HISTORIE PLZEŇSKÉ MEDICÍNY

(Historia medicinae Pilsnensis)

1295 – 1948

 

© Přemysl Paichl, Doc. MUDr. CSc.

 

 

Obsah                                                                                                    

Vlastním nákladem , Plzeň 2001                                                                                                  

PŘED ZALOŽENÍM MĚSTA                                                                                                         

Proč číst o medicíně města ?                                                                                                    

PREHISTORIE PLZEŇSKÉ MEDICÍNY                                                                                 

Stopy tisíciletí                                                                                                                           

Medicína našich Keltů.                                                                                                             

Skládaná mozaika medicíny Slovanů.                                                                                        

HRANICE POZNÁNÍ A MEDICÍNA.                                                                                      

Klášterní medicína.                                                                                                                   

Vyobcování chirurgie                                                                                                               

STŘEDOVĚK V MEDICÍNĚ                                                                                                          

ZAČÁTKY MEDICÍNY V NOVÉ PLZNI                                                                                

ZDRAVOTNICKÉ VĚNO KRÁLE VÁCLAVA II.                                                                  

SOUSEDSKÁ POMOC STARÉ PLZNĚ.                                                                                 

PLZEŇSKÉ ŠPITÁLY A MEDICÍNA.                                                                                     

Sv. Maří Magdaléna                                                                                                                

Sv. Václav                                                                                                                               

Sv. Martin                                                                                                                               

Sv. Jan Křtitel                                                                                                                          

LIDOVÁ MEDICÍNA                                                                                                                

Lidoví léčitelé.                                                                                                                          

Věčné byliny ( fytoterapie )                                                                                                      

Medicínská etika                                                                                                                      

Magie, čarování a pověry                                                                                                         

MEDICÍNA KATOLICKÉHO KLÉRU                                                                                    

Arcijáhnové plzeňští                                                                                                                 

Kněžská medicína                                                                                                                    

Františkáni                                                                                                                               

Dominikáni                                                                        

Němečtí rytíři                                                                                                                           

SVATÍ POMOCNÍCI.                                                                                                               

Sv. Apoléna.                                                                                                                            

Sv. Kosmas a Sv. Damián.                                                                                                       

Sv. Roch, Sv. Šebestián a jiní svatí                                                                                           

MEDICÍNA  ŽIDŮ                                                                                                                    

MEDICÍNA XIV. A XV. STOLETÍ                                                                                                 

PLZEŇSKÁ MEDICÍNA ZA ČESKÝCH LUCEMBURKŮ                                                     

Jan Lucemburský                                                                                                                     

Karel  IV.                                                                                                                                

Václav IV.                                                                                                                               

ŠKOLY A UNIVERZITY.                                                                                                         

