu mnoha faktorů, včetně prozíravé monetární a fiskální politiky a sociální dohody ohledně omezeného růstu mezd. Na ekonomickém růstu se významně podílejí přímé zahraniční investice, dotace ze strukturálních fondů, vzrůstající počet kvalifikovaných pracovních sil, rozsáhlý export moderních technologií a silný růst domácí poptávky.

 

Turistický ruch: O Irsku se říká, že je to země, kde se návštěvník po kolena brodí v kráse. Přispívá k tomu nejenom divoká příroda, ale také velmi příjemní lidé s milým vztahem k návštěvníkům.


Irsko a Evropská Unie

 

Irsko vstoupilo do Evropské unie k 1. 1. 1973. Před datem vstupu mělo nízkou ekonomickou úroveň, jeho průmyslová základna byla zastaralá a nepříliš sofistikovaná. Irsko velmi rychle podpořilo ta odvětví, která obstála v konkurenčním prostředí. Za největší výhodu členství v EU považuje Irsko zapojení do vnitřního trhu EU, což kromě jiného znamenalo konec s omezeními přístupu na britský trh. Irsko dnes vyváží téměř 85 % své výroby a patří tak k největším vývozcům na světě. Země dokázala využít příležitosti čerpat ze strukturálních fondů EU, což kromě výrazné podpory rozvoje regionů umožnilo i připravit podmínky pro zahraniční investory. V I. polovině roku 2004 se Irsko stalo předsednickou zemí EU.

 

Alokace výdajů z rozpočtu Evropské Unie za rok 2003[3]

 

Evropská komise 7. 9. 2004 zveřejnila zprávu o alokaci výdajů z rozpočtu EU za rok 2003. Podle této zprávy je možné určit, které země byly v průběhu roku 2003 čistými příjemci a které čistými plátci evropského rozpočtu. Je ovšem nutné upozornit na fakt, že určení těchto zemí je do jisté míry závislé na výběru metody stanovování tohoto pořadí.

 

V přepočtu na výši HDP celé země získalo co do objemu finančních prostředků z evropského rozpočtu nejvíce Portugalsko (3,64 % HDP) následované Řeckem (3,18 %), Irskem (2,38 %) a Španělskem (2,19 %). Po odečtení příspěvků, které jednotlivé země odvádějí do společného unijního rozpočtu, se pořadí nezmění, pouze výše „čistého zisku“ je samozřejmě o něco nižší.Čistými příjemci (po sečtení celkových výdajů a příjmů z evropského rozpočtu) byly za rok 2003 Portugalsko (získalo finanční prostředky ve výši 2,66 % svého HDP), Řecko (2,22 % HDP), Irsko (1,40 % HDP) a Španělsko (1,21 % HDP). Největšími čistými plátci oproti tomu byly Nizozemsko (-0,43 % HDP) spolu se Švédskem a Německem (oba –0,36 % HDP).

 

Všechny výše zmíněné údaje jsou ovšem dosti abstraktní čísla, která leckomu mnoho neřeknou. Jako nejsrozumitelnější se tedy jeví výše čistých zisků a příspěvků jednotlivých zemí v eurech v přepočtu na obyvatele, i když ani toto kritérium není zcela objektivní – faktická hodnota jednoho eura je jiná v Irsku a jiná v Portugalsku. Podle tohoto kritéria je nicméně největším příjemcem za rok 2003 Irsko, jehož „čistý zisk“ z unijního rozpočtu činí 391,7 eur na obyvatele. Následuje ho Portugalsko (333,3 €), Řecko (305,3 €) a Španělsko (213,9 €).

 

Největšími plátci podle tohoto kritéria jsou Lucembursko (125,1 €; zde ovšem platí, co bylo řečeno výše – po započtení příspěvků na administrativu se Lucembursko posouvá mezi čisté příjemce), Nizozemsko, (120,6 €), Švédsko (106,1 €) a Německo (92,7 €).

