Doc.MUDr Přemysl Paichl

 

LITERÁRNÍ POJMY 

 

ALEGORIE (JINOTAJ) - utajený smysl, který se v díle skrývá (bajky) způsob nepřímého vyjádření děje         http://cs.wikipedia.org/wiki/Alegorie

APEL - výzva

APOKRYF - nepravý, podvržený text anebo text oficiálně neuznávaný

ARCHAISMUS - zastaralý výraz

ASONANCE - shoda samohlásek bez ohledu na souhlásky

BÁJE (MÝTUS) - vymyšlené vypravování, kterým si dávnověcí lidé vysvětlovali některé přírodní jevy jako působení nadpřirozených bytostí a bohů (báje Řeků)

BAJKA - příběh, ve kterém vystupují zvířata a jednají jako lidé (jinotaj)

                        http://cs.wikipedia.org/wiki/Bajka

BALADA - lyricko - epická báseň se smutným dějem a často tragickým koncem

BIBLE-           http://cs.wikipedia.org/wiki/Bible

                        http://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l:Bible

BURLESKA - latinsky burla = tretka, italsky burlesca = fraška, žert. Nazývá se tak útvar založený na obhroublé komice a zlehčování, zesměšňování vznešených témat.

BYLINA - vyprávění o hrdinských činech bohatýrů (ruské lidové epické písně)

CESTOPIS žánr dokumentární, publicistický nebo umělecký, jehož tématem je popis nebo vylíčení cesty do cizích zemí nebo krajin a která obsahuje záznamy nebo postřehy o jejich zvláštnostech geografických, národopisných, kulturních, sociálních, apod.

COMICS Jedná se o sérii kreseb nebo obrázkový seriál, kde se vypráví příběh obyčejně komického nebo dobrodružného obsahu s pomocí obrázkového znázornění, ale také s použitím textu promluv, které vycházejí jednajícím osobám z úst.

ČASOMĚRNÝ VERŠ založený na pravidelném střídání dlouhých a krátkých slabik – dlouhá trvá stejně jako dvě krátké

ČASOPISY – Připojit k www.paichl.com       Knihy/Plzeň/Tiskařství

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C4%8Casopisy

ČLÁNEK - Článek (novinový) je literární žánr obsahující jasné, věcné, logické a srozumitelné vyjádření myšlenky nebo popis události. Článek hledá souvislosti, příčiny, následky a analyzuje, třídí a zobecňuje.

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cl%C3%A1nek

ČTVRTÁ SLOKA- tzv. dozpěv (poslání) – poloviční délky

DIALEKTISMY - slova z nářečí

DIALOG - rozhovor

DRAMA - divadelní hra, která se vyznačuje tím, že má děj uskutečňující se formou dialogu mezi postavami (popř. monologu)

EKLOGA - pastýřská píseň

ELEGICKÉ DISTICHON –"dvojverší" složené z daktylského hexametru a pentametru (řecky zvaného původně elegeion. Byly jím psány delší skladby, elegie, ale i krátké věnovací a náhrobní nápisy, v době helénistické četné epigramy

http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

ELEGIE -v antické literatuře kratší nebo delší báseň složená elegickým distichem, v Řecku původně doprovázená hrou na píšťalu, nejrůznějšího obsahu (ne tedy jako v dnešní době výhradně žalozpěv) http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

EPICKÉ DÍLO (EPIKA) - vypravuje příběh, má děj (pohádky, povídky)

používá se jak v próze, tak v poezii.

EPIGRAM - krátká satirická báseň s vyostřenou pointou

EPILOG - doslov, závěr

EPITAF - nápis na náhrobek

EPITETON - básnický přívlastek

EPITOME - výtah z rozsáhlejšího díla, zvl. jiného autora, popř. kompilace z více prací, nebo stručný přehled, učebnice. http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

EPIZEUXIS - opakování stejných slov v jednom verši

EPIZODA - drobná příhoda

EPOS - rozsáhlá epická báseň. v antice složená hexametrem

            http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

ESEJ - úvaha středního či kratšího rozsahu na odborné téma, spočívá v přemýšlení o faktech a jejich hodnocení , často formou dialogu autora s čtenářem http://cs.wikipedia.org/wiki/Esej