Rady školy Salernské                                                                                                               

Pivní léčebné rady                                                                                                                    

Univerzity a scholastika                                                                                                            

Albík z Uničova                                                                                                                       

NAŠE MEDICÍNA BEZ UNIVERZITY                                                                                    

Medicína za husitských válek                                                                                                    

Mistr Křišťan z Prachatic (* ? 1366 – +1439),                                                                         

Ladislav Pohrobek a Jiří Poděbradský                                                                                      

Mistr Pavel Pražský – Žídek                                                                                                    

PRVNÍ LÉKAŘI V MĚSTĚ DO XV. VĚKU                                                                             

Mistr Hanuš                                                                                                                             

MEDICÍNA PLZEŇSKÉHO NOVOVĚKU                                                                                     

START  MÍSTNÍHO  ZDRAVOTNICTVÍ                                                                                

První městští fyzici                                                                                                                    

Franta Jan                                                                                                                                

Další plzeňští městští fyzici                                                                                                        

HROMADNÉ  MŘENÍ  NEUSTÁVÁ                                                                                       

EPIDEMIE                                                                                                                                 

Malomocenství                                                                                                                        

Mory                                                                                                                                       

Hladomor                                                                                                                                

ŘEMESLNÁ MEDICÍNA                                                                                                          

Koupání a lázně                                                                                                                       

Lázeň hořejší                                                                                                                           

Lázeň prostřední                                                                                                                      

Lázeň dolejší                                                                                                                            

Lazebníci                                                                                                                                 

BARBÍŘI A OFICÍNA                                                                                                               

Barbíř                                                                                                                                      

Léčba bolesti                                                                                                                           

Pouštění krve a kalendář                                                                                                          

Syfilis                                                                                                                                       

Valdštejn                                                                                                                                 

PLZEŇSKÁ MEDICÍNA ZA PRVNÍCH HABSBURKŮ                                                                

MONARCHOVÉ  A MEDICÍNA                                                                                             

Ferdinand  I. Habsburský a jezuiti.                                                                                           

Maxmilián II.                                                                                                                           

Rudolf II.                                                                                                                                 

RENEZANCE V PLZEŇSKÉ MEDICÍNĚ                                                                                

Renezance čeho ?                                                                                                                    

Anatomie a pitvy                                                                                                                      

Vyšetřování  za renezance.                                                                                                       

Léčení a Paracelsus                                                                                                                  

Alchymie                                                                                                                                 

Kladivo na čarodějnice                                                                                                            

Astrologie                                                                                                                                

Plzeňské kalendáře                                                                                                                  

LIDÉ NEPOŘÁDNÍ                                                                                                                   

Kati                                                                                                                                         

CHIRURGIE  A  FELČAŘI .                                                                                                     

Třicetiletá válka a felčaři                                                                                                           

Leopold I. a „ prostředek “                                                                                                      

OSVÍCENSTVÍ ?                                                                                                                           

RANLÉKAŘI A CHIRURGOVÉ                                                                                               

Nižší chirurg - ranlékař                                                                                                             

Vyšší chirurg                                                                                                                            

Plzeňští chirurgové                                                                                                                   

REFORMY  MEDICÍNY.                                                                                                          

Splývání medicíny s chirurgií                                                                                                     

Chirurgická grémia                                                                                                                   

OSVÍCENSTVÍ  ?                                                                                                                     

REFORMY                                                                                                                                    

TEREZIÁNSKÁ MEDICÍNA A ZDRAVOTNICTVÍ                                                                

Reforma výuky klinické medicíny                                                                                              

Generální zdravotní řád                                                                                                            

Direktivní pravidla pro reformaci zdravotnictví.                                                                         

Klady, omyly a šarlatáni.                                                                                                          

FILANTROPIE ZEDNÁŘŮ                                                                                                       

Doktor Říha                                                                                                                             

ÚSTUP OD ZDRAVOTNICKÝCH REFOREM                                                                       

Leopold II.                                                                                                                              

František I.                                                                                                                              

Ferdinand V.                                                                                                                           

František Josef I.                                                  

VĚČNÁ VOJENSKÁ MEDICÍNA                                     

Vojenští lékaři                                                                   

VOJENSKÉ LAZARETY                                                    

U Dominikánů                                                                   

V hradbách                                                                       

VOJENSKÉ NEMOCNICE                                                

Útvarová nemocnice u Dominikánů                                    

Vojenské nemocnice na Borech                                         

Divizní nemocnice na Borech                                              

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA                                               

Budování nových vojenských nemocnic                              

Svízele s válečnou infekcí                                                   

Ukazatelé úmrtnosti                                                           

První ministerstvo zdravotnictví.                                          

ŘÍZENÁ PREVENCE                                                   

KRAJŠTÍ FYZIKOVÉ                                                         

Plzeňské lékařské otazníky.                                                

Helffer Petr Pavel                                                              

Geelhausen, Klein, Demel a jiní                                          

KONCEPCE MEDICÍNSKÉ POLICIE                              

Prevence                                                                           

Městský fyzikát                                                                 

Cholera                                                                             

Střevní onemocnění                                                            

Neštovice                                                                          

Chřipka                                                                             

PÉČE O HYGIENU.                                                            

Tomáš Hegner                                                                   

SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ A VĚZEŇSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

Soudní lékařství                                                                 

Městské vězení na radnici                                                  

Nemocnice trestnice na Borech                                          

VEŘEJNÁ SLUŽBA ZDRAVOTNÍ V OBCÍCH                 

OKRESNÍ LÉKAŘI                                                            

Klingner, Hellmuth, Kvasnička                                           

OBVODNÍ LÉKAŘI                                                           

Obvodní lékaři plzeňského okresu.                                     