 

Na závěr této subkapitoly ještě poznámka, že rozpočet pro rok 2003 byl posledním svého druhu v tom smyslu, že se týkal pouze patnáctičlenné Unie. A kvantifikace : Celkové výdaje rozpočtu EU za rok 2003 dosáhly výše 90,6 miliardy eur, z nichž 77,8 mld. (86 %) šlo ve prospěch konkrétních příjemců v patnácti členských státech.

Daňová kvóta v Irsku

 

Daňová kvóta – neboli podíl vybraných daní na hrubém domácím produktu je jedním z ukazatelů sloužících i k mezinárodnímu srovnávání a vypovídá o tom ,jak velká část nezůstává těm, kdo příjmy vytvořili, ale rozděluje se na daňovém principu.

Daňovou kvótu můžeme rozdělit na přímou a nepřímou podle toho co vše mezi daně zahrnujeme. Následující graf zobrazuje porovnání daňové kvóty Irska a Evropské unie.

Zahrnuje jak všechny daně a sociální zabezpečení tak i některé další poplatky.

 

 Graf 1

  Pramen: OECD Economic Outlook, 2004

 

Pro srovnání uvádím ještě jeden graf zachycující rovněž složenou daňovou kvótu, ale podle jiného zdroje. Je zde navíc srovnání výše daňové kvóty 15-ti členné EU a EU po přistoupení nových členských států.

 

     Graf 2

      Pramen: www.europa.eu.int, 2003

 

Po srovnání s hodnotami v ostatních členských státech, a bereme-li v úvahu údaje z roku 2003, můžeme říci, že Irsko (31,2%) patří mezi země s nejnižší daňovou kvótou. Lépe jsou na tom jen Litva (28,7%), Lotyšsko (29,1%) a Slovensko (30,9%). Naopak nejvyšší daňovou kvótu má Švédsko (51,4%), Dánsko (49,8%), Belgie (48,1%), Francie (45,7%) a Finsko (45,1%).

 

Můžeme také zmínit, že Irsko zaznamenalo druhý největší nárůst daňové kvóty oproti minulému roku (z 29.8% na 31.2%).


 

Pramen: OECD Economic Outlook, 2004

 

Tax burden and structure of taxes

 

Total taxes

Indirect taxes

Direct taxes

Social security contributions

 

as % of GDP

as % of total tax burden

 

1995

2002

2003

2000

2003

2000

2003

2000

2003

EU25

:

41.3

41.5

33.4

33.8

33.4

31.6

33.2

34.5

EU15

42.0

41.6

41.8

33.3

33.4

33.7

32.2

33.0

34.4

Euro-zone

42.5

42.1

42.2

32.5

32.8

30.4

29.0

37.1

38.2

BE

47.1

48.7

48.1

29.2

28.8

37.3

36.5

33.5

34.6

CZ

36.2

35.5

36.2

33.4

31.4

24.4

27.0

42.2

41.6

DK

50.1

49.7

49.8

34.5

34.9

59.2

59.6

6.3

5.4

DE

42.3

41.7

41.7

28.9

29.7

28.7

25.9

42.4

44.4

EE

37.9

32.4

33.4

39.6

39.3

25.1

26.1

35.3

34.5

EL

34.7

39.8

38.6

38.6

37.2

27.4

23.3

34.0

39.5

ES

34.3

36.3

36.5

33.7

33.7

29.9

29.6

36.4

36.7

FR

45.4

45.6

45.7

34.3

34.1

27.2

25.8

38.5

40.2

IE

35.2

29.8

31.2

41.7

41.4

41.1

39.5

17.1

19.1

IT

42.9

42.4

43.2

36.0

34.2

34.4

35.3

29.5

30.5

CY

:

32.5

34.3

41.4

49.4

36.9

29.4

21.7

21.2

LV

33.7

28.9

29.1

38.7

39.4

27.5

29.1

33.8

31.5

LT

28.6

28.6

28.7

41.1

41.5

28.0

28.2

30.9

30.3

LU

43.6

42.1

42.3

35.4

32.9

37.6

37.7

26.9

29.4

HU

43.6

38.9

39.2

41.3

42.3

25.2

25.0

33.5

32.7

MT

31.3

34.3

34.2

42.8

40.8

31.3

35.5

25.9

23.8

NL

40.5

39.4

39.3

31.3

33.8

30.1

29.3

38.6

36.9

AT

43.6

45.4

44.8

33.7

33.7

29.2

29.9

37.1

36.4

PL

39.4

35.5

35.8

40.9

41.8

20.4

19.7

38.7

38.5

PT

34.5

37.4

38.1

40.4

41.9

28.1

24.6

31.6

33.5

SI

41.1

39.7

40.3

41.9

41.6

19.5

20.8

38.6

37.6

SK

40.6

32.5

30.9

37.8

36.9

22.1

23.2

40.1

39.8

FI

46.7

46.1

45.1

29.3

31.9

45.1

41.0

25.6

27.1

SE

50.2

51.0

51.4

31.0

34.0

41.4

36.4

27.7

29.6

UK

36.7

37.0

37.1

37.0

36.9

43.7

42.0

19.4

21.0

                        Pramen : www.europe.eu.int, 2003


Struktura daňového mixu

 

Daňový systém Irsku je považovaný za velmi jednoduchý a průhledný. Výběr daní a poplatků je v kompetenci Office of the Revenue Commissioners. Přímé daně jsou vůbec nejnižší v Evropské unii. Vláda se snaží naplnit státní kasu především nepřímými daněmi a různými poplatky.

 

 

                               Graf 3                                                                    Graf 4                    

Pramen: www.europa.eu.int, 2003                    Pramen: www.europa.eu.int, 2003

 

Přímé daně

 

Daňová sazba z příjmů fyzických osob se pohybuje dle výše dosahovaného příjmu od 20 % do 42 % (postihuje velmi málo občanů). Pro Irsko je typický malý počet odčitatelných položek a výjimek. Daňové přiznání je jednoduché a administrativně málo náročné.

V Irsku je standardní sazba daně z příjmu právnických osob ve výši 12,5 %. U několika málo výjimek může dosahovat 25 %. Mnohem častější je poskytování snížené daně ze zisku ve výši 10 %. Tato sazba je uplatňována:

Dalším motivačním prvkem pro zahraniční investory je zvýšená sazba odpisů až do výše l00 % v prvním roce pro firmy působící ve vybraných oblastech.

( Withholding tax on professional fees ) – 20%


Nepřímé daně

 

 

Šestá směrnice Evropské unie stanoví, že základní sazby daně z přidané hodnoty nesmí být nižší než 15 %. Členské státy jsou oprávněny uplatňovat na vybrané zboží a služby sníženou sazbu daně. V Irsku je základní sazba DPH 21 % a snížená 12,6 %.

 

 

Spotřební daně jsou stanoveny na několik položek - především alkoholické nápoje, tabákové výrobky, pohonné hmoty a motorová vozidla. Některé druhy zboží mohou být do Irska dovezeny pouze se zvláštní licencí - střelné zbraně, munice, výbušniny, nebezpečné omamné látky, knihy s obscénní tématikou. Seznam je k obsažen v Celním a daňovém tarifu Irska.[4]

Ostatní daně

 

 

Maximální sazby sociálního a zdravotního pojištění jsou 10,75 % (zaměstnavatel), 6 % (zaměstnanec) a 5 % (samostatně výdělečně činná osoba).

 

Poplatky

 

Ekologická daň bylo zavedena ministerstvem ekologie a místní vládou jako prostředek k omezení spotřeby igelitových nákupních tašek. Výše poplatku je 15 % z každé tašky. Tento poplatek vstoupil v platnost 4. března 2002. Poplatníky jsou maloobchodníci nabízející tyto tašky svým zákazníkům v okamžiku prodeje.

 

Některé lodní/námořní společnosti si mohou za určitých podmínek zdanit své zisky poplatkem z tuny namísto korporační daně. A to na základě žádosti, které může, ale nemusí, být vyhověno.

 

 

Tento poplatek je vybírán při registraci motorového vozidla v Irsku. Všechna motorová vozidla , kromě vozidel dočasně dovezených nerezidenty, musejí být registrovány. Vozidla musejí být registrovány před tím než jim bude udělena licence pro daň silniční.  