EUFEMISMUS - zjemňující výraz k vulgarismu

EUFONIE - libozvuk – pomocí opakování stejných libozvučných hlásek ve verši

EXEMPLA - příběhy, kterými kazatelé ilustrují zásady mezilidského vztahu

EXODOS - závěrečná část antické divadelní hry, zvl. tragédie a komedie, při níž sbor opouštěl scénu http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

FABLIEAUX - komická veršovaná povídka

FANTASIE - představivost, obrazotvornost

FASTI - psané kalendáře, nazvány podle dní vhodných k úřednímu jednání (dies fasti), jichž bylo nejvíce. U jednotlivých dní bylo poznamenáno, zda jde o den určený k úřednímu jednání, o den tržní, sváteční různého druhu apod.

               http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

FEJETON - publicistický článek, úvahového charakteru na aktuální téma s ironickým komentářem umisťovaný na spodek novin pod čarou  http://cs.wikipedia.org/wiki/Fejeton

FILIPIKA Polemický útočný projev článek nazvaný původně podle článku proti  Filipovi II. Makedonskému. a jeho politice .        http://cs.wikipedia.org/wiki/Filipika

               http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

FRAŠKA- komedie s jednoduchým dějem – postavy průhledně kladné a záporné

GLOSA - poznámka na okraj – poznámka v latinském textu - krátký komentář k události dne – novinářský žánr

GROTESKA - groteskno (jako zvláštní odrůda komična) se uplatňuje v literatuře (ale i v divadle, výtvarném umění a filmu) dosti často, protože svým podivným sepětím tragiky a komiky umožňuje velmi výrazné a působivé osvětlení skutečnosti.

HAGIOGRAFIE         literární útvar zabývající se á životopisy světců a náboženských mučedníků             http://cs.wikipedia.org/wiki/Hagiografie

HOROR záměr vyvolávat u čtenáře pocit hrůzy a strachu.

HUMORESKA - v literatuře kratší povídka nebo novela líčící humorně nějaký příběh. Ve srovnání s groteskou , satirou nebo burleskou ji vyznačuje úsměvný a rozmarný tón.

HUMORESKA Jedná se o  humornou povídku nebo novelu, lišící se rozmarným rozvíjením motivů, scének a charakterů jak od kousavé satiry, tak od deformující grotesky

HUMORISTICKÉ DÍLO - dílo, které pobaví, smějeme se

HYMNUS - sólová nebo sborová píseň k oslavě boha, doprovázená hudbou, většinou úzce spojená s kultem. Začínávala oslovením boha s uvedením jeho epitet a zmínkou o jeho původu, líčila jeho moc, činy a dosavadní zásluhy a končívala prosbou

            http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

HYPOTÉZA - domněnka, předpoklad

IDEA - základní myšlenka díla

IDEÁL - cíl, vzor, předmět tužeb

INSPIRACE - popud, podnět k tvůrčí činnosti

INTERVIEW angličtině rozhovor nebo schůzka. Jedná se o žurnalistickou metodu, jak získat informace. Interview je také publicistický (někdy i zpravodajský) žánr

http://cs.wikipedia.org/wiki/Interview

IRONIE - použití slov v opačném většinou v hanlivém významu

ISBN – (International Standard Book Number, mezinárodní standardní číslování knih) je alfanumerický kód určený pro jednoznačnou identifikaci knižních vydání. ISBN je specifikováno mezinárodním standardem ISO 2108, v Česku převzatým jako ČSN ISO 2108  http://cs.wikipedia.org/wiki/ISBN

KABARET Původně se jedná o jeviště nebo scénu, na které předváděli herci nebo sami autoři literární, hudební a jiné umění malých forem. Postupně se formoval ve svébytný žánr zábavného divadla..

