Latinská úsloví

Z Wikicitátů


Obsah A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Na této stránce jsou shromážděna různá úsloví tedy víceslovná spojení, která se občas používají i v jiných jazycích a mají svůj jasný význam. Přísloví či výroky naleznete na samostatné stránce Latinské výroky.

[]

A

 • Ab ovō - Od vejce. Výklad: Od začátku.
 • Ab ovō ūsque ad māla - Od vejce až po jablko. Výklad: Od začátku až do konce (římské hostiny začínaly vejcem a končily jablkem).
 • Absit! - Jen to ne!
 • Ab Urbe conditā - Od založení města (tj. Říma).
 • Acta, non verba - Činy, ne slova.
 • Ad absurdum - Do nesmyslnosti.
 • Ad acta - Ke spisům (odložit něco), "k ledu".
 • Ad graecās Kalendās - O řeckých kalendách. Výklad: Varianta českého "Až naprší a uschne", tj. nikdy (Řekové Kalendy neznali).
 • Ad hoc - Pro tento případ, jen pro tento účel.
 • Ad impossibilia nēmō tenētur - Nikdo není nucen k nemožným věcem.
 • Ad īnfīnītum - Do nekonečna.
 • Ad libitum - Podle libosti, jak je libo.
 • Ad rem - K věci (k jádru věci, k tématu).
 • Advocātus diabolī - Ďáblův advokát (tj. obhájce špatné věci).
 • Alea iacta est - Kostky jsou vrženy (Caesar).
 • Alma māter - "Matka živitelka", pův. středověké označení univerzity.
 • Alter ego - Druhé já.
 • Amīcus Platō, magis amīca vēritās - Mám rád Platóna, ale ještě raději mám (samotnou) pravdu.
 • Annō Dominī (A. D.) - Léta Páně (L. P.).
 • Arbiter ēlegantiae (nebo ēlegantiārum) - Rozhodčí (ve věci) vkusu.
 • Arbor mala, mala māla - Špatný strom (nese) špatná jablka.
 • Arte et Marte - Uměním i bojem.
 • Ā tuō Lare incipe! - Začni od svého Lara (tj. domácího boha). Česky: Zameť si nejprve před vlastním prahem.
 • Aut aut, tertium nōn datur - Buď anebo, třetí možnost není.
 • Audiātur et altera pars - Ať je slyšena (vyslechnuta) i druhá strana.
[]

B

[]

C

 • Captātiō benevolentiae - Snaha získat si přízeň (např. lichocením).
 • Carpe diem - Uchop den. Výklad: Využij každého dne.
 • Cāsus bellī - Důvod (záminka) k válce.
 • Clāra pacta – bonī amīcī - Jasné smlouvy – dobří přátelé.
 • Cogito ergo sum - Myslím, tedy jsem. (Descartes)
 • Conditiō sine quā nōn - Podmínka, bez níž ne. Výklad: Nezbytná podmínka, to, bez čeho se nelze obejít.
 • Contradictiō in adiectō - "Protiklad v přívlastku", protimluv.
 • Corpus dēlictī - Předmět doličný.
 • Crēdō quia absurdum - Věřím proto, že je to nesmyslné.
 • Cuī bonō? - V čí prospěch?
 • Cuius regiō, eius religiō - Čí panství, toho náboženství (zásada augsburské konfese).
 • Cum grānō salis - "Se zrnkem soli", tj. se špetkou vtipu, ne doslova.
 • Curriculum vītae (CV) - Životopis.
 • Culpa lata dolo proxima est- Hrubá nedbalost je blízká zlému úmyslu
[]

D

 • Dē factō - Ve skutečnosti.
 • Dē iūre - Podle práva, podle zákona.
 • De nihilo nihil - Z ničeho nic.
 • Dē omnibus dubitandum (est) - O všem je třeba pochybovat.
 • Deus ex māchīnā - Bůh ze stroje (v ant. hrách), tj. zásah vyšší moci.
 • Dīvide et imperā - Rozděl a panuj.
 • Dō ut dēs - Dávám, abys dal. Smyslem: Něco za něco.
[]

E

 • Epistula nōn ērūbēscit - Dopis se nečervená.
 • Errāre hūmānum est - Chybovat je lidské.
 • Est modus in rēbus - Ve věcech je míra.
 • Et cētera (etc.) - A tak dále.
 • Ex librīs - "Z knih", grafický list majitele knihy vlepovaný na předsádku.
 • E(x) nihil nihilō - Z ničeho (nemůže vzejít) nic.
 • Ex off(ici)ō - Z úřední povinnosti.
 • Ex post - Dodatečně.
 • Exemplis discimus - Na příkladech se učíme.
[]

F

 • Festina lente - Pospíchej pomalu.
[]

G

 • Grātīs - Zdarma ("jen za díky").
 • Graeca sunt, nōn leguntur - Je to řecky, nečte se to. Výklad: O něčem, co je nesrozumitelné, a proto se to ignoruje.
[]