Individuální důchodová daň ( Income tax )

 

Poplatníci

 

Dani z příjmu jsou , vyjma několika výjimek, podrobeny všechny příjmy vznikající v Irsku jednotlivcům, v.o.s. a neregistrovaná sdružení.

Fyzická osoba, která je daňovým rezidentem[5] má neomezenou daňovou povinnost a zároveň je oprávněna požadovat určité daňové odpočty a slevy. Daňový nerezident podléhá zdanění příjmů pouze příjmy získanými na území Irska. Pokud není rezidentem, ale je „ordinarily“ rezidentem[6], pak dani podléhají i příjmy ze zahraničí, ale pouze tam, kde příjmy přesáhnou hodnotu €3,810 za roční zdaňovací období. Tato skutečnost ovšem může být upravena smlouvami zamezujícími dvojímu zdanění. Obecně platí, že tam kde jsou příjmy plně nebo částečně zdaněny v Irsku nebo v kterékoli smluvní zemi, je daň, zaplacena v zemi zdroje těchto příjmů, brána jako odpočet proti dani zaplacené v jiné zemi ze stejného příjmu.

Nerezidenti, kteří ale jsou irskými občany nebo ti, kteří byli rezidenty, ale v současné době dlouhodobě pobývají ze zdravotních důvodů mimo Irsko, mohou být oprávněni k úlevám z daně z příjmu fyzických osob. Podobné úlevy jsou možné i v případě rezidentů ostatních členských států EU a rezidentů většiny státu s kterými má Irsko podepsanou mezinárodní smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

Fyzická osoba, která je rezidentem v Irsku, ale pracuje mimo Irsko nebo Velkou Britanii po určitou velmi malou část roku může být oprávněna k odpočtům od daně. Rozsah odpočtu závisí na době strávené prací v zahraničí.

 

Veřejná obchodní společnost není zdaněna jako celek. Každý jednotlivý společník je zdaňován individuálně podle výše svého podílu na příjmech společnosti.

 

 

Daní z příjmu je standardně zdaněn celkový zisk neregistrovaného partnerství. Je zdaněn standardní sazbou.

 


Osvobození a vynětí ze zdanění

 

Jak již bylo řečeno, v Irsku neexistuje příliš mnoho výjimek ze zdanění, ale za určitých podmínek, pro určité zisky nebo příjmy je od daně upuštěno. Hlavními osvobozeními jsou následující :

 

 

 

Sazby daně z příjmu

 

Irský daňový systém rozlišuje dvě základní daňové sazby pro individuální důchodovou daň – 20% a 42%. Vyšší sazbou - 42% - je zdaněno jen malé procento příjmů přesahující danou mez.

 

Svobodný/vdovec bez závislých dětí

 

28,000 @ 20%
zůstatek @ 42%

Svobodný/vdovec s nárokem na poukázku rodiny s jedním rodičem

 

32,000 @ 20%
zůstatek @ 42%

Manželé (jeden výdělečně činný)

 

37,000 @ 20%
zůstatek @ 42%

Manželé (oba výdělečně činní)

 

37,000 @ 20%
(with increase of 19,000 max.)
zůstatek @ 42%

 

Pramen: www.revenue.ie, III/2005


Odpočty od daně

 

Soustava odpočtů od daně je v Irsku poměrně složitá a promítá řadu speciálních sociálních charakteristik obyvatelstva.

 

Pramen: http://www.revenue.ie/publications/txbrefng/tb04supl.pdf, III/2005


Praktický příklad

Vstupem do Evropské Unie mohou občané České republiky v Irsku pracovat bez pracovního povolení. Jakmile si najdete práci, musíte však podstoupit několik formalit.