KALIGRAM - báseň uspořádána do výtvarného obrazce

KNIHA – Kniha je též literární práce nebo hlavní oddíl této práce. Kniha publikovaná v elektronické formě se nazývá elektronická kniha. Zařadit do www.paichl.com  Viz  Kniha.http://cs.wikipedia.org/wiki/Kniha

               Moje kniha   http://cs.wikipedia.org/wiki/Moje_kniha

KOMEDIE - veselohra

KRAMÁŘSKÁ PÍSEŇ - pololidový žánr o událostech pomocí písně a obrázků

KRONIKA - zapsané události v časové sledu

LEGENDA- hlavně středověký útvar o životě a utrpení světců

LIST - v antice byl jednak skutečný s funkcí prostě sdělnou, jednak umělecky vypracovaný. V tomto případě byl prozaický nebo veršovaný, psaný jménem autorovým nebo jménem jiné osoby (mytické nebo historické), tedy fingovaný.

               http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

LITERÁRNÍ DÍLA PODLE ŽÁNRU - http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Liter%C3%A1rn%C3%AD_d%C3%ADla_podle_%C5%BE%C3%A1nru

LITEÁRNÍ PAHÝL - http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Liter%C3%A1rn%C3%AD_pah%C3%BDly

LITERATURA - písemnictví

LYRICKÉ DÍLO (LYRIKA) - vyjadřuje dojmy, pocity a nálady, nemá děj (básně)

METAFORA - nepřímé pojmenování skutečnosti na základě nějaké podobnosti (tvarové, zvukové...)

MONOLOG - promluva jedné osoby, samomluva

MUCKRAKING -ve volném překladu z angličtiny „kydání hnoje“) je termín označující společensky angažované investigativní reportáže, odhalující politickou korupci, nekalé praktiky velkých korporací, bídné poměry v chudinských čtvrtích atp. Později zobecněl a používá se (v americkém prostředí) dosud, ale původně a v literární historii označuje specificky hnutí amerických novinářů na přelomu 19. a 20. století

http://cs.wikipedia.org/wiki/Muckraking

MÝTUS - vypravování o nadpřirozených bytostech

NADSÁZKA (HYPERBOLA) - zveličování

NOVELA – próza kratšího nebo středního rozsahu podobně jako povídka s níž se někdy zaměňuje nebo ztotožňuje. Od povídky (a také románu) se však liší tím, že se soustřeďuje na jeden poutavý příběh, který podává dramaticky sevřeně, bez popisu a epizod, a jež končí výrazným, často překvapivým závěrem (jakousi pointou).

NOVINY – připojit k www.paichl.com Knihy/Plzeň/Tiskařství http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Noviny

ÓDA - báseň oslavující kladné stránka života

OXYMORON - složení slov významově neslučitelných (zborcené harfy tón)

PARODIE - karikující a zlehčující napodobení díla (zesměšnění)

PAŠIJE – vyprávění , liturgické čtení, příběhy a dramatické hry, čtení a hudební skladby o utrpení a smrti Ježíše Krista .             http://cs.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%A1ije

PERIOCHA - stručný obsah či výtah z díla

            http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

PERSONIFIKACE - zosobnění, přenášení lidských vlastností na věci, zvířata, rostliny..

POESIE - básnictví.  jako základní druh literatury, který se od běžné mluvy odlišuje používáním uměleckých prostředků, zejména rýmem, rytmem, metrem, obrazností a nebo symbolikou. http://cs.wikipedia.org/wiki/Poezie

               http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Poezie

POHÁDKA - vymyšlené vypravování, ve kterém vítězí dobro nad zlem. V pohádce se užívají ustálená slovní spojení a pohádková čísla (3, 7, 9, 12).

               http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Poh%C3%A1dky

POVĚST - vybájené vypravování o nějakém historickém místě, osobě nebo události

POVÍDKA - je to kratší prozaický útvar s jednoduchou fabulí. Přestože její kořeny sahají do dávných dob vypravěčské ústní tradice, za dobu vzniku povídky se považuje až začátek 19. stol.. Má jednoduchý děj jako kratší a jednodušší román. Hlavními rysy jsou jednoduchý děj a neměnnost charakteru hlavní postavy

               http://cs.wikipedia.org/wiki/Pov%C3%ADdka

PROLOG - předmluva, úvod, úvodní scéna – zobrazení autorova záměru.V antickém dramatu úvodní výstup herců před příchodem sboru, ve kterém byla podávána expozice děje (naše 1.jednání). Míval formu monologu nebo dialogu. Vystupovala v něm některá z postav hry, popř. některé božstvo.

            http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

PRÓZA - neveršovaný text (povídka, román), díla, která nejsou psána ani ve verších ani v dramatické podobě.

