Plzeňská pošta

Doc.MUDr Přemysl Paichl, CSc

            Pošta je v podstatě oborem dopravy informací, ať už jde o přenášení ústních nebo písemných zpráv, peněz, novin, balíků, a jiných objektů. Způsob této přepravy se za tisíciletí měnil podle lidí, kteří tyto informace přenášeli sami (poslové, běžci, kurýři, povozníci, obchodníci), nebo  za pomoci jiných tvorů (koně, osli, tažní voli poštovní holubi), s  využitím nejrůznějších přenášených energií a technických prostředků (zvuky, světelné  nebo kouřové signály, psané listy, vozy, telegraf, telefon, internet aj.).

            Pošta má název odvozený od latinského „posita“ což byl termín už pro státní stanice  zřízené pro dostavníky. Pošta však musela  existovat mnohem dříve , např. už jako  dobře organizovaná státní pošta v říši  perských Achajmenovců, kteří vládli dávno před 5.stoletím př.n.l. V Řecku byla organizována o něco později za  Antigonovců.

Spojení mezi odesílatelem a příjemcem informace využívali už dávno ve starověku   mocní nebo bohatí jednotlivci ( králové, vojenští velitelé, státní úředníci, obchodníci, spolky a společnosti).  O tom psali už  i dávní historici v antice, např. Herodotos nebo Xenofont. Takového „pošťáka“ v řeckém starověku, tenkrát měl název phylopodes (posel, běžec) zná skoro každý , protože přinesl zprávu  Lakedaimonským o výsledku bitvy u Marathonu. Na tomto přenášení informace se odjakživa většinou podílelo více lidí služebních, ať už fyzicky nebo organizačně  zdatných  Ty si vydržovali nebo platili  už nejstarší státy, společnosti  a instituce.V ptolemaiovském Egyptě pochopitelně umožňovaly zprávy opsané na pergamenech, jak se uvádí ve 3.stol. př.n.l.  Poštáky najdeme v mnoha jazycích pod nejrůznějšími přídavnými jmény. V dějinách Číny dodnes  vzpomínají, že štafetovou poštu.až do Tibetu  Poštu dokládají i  zprávy o starořímských  poštmistrech ( municipes), kteří sloužili převážně potřebám státním, byť  pošta měla v překladu název veřejné instituce ( cursus publicus). Soukromníci  v starém Římě užívali spíše služeb poslů, zvaných tabellarií.  Takováto státní pošta prožívala  kvalitu svých služeb  kolem r. 380 za Theodosia. Pochopitelně zdegenerovala v Evropě v období stěhování národů, aby se znovu zregenerovala  kolem r. 87 za Karla Velikého. Pošta ve své historii dokládá, že její činnost pravidelně byla rušena válkami, ať už vzpomeneme pro naše poměry dobu husitskou,  válku třicetiletou i všechny jiné.

Staré zprávy o dálkové dopravě důležitých listin se dochovaly i  u nás nejen z dob Lucemburků. Třeba za Karla IV. cválali  poštovní poslové koruny České k cizím panovnickým místům  a k papežské stolici  Pražská kancelář už tehdy prý měla poštovní styky prostřednictvím pravidelných listů dvakrát týdně svým vzdáleným významným úřadům. Pokud tomu ovšem nebránilo nebezpečí na cestách přepadaných  lotry nebo vojáky, jak o tom se píše třeba za Vladislava Jagelonského.

 Jako jinde ve světě napomohlo rozvoji poštovnímu styku vytváření měst i organizace jejich dálkovému obchodu. Nejen vládci, ale i města už si mohla dovolit organizovat činnost svých obecních poslů,  jak se dokládají už ve 12. století  Podobně tak už měly prostředky na tento poštovní styk i cechy, které na něm naopak i vydělávaly. Zejména řezníci rádi za úplatů na svých cestách za nákupem dobytka roznášeli po vsích i soukromé dopisy. Profesionalitu  ne už jen přenosem sdělení a listů , ale i převozem  hmotných zásilek začali organizovat  i dopraváci, zprvu hlavně formani  a postupně i jiné dopravní prostředky, zejména vlaky. Nepozorovaně se tím zkvalitňuje organizace poštovní přepravy a doručování .  I u nás se pošta  , která byla po tisíciletí záležitostí soukromou , se postupně přesouvá do organizace státní. V Evropě tento trend  naplňuje Francie  v r. 1464 za Ludvíka XI. Už tenkrát to byla pošta mezinárodní po cestách  z tehdejšího Auxene  přes Nevers a Limoges do Španěl, jinudy do Itálie a z Paříže přes Cáchy do Němec. Odtud už byl jen skok přes Norimberk do Čech..

