Latinské výroky

Z Wikicitátů

Na této stránce jsou shromážděny latinské výroky či věty, případně přísloví. Kratší spojení či fráze jsou shromážděny na stránce Latinská úsloví.

Obsah

[]

A

 • Avē, caesar, moritūrī tē salūtant - Buď zdráv, císaři, ti, jež jdou na smrt, tě zdraví. Pozn.: Pozdrav gladiátorů.
[]

B

 • Bis dat quī citō dat - Dvakrát dává, kdo rychle dává.
[]

C

 • Cogito ergo sum - Myslím, tedy jsem. (Descartes)
 • Ceterum autem censeo Cartaginem esse delendam. - Ostatně se domívám, že je potřeba zničit Kartágo (Cato po každé své veřejné řeči).
 • Contrā vim mortis nōn est medicāmen in hortīs - Proti síle smrti se v zahradě nenachází žádná léčivá bylina. Pozn.: Verš v hexametru.
[]

D

 • Dracō dormiēns numquam tītillandus - Spící drak se nemá dráždit (J. K. Rowlingová, heslo bradavické školy)
 • Dum spīrō, spērō - Dokud dýchám, doufám.
 • Dūra lēx, sed lēx - Tvrdý zákon, ale (přesto) zákon.
[]

E

 • Et tu, Brute? - I ty, Brute? (Caesar před svou smrtí v senátu)
[]

F

 • Faber suae quisque fortūnae - Každý je svého štěstí strůjcem.
 • Fēstīnā lente! - Pospíchej pomalu!
 • Fiat iūstitia, pereat mundus - Ať se stane spravedlnost, i kdyby měl (při tom) zhynout svět.
 • Fīnis corōnat opus - Konec korunuje (celé) dílo. Česky: Konec dobrý, všechno dobré.
[]

G

 • Gutta cavat lapidem nōn vī sed saepe cadendō - Kapka hloubí kámen nikoli silou, ale častým padáním. Česky: Trpělivost růže přináší. Pozn.: Verš v hexametru.
[]

H

 • Hīc Rhodos, hīc saltā! - "Zde je Rhodos, zde skákej!". Smysl: Ukaž, co umíš!
 • Homō prōpōnit, Deus dispōnit - Člověk navrhuje, Bůh rozhoduje. Česky: Člověk míní, Pán Bůh mění.
 • Homō putat, Deus mūtat - Člověk míní, Pán Bůh mění.
[]

I

 • Incidit in Scyllam qui vult vitare Charibdim - Upadne do moci Skyly, kdo se chce vyhnout Charybdě. Výklad: Z jednoho extrému se upadá často do druhého. Pozn.: Verš v hexametru.
 • In vino veritas, in aqua sanitas - Ve víně (je) pravda, ve vodě (je) zdraví.
 • Inter arma silent Musae - Mezi zbraněmi Múzy mlčí.
[]

L

[]

M

 • Militia est vita hominis super terram - Lidský život na zemi je boj (Job, Vulgáta)
[]

N

 • Navigare necesse est, vivere non est necesse - Je nutné plout, ne žít (Pompeius)
 • Nihil sub sole novi - Nic nového pod sluncem.
 • Noli tangere circulos meos! - Nedotýkej se mých kruhů! (Archimedés před svou smrtí)
 • Nondum omnium dierum sol occidit - Ještě nezapadlo slunce všech dní. Česky: Ještě není všem dnům konec.
 • Non omnia possumus omnes - Ne všichni (z)můžeme všechno.
 • Non scholae, sed vitae discimus - Neučíme se pro školu, ale pro život.
 • Non vini vi no, sed vi no aquae - Plavu nikoli díky vínu, nýbrž díky vodě.
 • Nulla dies sine linea - Ani den bez řádku.
 • Nullum crimen sine lege - Kde není zákon, není zločin.
[]

O

 • Oleum et operam perdidi - Ztratil jsem (zbytečně) olej i námahu. Výklad: Mnoho námahy k ničemu. (Plautus)
 • (Omnia) ad maiorem Dei gloriam - (Vše) pro větší slávu Boží --Ignác z Loyoly Pozn.: Používá se zkratka (O)AMDG.
 • Omnia vincit amor - Nade vším vítězí láska.
 • Optima philosophia meditatio (est) mortis - Nejlepší filosofie je rozjímání o smrti.
 • Ora et labora - Modli se a pracuj (sv. Benedikt z Nursie, heslo benediktinů).
 • O tempora, o mores! - Ó časy! Ó mravy! (Cicero).
[]

P

 • Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. Všechno ať samo plyne, ať ve věcech násilnost není. --Jan Ämos Komenský
[]

Q

 • Quidquid latine dictum sit, altum videtur - Cokoli je řečeno latinsky, vypadá vznešeně.
 • Qui tacet, consentire videtur - Kdo mlčí, zdá se, že souhlasí. Česky: Mlčení znamená souhlas.
 • Quod licet Iovi, non licet bovi - Co je dovoleno Jovovi (příp. bohovi), není dovoleno volovi.
 • Quot capita, tot sententiae: Kolik hlav, tolik výroků. Česky: Víc hlav víc ví, příp. Mnoho psů, zajícova smrt.
[]

R

[]

S

 • Scio me nihil scire - Vím, že nic nevím. (Sókratés)
 • Sic vis pacem, para bellum - Chceš-li mír, připravuj se na válku
[]

T

 • Te audire non possum. Musa sapientum fixa est in aure. - Neslyším tě, mám v uchu banán.
 • Tempora mutantur et nos mutamur in illis. - Časy se mění, a my se měníme s nimi. (Cicero)
 • Timeo Danaos (et) dona ferentes - Bojím se Danaů, kteří přinášejí dary; nebo: Bojím se Danaů, i když přinášejí dary; Výklad: Neveřím nepřátelům, kteří (byť by i) mi přinášejí dary.
 • Timeo puellas (et) oscula dantes - Bojím se dívek (a) těch, kteří (které) dávají polibky. Pozn.: Variace "Timeo Danaos..."
 • Tunc tua res agitur, paries cum proximus ardet - Tehdy se jedná o tvou záležitost, když ti hoří vlastní stěna. Česky: Nehas, co tě nepálí.
[]

U/V

 • Vanitas vanitatum et omnia vanitas - Marnost nad marnost, vše je marnost.
 • Veni, vidi, vici - Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem (Caesar).
 • Ut in omnibus glorificetur Deus - Aby byl ve všem oslaven Bůh. Pozn.: Používá se často zkratka UIOGD.