PŘESAH  - větný celek přesahuje z jednoho verše do druhého

PŘIROVNÁNÍ - srovnání pomocí slůvka "jako"

PŘÍSLOVÍ - stručný výrok obsahující lidovou moudrost

REALISTICKÁ DÍLA - podávají obraz života, děj odpovídá skutečnosti, spisovatel se řídí životní pravdou

REFRÉN - opakování slova, věty, verše, sloky

REPORTÁŽ - novinářský útvar, kde jsou skutečné osoby, příběhy a místo děje. Podstatným znakem je věcnost, přesný a pravdivý popis skutečnosti, uvádění i zcela konkrétních údajů a soustředění na určitou myšlenku.

ROMÁN - rozsáhlé dílo, které zobrazuje životní příběhy většího počtu lidí, děj je složený z více linií

ROMANCE - lyricko - epická báseň, radostná, se šťastným koncem

RÝM - zvuková shoda slabik na konci veršů

SAMIZDAT – Myšlenkou samizdatu bylo vydávat jen malé množství výtisků, obvykle psaných přes průklepový papír na psacím stroji. Každý čtenář byl povzbuzován, aby tiskovinu opsal, nebo jakýmkoli způsobem rozmnožil a poskytl dále. Jedním z projevů cenzury totiž bylo odepření přístupu k rozmnožovací technice

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Samizdat

SATIRA - báseň nebo próza vysmívající se nedostatkům společnosti a  lidských charakterů Smích satiry bývá břitký a hněvný. Využívá epigram , anekdota,  satirický román i  může k tomu použít nejrůznější literární formy (např. epigramu, dialogu, listu, bajky, komedie, eposu i románu)..)

               http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

SCIENCE FICTION – Vědeckofantastický žánr nebo též sci-fi a SF, vymezený výskytem spekulativních technologií a přírodních jevů v díle. Děj sci-fi je často zasazen do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie.

Sci-fi je žánr blízký fantasy, kde je ale místo technologií hlavní rekvizitou většinou magie a fyzická síla (tzv. příběhy „meče a magie“). Oba žánry se ovlivňují a částečně prorůstají; jedním z takových průniků jsou například díla žánru science fantasy. Viz podkategorie:

               http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Science_fiction

SENTENCE – průpověď vyjadřující stručnou formou, často veršovanou, ale i prozaickou, vážnou mravní nebo rozumovou zkušenost

               http://www.mujweb.cz/kultura/raconensis/Literatura/pojmy.htm

SKICA - náčrtek

SLOKA - část básně (nejčastěji 4 verše)

SLOUPEK - novinářská próza na způsob fejetonu – umisťován na okraji stránky a je tištěn kurzívou – delší než glosa V anglické literatuře se žánr podobný fejetonu někdy označuje slovem "column" - sloupek

               http://cs.wikipedia.org/wiki/Sloupek

SLOVNÍK - http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Psan%C3%A1_d%C3%ADla

SONET - báseň složená ze dvou po sobě jdoucích čtyřverších slok a tří po sobě jdoucích trojverších slok – založeno na principu teze – antiteze – synteze

SPISOVATELÉ -http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Spisovatel%C3%A9_podle_%C5%BE%C3%A1nr%C5%AF

STROFA – Sloka        http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/strofa

TRAGÉDIE - smutná hra s tragickým koncem

TRILOGIE - rozsáhlé dílo o třech obsahově souvisejících částech

TROCHEJj - nejobvyklejší stopa pro český jazyk – složená z jedné přízvučné a jedné nepřízvučné slabiky

VERŠ - jeden řádek v básni

ZVUKOMALBA - napodobení zvuků slovy

ŽALOZPĚV viz elegie

ŽÁNR - znamená jednak zobrazení typických znaků a scén ze života různých vrstev lidí , a to jak v malířství, tak i v literatuře, kde vyjadřují dílčí literární formy nebo typy (modely),  vyznačující se určitými shodnými obsahovými i formálními znaky. . Jinak je to dílčí literární forma, která má určité charakteristické, obsahové a formální vlastnosti. v rámci každého literárního druhu rozlišujeme množství literárních žánrů.

Viz Literární díla podle žánrů http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Liter%C3%A1rn%C3%AD_d%C3%ADla_podle_%C5%BE%C3%A1nru

Viz Spisovatelé podle žánrů http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Spisovatel%C3%A9_podle_%C5%BE%C3%A1nr%C5%AF

ŽURNÁL - http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDurn%C3%A1l