 

Každý, kdo v Irsku pracuje, by si měl co nejdříve zažádat o přidělení PPS№ - Personal Public Service Number – referenční číslo jednotlivce sloužící ke styku s daňovým úřadem a správou sociálního zabezpečení. Toto číslo ovšem není závislé pouze na výdělečné činnosti, získají ho všechny osoby v Irsku registrované (např. na základě doložení bydliště). Slouží pro účely čerpání sociálních dávek, příspěvků, zdravotní péče a služeb z oblasti vzdělávání. Toto číslo vydává místní pobočka úřadu sociálního zabezpečení (Social Welfare Office). Na základě tohoto čísla bude mzda zdaněna podle platných irských zákonů. (Díky smlouvě o zamezení dvojímu zdanění již není třeba po návratu odvádět z výdělku daň v Česku.)

 

Daně z příjmů strhává z platu zaměstnavatel a odvádí je příslušným úřadům.

 

Př.      Vezměme si například bezdětného pana Smithe, který v Irsku pracuje jako zahradník . Je svobodný a je mu 29 let. Jeho týdenní[7] hrubá mzda v Hotelu Brookfield činí € 360. ( Pracuje 8 hodin denně, šest dnů v týdnu, za průměrnou hodinovou mzdu € 7,50[8].) Chce vědět jak velkou daň z této částky jeho zaměstnavatel odvede.

 

Jelikož je to svobodný člověk bez závislých dětí vztahuje se na něj mez € 28 000 pro stanovení sazby daně.

 

Pokud by jeho týdenní mzda překročila 28 000/52 =  € 538,47 byla by tato část zdaněna vyšší 42%-ní sazbou, ale jelikož € 360 < € 538,47 bude se na něj vztahovat 20%-ní sazba daně.

 

Nyní se budeme zabývat odpočty od daně. Podle tabulky zjistíme, že se na něj vztahuje základní odpočet „Single Person’s Tax Credit“ ve výši € 1520 ročně a „PAYE[9] Tax Credit“ v roční výši € 1040. Vydělíme-li oba odpočty 52 týdny, vyjde nám číslo 49,24.

To je suma, kterou si může pan Smith odečíst od daně vypočtené z týdenní mzdy.

 

€ 360 * 0,2 = € 72                  € 72 – 49,24 = € 22,76

 

Vyšla nám tedy konečná daňová povinnost € 22,76, jež bude strženo z týdenní mzdy pana Smithe.

 

 

Tento příklad samozřejmě nebere v úvahu všechny složitosti systému, chtěla jsem jen nastínit princip výpočtu individuální důchodové daně a odpočtů.


Daň darovací a daň dědická ( Gift and inheritance tax )

 

Předmět daně

 

Daň darovací se vztahuje na dary obdržené od 28. února 1974 a daň dědická se vztahuje na všechna dědictví s účinností od 1. dubna 1975.

 

Dědictví je bezúplatné nabytí majetku z důvodu smrti.

Dar je bezúplatné nabytí majetku jiným způsobem než smrtí.

 

Dani podléhá pouze se zdanitelná část daru nebo dědictví. Ta se určí z tržní ceny darovaného nebo zděděného majetku po odečtení dluhů a závazků dárce nebo dlužníka.

 

Poplatníci a sazba daně

 

Poplatníci těchto daní jsou (stejně jako v České republice) rozděleni do tří skupin podle stupně příbuzenského vztahu mezi dědicem a zůstavitelem nebo obdarovaným a dárcem. Do první skupiny patří pouze dcera nebo syn; do druhé skupiny pak rodič, sourozenec, neteř, synovec a vnouče; do třetí všichni ostatní. Příslušnost ke skupině určuje limit do kterého se darovaný či děděný majetek nezdaňuje. Částka přesahující danou mez je pak zdaněna lineární a jednotnou sazbou 20 %. Limity jsou valorizovány podle CPI (index spotřebitelských cen) a koeficientem indexace. Pro rok 2005 je jeho hodnota 1,225. Limity ukazuje následující tabulka.

 

 

Group

Relationship to Disponer

Group Threshold

 

 

2003(after indexation)

2004(after indexation)

2005(after indexation)

A

Son/Daughter

€441,198

€456,438

€466,725

B

Parent*/Brother/Sister/ Niece/Nephew/Grandchild

€44,120

€45,644

€46,673

C

Relationship other that Group A or B

€22,060

€22,822

€23,336

 

*Za určitých podmínek muže rodič dědící po svém potomkovi patřit do skupiny A.