Tento vývoj urychlil i možnosti využívání organizace poštovní pro osoby soukromé. Postupně se upravovaly poplatky za využití pošt, které zejména v Anglii se usnadnilo zavedením poštovních známek. Pro mezinárodní styk byla vytvořena v Paříži mezinárodní poštovní dohoda  na základě  berlínské smlouvy v r. 1874, postupně i v jiných státech.. V Rakousku se k tomu připojila v r. 1890 i Vídeň.

Pošta v Čechách za Habsburků

V Čechách i v rámci Rakouska tomu  nebylo jinak. Někteří u nás tvrdí, že v Rakousku Uhersku tento rozvoj ukázalo první poštovní spojení mezi Vídní a Norimberkem v r. 1522. I v Rakousku potřebovali králové a centrální úřady  poštu pro posílení své moci.

Státní poštu , která zprvu skoro výhradně sloužila státním účelům, zřídil až Ferdinand I  v r. 1526 povznesl poštu na vyšší úroveň tím, že otevřel první pravidelnou poštovní trať  v Čechách. Vedla  z Prahy přes Tábor a Jindřichův Hradec do Vídně.. Hned nato v r 1527 .jmenoval poštmistrem  Ambrože  z Thurn-Taxisů. Byla to však ještě dlouho pošta soukromá a dědičná., která prý už v r. 1530 jezdila do Vídně přes Prešpurk.Ambrož však v českých zemích zřídil celou poštovní síť. Z Lince do Prahy jezdila pošta dvakrát týdně a pak až do Vídně. Teprve za Maxmiliána II. sloužila pošta sloužila pošta i dopravě listů soukromých a až za Rudolfa II.  umožňovala i dopravu osob  Trvalo to však ještě dlouho- až do r. 1722- než v celém Rakousku vznikla  poštovní správa státní.

Pošta v Plzni             Kde místně sídlela pošta v Plzni nejdříve, to nevíme. Na Plzeňsku  a zejména v Plzni se v archivech o poště dochovaly i místní záznamy,ale co do prvních místností  jsou to údaje  kusovité a často si odporující..Zdá se, že plzeňská pošta nejdříve sídlela v Poštovské nebo ve Staré poštovské ulici, snad na rohu dnešní Riegrovy a Sedláčkovy ulice.

Spíše můžeme odhadovat poštovní tratě , které přes Plzeň šly. Zřízení  hlavní poštovní trati v r. 1526 do Řezna  přes Jindřichův Hradec nevylučuje  poštovní cesty přes Plzeň, které  umožňovaly poštu na západ  a na jih, podle  některých autorů už v letech  1546, 1547, 1594, 1615. . Význam Plzně jako poštovního uzlu rostl , protože  přes naše město šla cesta z Řezna  přes Waldmünchen, Horšovský Týn  a na druhou stranu do Prahy přes Rokycany, Cerhovice, Žebrák a Beroun . Druhá její varianta šla  do Plzně přes Waidhaus , Přimdu, . Další cesta vedla  přes Waiden, Bärnau na Tachov a Stříbro. I do Chebu se jezdilo několika způsoby. Nejčilejší poštovní styky přes Plzeň měl Norimberk, protože mezi oběma městy šlo  nejvíce  diplomatické a politické korespondence.

Pro Plzeň platila téměř jistě i obecná pravidla i pro místní zabezpečení  individuální pošty.  Ten jistě patřil i pro naše město brzo po jeho založení. Mezi původní městské zřízence patřil obecní posel. Ten se však poměrně pozdě s rozvojem pošty měnil v poštmistra a v pacholka na poště  nebo v jiného poštovního zaměstnance pod titulem  poštovního kontrolora, opatrovníka pošty, úředníka, postiliona, pacholka na poště aj.Od počátku byl titul poštmistra (Postmeister) vyhrazen  pouze správců pražského hlavního poštovního úřadu, kdežto podřízení správcové venkovských poštovních stanic  se nazývali  velmi různě, jako „pošta, počta, pošt, opatrovník pošty, Postferwezer, Postpot, Postverwalter, Postbote, Postknecht, Postbefőrderer“.. S touto výhradou musíme brát záznamy i v Plzni, které se šmahem zmiňují jen o poštmistrech.