Městští obvodní lékaři                                                        

ZÁVODNÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE                                         

Železnice                                                                           

Pivovar                                                                              

Škodovka                                                                         

OBEC LÉKAŘSKÁ                                                      

SPOLEČENSKÉ POSTAVENÍ LÉKAŘŮ                          

LÉKAŘI  ZA NÁRODNÍHO OBROZENÍ                          

Vilém Šel                                                                           

GERMANIZACE LÉKAŘŮ                                                

František Škoda                                                                

Maschauer Karel Jan                                                         

SOKOLOVÉ                                                                       

LÉKAŘSKÉ SPOLKY                                                        

České lékařské spolky v Plzni                                            

Ústřední jednota českých lékařů                                         

Plzeňské německé lékařské spolky                                     

Lékařská komora                                                              

NEMOCENSKÉ POKLADNY A POJIŠŤOVNY              

Povinné nemocenské pojištění                                            

Okresní nemocenská pojišťovna v Plzni                             

Jiné plzeňské nemocenské pojišťovny.                               

MĚSTSKÉ NEMOCNICE                                            

LAZARET  A  VNĚJŠÍ ŠPITÁL V TÝNCI                         

NEMOCNICE V OBECNÍM DVOŘE                                

NEMOCNICE  V OTAKAROVÝCH SADECH                

Škoda František                                                                

Jahnl David                                                                        

Tyl Josef                                                                            

Kreisinger Adolf                                                                

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ NEMOCNIC                               

V Otakarových sadech                                                      

V Cukrovarské ulici                                                           

V Kroftově ulici                                                                 

NOVÁ NEMOCNICE NA BORECH                                 

Kreisinger Adolf                                                                

Charvát Ferdinand                                                             

Peták Karel                                                                       

SOCIÁLNÍ A JINÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE                     

Městský ústřední zaopatřovací ústav                                  

CHOROBINCE                                                                   

Chorobinec císaře a krále Františka Josefa I.                      

Šimerka Čeněk                                                                  

Chorobinec ve Wenzigově ulici                                          

LÁZEŇSKÉ ZDRAVOTNICTVÍ                                        

Lochotínské léčebné lázně                                                  

Konstantinovy Lázně                                                         

Lázně Letiny                                                                      

FYZIKÁLNÍ  LÉČBA                                                         

PRAKTICI A SPECIALISTÉ                                       

Specializace                                                                       

INTERNISTÉ  A  NEUROLOGOVÉ                                  

Škoda Josef                                                                      

První plzeňští internisté a neurologové.  .                             

FTIZEOLOGOVÉ                                                               

Masarykova liga proti tuberkulóze v Plzni                           

Janov                                                                                

PSYCHIATŘI                                                                      

Psychiatrická léčebna v Dobřanech                                    

DERMATOVENEROLOGOVÉ                                          

PRVNÍ RENTGEN V PLZNI                                              

CHIRURGIČTÍ SPECIALISTÉ                                           

Sanatorium Dr. Mulače                                                      

Ranlékařský léčebný ústav Dr.Jaklina                                 

Chirurgové městské a fakultní nemocnice                            

Odborní lékař chorob čivových .                                        

ORL lékařství                                                                                                                          

Orthopedie                                                          

Masarykův léčebný a výchovný ústav pro zmrzačelé děti                                                           

PORODNICTVÍ A ŽENSKÉ LÉKAŘSTVÍ                                                                              

Porodní báby                                                          

Porodnice                                                                                                                                

Ženské a porodní oddělení městské v.v. nemocnice v Plzni.                                                       

Ženské lékařství                                                              

Ženy lékařky                                                  

Nová Ludvika                                                                                                                          

PEDIATRIE                                                                                                                               

Masarykův léčebný a výchovný ústav pro zmrzačelé děti                                                           

Kostincův ústav pro hochy duševně úchylné (Domov)                                                               