H

 • Hīc et nunc - Zde a nyní, tady a teď.
 • Hīc sunt leōnēs - "Zde jsou lvi". Smysl: Zde je neprobádané místo (bývalo na starých mapách).
 • Historia magistra vītae - Historie je učitelkou života.
 • Hodiē mihi, crās tibi - Dnes mně, zítra tobě.
 • Homō hominī lupus - Člověk člověku vlkem.
 • Hōra ruit! - "Hodina se řítí!" tj. čas rychle ubíhá.
[]

I

 • In medio virtus - Ve středu je ctnost. Česky: Zlatá střední cesta.
 • Inter arma silent Musae - Mezi zbraněmi múzy mlčí. Výklad: Ve válce se umění nedaří.
[]

L

 • Lupus in fabula - Vlk v pohádce. Česky: My o vlku, a vlk za dveřmi.
[]

M

 • Mea culpa, mea maxima culpa - Moje vina, moje převelká vina. (Confiteor, součást katolické mše)
 • Memento mori - Pamatuj na to, že zemřeš.
 • Mens sana in corpore sano - Ve zdravém těle zdravý duch.
 • Morituri te salutant - Jdoucí na smrt tě zdraví (caesare).
 • Mors tua vita mea - Tvá smrt je můj život.
 • Mutatis mutandis - když se změní to, co je třeba změnit, po provedení patřičných změn...
[]

N

 • Nec Hercules contra plures - Ani Herkules nezmůže nic tam, kde proti němu stojí více (protivníků). Česky dle Sapkowského: Každý šermíř na hovno, když nepřátel nerovno.
 • Nemo nascitur sapiens - Nikdo nerodí se moudrým.
 • Nihil novi sub sole - Nic nového pod sluncem.
 • Non est ad astra mollis e terris via. - Není lehká cesta ze země ke hvězdám.
 • Non est magnus pumilio licet in montem constiterit - Není velký trpaslík ani kdyby se postavil nakopec.
 • Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit. - Není tak špatné knihy, aby alespoň v něčem nebyla prospěšná.
[]

O

 • Omne principium grave - Každý začátek je těžký.
 • Omnia mea mecum porto - Všechno co mám nosím s sebou
 • In omnia paratus - Na všechno připravený
 • Ora et labora - Modli sa a pracuj -- Řehole sv. Benedikta
[]

P

 • Pacta sunt servanda - Dohody se musejí zachovávat.
 • Panem et circenses - Chléb a hry!
 • Pater incertus, mater semper certa est - Otec je nejistý, matka je vždy jistá.
 • Pecunia non olet - Peníze nesmrdí.
 • Per aspera ad astra - Přes překážky ke hvězdám.
 • Piscem natare doces - Učíš rybu plavat.
 • Post hoc non est propter hoc - "Potom" není totéž co "proto".
 • Post coitum omne animal triste - Po koitu (sexuálním styku) jsou všichni tvorové smutni.
 • Pro domo sua - Pro svůj dům. Výklad: Ve svůj prospěch.
[]

Q

 • Quidquid discis tibi discis - Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe.
 • Quo vadis - Kam kráčíš
 • Quod licet Jovi, non licet bovi - Co je dovoleno Jovovi, není dovoleno volovi.
[]

R

 • Rara avis - Vzácný pták. Česky: Bílá vrána.
 • Repetita iuvant - Opakování prospívá.
 • Repetitio mater studiorum - Opakování (je) matka studia. Česky: Opakování matka moudrosti.
 • Requiem aeternam (dona eis Domine) - Odpočinutí věčné (česky: lehké) (dej jim, o Pane).
 • Requiescat in pace - Ať odpočívá v pokoji.
 • Roma locuta, causa finita - Řím promluvil, případ je uzavřen.
[]

S

 • Sapienti pauca - Moudrému (stačí) málo. Česky: Chytrému napověz, hloupého trkni.
 • Scio me nihil scire - Vím, že nic nevím.
 • Sero venientibus ossa - Pozdě přicházejícím kosti. Česky: Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí.
 • Sic transit gloria mundi - Tak pomíjí světská sláva.
 • Si vis pacem, para bellum - Chceš-li mír, připravuj válku.
 • Stultorum infinitus est numerus - Hlupáků je nekonečný počet.
 • Stultorum mater sempiter gravida - Matka hlupáků je stále těhotná.
[]

T

 • Tempora mutantur, et nos mutamur in ilis - Časy se mění a my se měníme v nich.
 • Tempus fugit - Čas běží.
 • Tempus omnia revelat - Čas odhalí vše. Výklad: Čas odhalí podstatu všech věcí.
 • Tertium non datur - Třetí neexistuje. Výklad: Buď, anebo, třetí možnost neexistuje.
 • Tres faciunt collegium - Tři tvoří společenství. Pozn.: Právnická "definice".
[]

U/V

 • Unicuique suum - Každému (to) jeho. Pozn.: Heslo spravedlnosti.
 • Vae victis! - Běda poraženým!
 • Verba movent, exempla trahunt - Slova hýbají, příklady táhnou.
 • Veritas omnia vincit - Pravda vše přemáhá.
 • Vita brevis, ars longa - Život je krátký, umění trvalé.
 • Vox populi, vox dei - Hlas lidu (je) hlas Boží.
 • Veni, vidi, vici - Přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem (Caesar).