Pokud jsou tyto údaje správné, nevylučovalo by to ani úvahy, že tehdy  v Plzni nešlo už jen o přepravu  listů a peněz..Za pobytu  Rudolfa II.( 1576-1612 ) v Plzni už umožňovala plzeňská pošta i dopravu osob.

Údajně v té době už  existovalo porušování poštovního tajemství, kdy soukromé listy byly otevírány v tzv.černém kabinetu. Stále však nevíme však, kde pošta za císaře Rudolfa sídlela. Zato máme už v 17. století více konkrétních informací o  plzeňských správcích poštovních stanic v letech 1527-1748 v Plzni pracovali. Byli to

            Schnierl Jan  1606-1610  

Jakub Šmíd (Schmidt) poštmistr , který  se v Plzni oženil v r. 1627 a kolem r. 1660 zakoupil si v Plzni spáleniště dvora na  Skvrňanském předměstí, což mohl být začátek vzniku staré pošty v objektu čp 12 a  pak dlouho až do r. 1871 v Plzni stojícího hostince Na staré poště a sousedního U anglického dvora . Tento objekt čp. 57  existoval až do jeho zbourání v r. 1985.

Schmidt Ferdinand

Téměř jisté jsou k plzeňské poště vztahy od r. 1656 poštmistra Jana Machra, který tento objekt koupil v r. 1660 a zemřel v letech 1691-1697.

Nejasný vztah k plzeňské poště v těchto místech má  František Pachmayer , poštmistr z Klenče, nejspíše v době 1701-1709.

Nejspíše jeho předchůdcem zde byl  od 1710 do 1725 poštmistr  Maxmil.Ferdinand z Loštic

Dále řada poštmistrů zde v letech 1738 – 1751 pokračuje jménem Fridricha Augustina Antonína  z Rubnerů v období 1727-1751

V letech 1754-1802 vedl poštu v Plzni a později i v Klatovech  Josef Ulbrecht  ( ? Ulbricht).. Kromě poštmistra je v té době v Plzni vzpomínán na poště i Václav Uhlmann jako expenditor,

Jeho nejspíše ve funkci poštmistra vystřídali

1803  Karel Witich ze Streitfeldu, s nímž pracoval  jako kontrolující úředník Jan Berger,

1805-1809 František Pamperle

1810  Kryštof Josef Krieger

Zdá se, že předposledními poštmistry zde byli Maschauerové.

Kryštof Maschauer  ( 1781- 1866)  jako Němec pocházel z Plané. Oženil se v r. 1813 v Plzni, jak to tehdy bylo obvyklé,  s vdovou po předchozím poštmistrovi  s. Viktorií Krügerovou. (.Kriegrovou). Ta po smrti svého manžela spravovala  soukromou poštu jeden rok sama. Za Maschauerova  poštmistrování se změnilo na poštách mnoho. V r. 1818 byla pošta od  2.VI.1818  zvláštním privilegiem  udělována dědičně..

V témž roce  byl v Plzni jako jinde zřízen i  „Úřad  konírem poštovských“,   od r. 1838 začaly jezdit povozy ( rychlé kočáry, poštovní dostavníky = diligence) do Budějovic, Prahy, Mnichova nad Lesy a do Chebu.. Poštovní trubka zněla stále častěji na budovaných státních silnicích od r. 1832. Do Prahy se  od r. 1833 jezdilo už denně, do Klatov třikrát týdně, jezdilo se i do Mariánských Lázní a od 1838 i do Horšovského Týna. Po staré silnici norimberské  jezdila přes Plzeň  do Stříbra, Boru a Tachova. Z ní odbočovala  ve Stříbře silnice hofská do zmíněného Chebu. 1827-1832 se stavěla silnice nepomucká, v roce 1843 silnice loketská, v roce 1847 i silnice do Plas..