Kojenecké ústavy                                                                                                                    

AMBULANTNÍ PÉČE                                                                                                                   

PÉČE O SIROTY A DĚTI OPUŠTĚNÉ.                                                                                   

Sirotčince a nalezince                                                                                                               

PÉČE O DĚTI A MLÁDEŽ                                                                                                       

Spolky a komise                                                                                                                      

Okresní péče o mládež (OPM)                                                                                                

STOMATOLOGICKÁ PÉČE                                                                                                    

První plzeňští zubaři                                                                                                                  

Augustin Zdařil                                                                                                                         

Zubní technici                                                                                                                           

Holiči-zubaři                                                                                                                            

Spolek Čs. zubních lékařů, odbočka Plzeň                                                                               

ORGANIZACE PRVNÍ POMOCI                                                                                            

Doprava nemocných                                                                                                                

ČERVENÝ KŘÍŽ                                                                                                                       

Poválečný ČsČK                                                                                                                     

OŠETŘOVATELSTVÍ                                                                                                               

OŠETŘOVATELSKÉ ŘÁDY                                                                                                    

Bratrstva řádových sester                                                                                                         

Školené řádové ošetřovatelky                                                                                                  

LAIČTÍ OŠETŘOVATELÉ A PEČOVATELÉ                                                                          

Neškolení ošetřovatelé                                                                                                             

Zdravotnické školy                                                                                                                  

APATÉKY                                                                                                                                 

Apatékáři                                                                                                                                

Obecní lékárna U zlaté koule                                                                                                    

Obecní lékárna v čp 108                                                                                                          

Obecní lékárna U chrámu sv. Bartoloměje                                                                                

Lékárna U bílého jednorožce                                                                                                   

U červeného srdce                                                                                                                   

U černého orla                                                                                                                         

Plzeňské lékárny                                                                                                                      

Kaska František                                                                                                                      

VZPOMÍNKY NA MEDICÍNSKÝ KNIHTISK                                                                       

Plzeňské medicínské inkunabule                                                                                               

Plzeňské medicínské starotisky                                                                                                 

Medicínské  tisky vydané jinde                                                                                                 

Dizertace plzeňských lékařů                                                                                                     

ZDĚDĚNÁ RAKOUSKÁ MEDICÍNA                                                                                     

ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA                                                                                             

POJETÍ ZDRAVOTNICTVÍ ČSR                                                                                             

ODBORNÉ PORADNY                                                                                                            

Našim dětem                                                                                                                           

Ústav pro hluchoněmé děti                                                                                                       

MNICHOV A  II. SVĚTOVÁ VÁLKA                                                                                            

Mnichov                                                                                                                                  

Protektorát a holocaust                                                                                                            

Řízení zdravotnictví.                                                                                                                 

ONP v Plzni                                                                                                                            

Městská nemocnice                                                                                                                 

Chorobopisy a vyšetřování.                                                                                                      

Alternativní léčitelé                                                                                                                   

PLZEŇŠTÍ SUDENTI MEDICÍNY                                                                                           

Další marné volání                                                                                                                    

ZROD LÉKAŘSKÉ FAKULTY                                                                                                     

S fakultou se mění i plzeňská nemocnice                                                                                   

Společnost pro vědu, umění a práci v Plzni                                                                               

S totalitou se mění celé zdravotnictví                                                                                         

VYHLÍDKY NA BUDOUCNOST                                                                                                  

Slavín plzeňské medicíny                                                                                                          

Quo vadis ?                                                                                                                             

LITERATURA                                                                                                                               

REJSTŘÍK                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      

 

PŘED ZALOŽENÍM MĚSTA

 

Proč číst o medicíně města ?

Město netvoří zdi ale lidé

Benjamin

Historie medicíny nezačíná až dějinami léčení jednoho člověka moudrého – Homo sapiens.  Je mnoho dokladů o tom že medicína zahrnuje nejen samoléčení i vzájemného  léčení předchůdců lidí – hominidů, ale i vývojově nejvyspělejších savců. Jde tedy o historii o miliony let delší než je lidská společnost. Dnes se za  zatím nejstarší nalezené kosterní zbytky člověka považují relikty ze Sterkofonteinových  jeskyní v dnešní Jihoafrické republice z doby 3,5 milionu let před naším letopočtem. I když se dá předpokládat, že se najdou kosterní zbytku člověka ještě staršího, stejně to nedovolí  studovat  hlavní stránky vývoje medicíny jen podle unikátních  nálezů jednotlivců .