 

Osvobození

 

Existují také mnohá osvobození od daně dědické a darovací. Například první  € 3 000, obdržené jako dar by a beneficiary from a disponer během jednoho roku jsou osvobozeny od daně. Stejně jako dědictví mezi manželi.


Daň z přidané hodnoty ( Value added tax )

Spolu s Velkou Británií zavedlo Irsko daň z přidané hodnoty jako jeden z prvních států již v roce 1972. DPH řadíme mezi daně ze spotřeby. Je vybírána obchodníky registrovanými k DPH z dodání zboží a poskytování služeb.

Poplatníci

Osoby dodávající zdanitelné zboží nebo poskytující zdanitelné služby za úplatu se musejí registrovat a odvádět DPH, pokud jejich roční obrat přesáhne určitý limit. Hlavní roční limity jsou následující:       

€ 25 500 pro osoby poskytující služby

€ 51 000 pro osoby dodávající zboží

 

Osoby založené v Irsku, jejichž obrat nepřesáhl danou mez se mohou registrovat dobrovolně.

Osvobození a vynětí

Určité zboží a služby jsou od DPH osvobozeny. Obecně platí, že osoby nabízející zboží a služby typu, např. školky, university a nemocnice, jsou pro účely DPH osvobozeny. To znamená, že tyto osoby musí platit DPH při nákupu, ale nemají povinnost se registrovat.

Sazby

Irsko má značně složitý sazebník, neodpovídající tomu, na čem se dohodla Evropská unie    (tj. 1 základní + 1 snížená). Irsko toto nedodržuje, zatím ze to ale strany EU tolerováno,  žádné sankce Irsko nedostalo.

Sazby daně z příjmu platné v současné době jsou následující: 0%, 4,4% (hospodářská zvířata a chrti), 13,5% a 21%. Sazba je samozřejmě závislá na poskytované službě nebo dodávaném zboží. Na následující odkazu najdete sazby pro 2 500 zboží a služeb.

 http://www.revenue.ie/services/tax_info/vatrate/vatrate.htm

Výpočet dně

Osoby registrované k dani podléhají DPH v Irsku při každém provedeném obchodu s vyrobeným zbožím nebo při poskytnutí služby podléhající dani. V případě obchodu s ostatními obchodníky musí být vydána faktura znázorňující každou daň odděleně.

Systém umožňuje obchodníkům odečíst si daň na vstupu od daně placené na výstupu. Tento odpočet je možný jen s několika málo výjimkami – hlavně příslušenství automobilů, pohonné hmoty, výdaje na zábavu a zboží a služby pro účel, který se netýká zdanitelného podnikání. Běžné zdaňovací období jsou u DPH dva kalendářní měsíce. Obchodníci s velmi nízkými daňovými závazky mohou požádat o roční zdaňovací období namísto dvouměsíčního.Daň je splatná vždy 19. den následujícího měsíce.

Jednou za rok jsou obchodníci povinni poskytnout detailnější přehled o konkrétních obchodech, nákupech a prodejích spadajících pod konkrétní sazbu.

          [10]  

                         

 

[11]        

 

 

 

 

Rates applied within a specific region

 

Domestic zero rate1

Reduced rate(s)

Standard rate

  of member country

 

 

 

 

 

Australia

yes

-

10,0

-

Austria

no

10.0 and 12.0 

20,0

10.0, 12.0 and 16.0 2

Belgium

yes

6.0 and 12.0

21,0

-

Canada

yes

-

7,0

15.0 3

Czech Republic

no

5,0

22,0

-

Denmark

yes

-

25,0

-

Finland

yes

8.0 and 17.0

22,0

-

France

no

2.1 and 5.5

19,6

0.9, 2.1, 8.0, 13.0 and 19.6 4

 

 

 

 