Kromě Maschauerových dostavníků  jezdily z Plzně i další, které vlastnili pánové  Hahnenkamm a Hanes. Ty vyjížděly od hostince  „prince Ferdinanda“ (dnešní Slovan) nebo od jiných domů.pana Hanesa. . Údajně už  od r. 1823  měl tento hostinský a špeditér ve dvoře v domě čp.5 U zlatého lva v  dnešní Prešovské ulici  stáje  pro 36 koní  Jezdil s nimi  až do Karlových Varů. Povoznictví pro poštu tehdy vynášelo. Hahnenkamm si koupil reprezentační dům na náměstí  vedle radnice čp 2 a 3  U bílé růže.

V Plzni byly zavedeny  v r. 1850 poštovní známky. Plzeňské  Noviny tyto „  drobné nálepky“ chválily  jako  velký vynález, že znamenaly  převrat v poštovní manipulaci.. V  r. 1855 byla v Říšské ulici vedle obchodu pana Koppy umístěna  už i první poštovní schránka. Nebyla podobné té dnešní. Byla to zamykatelná truhla s proříznutým otvorem na vhazování poštovních cenin. Obchodník dostal proto koncesi i k prodeji známek..Další poštovní schránky byly v r.1863 umístěny na rohu náměstí a Saské ulice , v r. 1872 ve Františkánské ulici a  1874 bylo po Plzni už 10 poštovních schránek. Využívání těchto poštovních  schránek umožnily nově zavedené obálky na dopisy do 60tých let , které nahradily skládané a  voskem pečetěné  dopisy.

Nevíme, zda  na staré poště byl zaveden už telegraf, o němž se tvrdí, že byl uveden do chodu už  v r. 1858 v ulici Resslově. Jiná zpráva o telegrafu udává, že telegraf využíval i výše zmíněný obchodník Kopp (Koppe).

Maschauerův syn  Med.Dor. Karel Jan Maschauer ( 1815- 1873) se narodil v Plzni. Studoval medicínu a sepsal dizertační práci „Rhizologia medica “. Po promoci složil ještě zkoušku z porodnictví., ale ne jako obvykle i z chirurgie. Zprvu pracoval krátkou dobu v Plzni jako soukromý praktický lékař. Zprvu se projevoval spíše jako český lékař, ale později po r. 1867 opět konvertoval k plzeňským Němcům

Nakonec prý na přání svého otce dal před jeho smrtí v r. 1866 medicíně vale a místo ní koupil od svého otce plzeňskou poštu a vedl ji jako c.k. poštmistr v Plzni v domě za Novou branou v čp. 12 a v Číhané. Pošta na předměstí za Novou branou byla  až do 1872 soukromou  a později i dědičnou poštou. Nejdříve asi sídlela  v hostinci „U anglického dvora“. Pravděpodobně zde byl i telegraf, protože první telegrafní linka z Plzně do Mariánských Lázní vznikla  v r. 1858. Do Prahy z Plzně šla 1862

Přitom se Maschauer věnoval dráze úřednické. Od r. 1848 byl členem obecního výboru a nakonec i purkmistrem v r. 1861-1868. Byl oblíben v Plzni i od Čechů i Němců  a zastával mnoho společenských funkcí, např.v kroužku vlasteneckých měšťanů, byl předsedou spořitelny, inspektorem ostrostřeleckého sboru a j Budiž mu sláva za to, že za jeho funkčního období bylo usneseno stavět novou plzeňskou nemocnici a že plzeňská česká škola byla prohlášena za hlavní. Pro poštu bylo důležité, že  r. 1867 byly zavedeny i korespondenční lístky

Historik Lábek připomíná, že dříve stačil v Plzni na sběr  a doručování dopisů  jen jeden  poštovní sluha či listonoš, který byl vybaven dřevěnou klapačkou a její pomocí hlásil svůj příchod  v průjezdech domů. V roce 1863 však už byli v Plzni tací listonoši už tři.

Pak přišel pro Dr Maschauera náhlý pád. R. 1869 byl pro dluhy uvalen na jeho jmění konkurs, i když jeho dluhy napáchali jeho synové. V konkurzu dostali věřitelé jen 40% pohledávek. Byl sice jmenován čestným občanem Plzně a od císaře Františka Josefa byl odměněn za zásluhy během pruské okupace rytířským řádem, ale za zaviněný úpadek byl 1870 odsouzen na 6 týdnů do vězení

Tím končila i Maschauerova  soukromá dědičná pošta v Plzni přešla do majetku státu v době 1871 -1872

Po Maschauerovi nastoupil Plzni  jako poštmistr  v r. 1872  Václav Kučera, jinak majitel povoznictví. . Po vzniku c.a. k. pošty do jejího vedení nastoupil v Plzni jako KK Postmeister  Wenzel Kucera . Jeho hlavním úkolem byla doprava zásilek Povozní pošta měla své  stanoviště  v hostinci na  rohu náměstí Radeckého( dnes Masarykově) a hlavní Ferdinandovy  třídy v  čp. 309.. Zde  a ještě i na Golčajdrovce byly vozy i potahy.

Poštovní úřadovny byly v Plzni zprvu  však stále  v rozsahu pošty listovní na Skvrňanském předměstí  v Anglickém dvoře.Tu pravděpodobně řídil jako vedoucí (Postamtsleiter) Adalbert Nowak. Po něm nebo současně s ním zde pracovali  i poštovní oficiálové Koucký a Flek. . Představeným telegrafního úřadu se stal  Josef Schwarz.

Vzniklé spory přesně podle Parkinsonských zákonů v Plzni vyústily v požadavek postavení nové pošty. Na přechodnou dobu  se prý situace vyřešila  umístěním pošty opět  na roh  dnešní ulice Sedláčkovy  a Riegrovy , v té době snad  ještě zvané  jako Poštovská nebo Stará poštovské ulice. Tento název je  zamalován i na plánu Plzně.. Poštu údajně zřídila rodina  poštmistra Václava Kučery v domě čp. 204. . Jistoty o tom už asi se nedopátráme.

Kompetenční spory však brzo vedly k umístění pošty  na roh Vankovy ulice a Kopeckého sadů do čp.153.. Dům stál naproti tehdejšímu  hotelu Waldek ( dnes Slovan).

Pravděpodobně sem byl přenesen i telegraf, který byl přechodně umístěn ze staré pošty  do  Resslové ulice. Telegraf  však  ani na tomto místě v sadech nezůstal a byl později přenesen do domu pana Stelzera na roh ulice pojmenované jako Telegrafní. Tato ulice teprve později byla známa jako Goethova.

            Telefon  do Plzně zavedla soukromá společnost v roce 1884, tedy jen 6 let po jeho vynálezu.  Teprve v r. 1892 byl telefon zestátněn a spojen s poštou

            1894 se dle adresářů můžeme seznámit s jmény dalších poštovních úředníků, jako  byli správci ( Postverwalter)  Zich von Rossenfeld, František Kohoušek aj.  V této budově sídlela plzeňská pošta až do  25.10 1985, kdy byla přestěhována  do novostavby dne 25.10. 1895

v Solní ulici       .

Před staletími na tomto místě byla v sousedství Katovská ulička a židovská škola se synagogou do 1533.Proto snad její první název byl ulice Židovské.Pak se ulice se jmenovala až dodnes Solní, protože sousedila s tehdejší solnicí. Ještě před stavbou nové pošty zde byl obecní dvůr a městský úřad pro vážení a měření. V sousedství byly  oblíbené hospody u Knoblochů a u Fischerů. .Viz..

Stavba nové pošty byla zahájena  dle plánů vrchního stavebního rady Bedřicha Lentze  z Vídně v r. 1893 a dokončena byla  pod vedením stavitele Rudolfa Štecha 1895..V  II.posc. byla obchodní a živnost.komora. Zprvu vypadala trochu jinak než dnes- viz nároží  Solní ulice . Dvouposchoďová budova měla vše, co tehdejší poštovní služby vyžadovaly, byla zde i meziměstská telefonní ústředna. Na nic se nezapomnělo, ani na  vrátného a informátora pana Flégla v černém fraku, v zelených kalhotách, se šerpou přes prsa , s třírohým kloboukem a holí zakončenou koulí.

Co stačilo na poště v Plzni ke konci XIX. století, to vylepšily přestavby a dostavby  v letech 1922-1925, 1950-1952,  l960-1963,  a 1971.

Dodatky:

Stará poštovská cesta do Prahy za humny Hrádecké hospody se vinula kolem Cikánské rokle směrem na Šlemovnu.

Prvé Československé přetisky na Rakouskou-Uherských známkách.

rok 1919

rok 1920

5 hal

10 hal

15 hal

30 hal

50 hal

prvé razítko letecké pošty