1.05, 1.75, 2.1 and 8.5 5

Germany

no

7,0

16,0

-

Greece 

no

4.0 and 8.0

18,0

3.0, 6.0 and 13.06

Hungary

yes

12,0

25,0

-

Iceland

yes

14,0

24,5

-

Ireland

yes

4.3 and 13.5

21,0

-

Italy

yes

4.0 and 10.0

20,0

-

Japan

no

-

5,0

-

Korea

yes

-

10,0

-

Luxembourg

no

3.0, 6.0 and 12.0

15,0

-

Mexico

yes

-

15,0

10 7

Netherlands

no

6,0

19,0

-

New Zealand

yes

-

12,5

-

Norway

yes

12,0

24,0

-

Poland

yes

7,0

22,0

-

Portugal

no

5.0 and 12.0

19,0

4.0, 8.0, and 13.0 8

Slovak Republic

no

14,0

20,0

-

Spain

no

4.0 and 7.0

16,0

2.0, 5.0, 9.0 and 13.0 9

 

 

 

 

0.5 and 4.0 10

Sweden

yes

6.0 and 12.0

25,0

-

Switzerland

yes

2.4 and 3.6

7,6

-

Turkey

no

1.0 and 8.0

18,0

-

United Kingdom

yes

5,0

17,5

-

United States

-

-

-

-


Spotřební daně ( Excise duties )

Sazby[12]

 

Spotřební daně jsou v rámci Evropské unie harmonizovány. Je pevně stanoveno, co povinně musí být předmětem spotřebních daní a co naopak spotřebním daním podléhat nesmí. Zároveň jsou u jednotlivých skupin zboží stanoveny minimální sazby.

 

Elektronické zdroje :

 

Domény :       www.revenue.ie

                        www.oecd.org

                        www.europa.eu.int

                        www.europa.eu.int/eures

                        www.evropska-unie.cz

                        www.euroskop.cz

 

Konkrétní odkazy :   http://www.mesec.cz/clanky/irsko-danovy-system-a-prace/

                                   http://www.miras.cz/seminarky/finance-dane-irsko.php

                                   http://www.alfa-agency.cz/prace/irsko/

                                   http://www.revenue.ie/publications/txbrefng/tb04supl.pdf  !!!

Tištěné zdroje :

 

Knihy :           Daňový systém 2004 v ČR

                        Alena Vančurová a kolektiv autorů

                        Vox, 2004

 

                        OECD Tax Policy studies

                        OECD Publications, 2001

 

                        Glosář – Instituce, politiky a rozšiřování Evropské unie

                        Informační centrum Evropské unie Praha, 2004

 

Dokumenty :              Dopis o přidělení PPS№ úřadem sociálního zabezpečení v Corku, červen 2004

                                  

                                   Certifikát z finančního úřadu v Corku,

                                   červen 2004

 

                                  

                                  

                                  [2] Smlouva o založení evropského společenství, Hlava VI, Kapitola 2.

[5] Daňový rezident - Jednotlivec je residentem v Irsku jestliže v zemi stráví 183 a více dní nebo stráví celkem 280 dní v zemi za po sobě následující dva roky. Přítomnost v zemi kratší než 30 dní se nezapočítavá do dvouletého testu.

[6] „Ordinarily“ rezident - Jednotlivec, který je v Irsku ve třech po sobě jdoucích zdaňovacích obdobích (letech) rezidentem se stává od počátku dalšího – čtvrtého roku ordinarily resident in Ireland. Jednotlivec, který je ordinarily resident in Ireland jím přestává být koncem třetího roku po který nebyl residentem.

 

[7] Mzda se v Irsku vyplácí v intervalu jednoho týdne a výplatním dnem je následující čtvrtek.

[8] Údaj z roku 2004.

[9] PAYE = Pay As You Earn, systém platby daně zaměstnance.

[10] Sazby DPH v Irsku v letech 2003 a 2004, http://www.revenue.ie/publications/txbrefng/tb04supl.pdf

 

[11] Sazby DPH zemí OECD v roce 2003, www.oecd.org

[12] Sazby spotřebních daní v Irsku v roce 2004, http://www.revenue.ie/publications/txbrefng/tb04supl.pdf