Teprve až podle zhruba posledních 5 - 6000 let užívání písma je možné skládat mozaiku vývoje mediciny. Tyto pozdější dějiny lidstva měst bývají obvykle ilustrátorem života větších skupin lidí , které reprezentují nejrůznější charakteristiky jejich života , hlavně po stránce právní, politické, ekonomické, obchodní, výrobní, náboženské, etnické, jazykové a sociální. Málokdy se do této mozaiky dějin takové populace města vloudí i drobty informací o vývoji jejich zdravotnictví nebo mnoha jiných stránek komplexu medicíny. Hlavní potíž je v tom, ze nemocní o svém stonání odjakživa psali jen málo jen málo. O sobě a o poměrech ve zdravotnictví psali po staletí málo i léčitelé, ani když se z nich stali lékaři. To satiricky dosvědčovalo úsloví z doby císaře Rudolfa II. , vzniklé možná v Plzni , že lékaři „spíše popíjeli než aby psali - bibebatur potius quam scribebatur “

Za této situace  se hodí studovat vývoj léčitelství a lékařství  na pozadí dostatečně dlouho existujícího města.města. Po delším rozvažování  jsem si zvolil své město Plzeň, protože  odráželo medicínu jednotlivců i v nejrůznějších staletích jak  v jejich naivní víře ve skoro samovolné uzdravení nebo  že jim od jejich zdravotním trápení pomůže sama příroda nebo lidová magie nebo různý  bůh.  Město prošlo opakovaně všemi základními světonázorovými změnami . Proto jsem věřil, že na této historii medicíny dřívější odhadovat  její budoucnost. Už v pátém století př. n.l.  vybízel Konfucius  město slovy:  „ Pověz mi, jaká byla tvoje minulost a já ti povím, jaká bude tvoje budoucnost . Veřejné zdravotnictví a lékařská věda v této dlouhé  historii měst až do 19. století hrály dost  roli a opíraly se spíše o překonané filozofické základy starořeckého spoléhání se na síly přírody nebo po stejně dlouho dobu slibovanou pomoc z nebe jednobožského náboženství. V obou případech plzeňská medicína až do předminulého století nebyla vědou, ale jen jakousi univerzální vírou, jen trochu se od sebe odlišujícího léčitelství plzeňských lidí  řazených podle jejich letor cholerických ( pěnohorkých), sanguinických (krevních), melancholických (kalostudených) a flegmatických (vodokrevních). Taková rozporuplná víra se dopouštěla na nemocných mnoha chybami a tak většinou více škodila než pomáhala. Mnohé z těchto dávných omylů se bohužel opakují dodnes.

Teprve medicína v posledních stoletích začala se přetvářet ve vědu v oblasti prověřované  léčby nemocí, poznávání a předcházení jejich příčin , ale i přesněji definovaného pojmu zdraví, které se pak stávalo jedním z nejvyšších hodnot člověka. Medicína jako věda ani pak neměla a dodnes nemá v rámci města na růžích ustláno, i když ji jako strážkyni a pomocnici zdraví prakticky všichni lidé považují za vědu nejpotřebnější. Stává se nejuznávanější vědou ne jen pro nemocné, většinou však nesplnitelné  podmínky, že pomáhá zadarmo. Navíc si občané města uvědomují její cenu spíše formálně, když si zdraví přejí při všech gratulacích na prvním místě jako sumu všeho nejlepšího, aniž by se podíleli na aktivní prevenci poruch zdraví. Jen někteří dávají zlatou medaili v závodě života něčemu jinému. Artur Schopenhauer sice ve svém filozofickém pesimizmu dospěl k názoru, že zdraví není vším, ale hned dodával, že bez zdraví se vše stávám ničím. K témuž dospěl i Rousseau  tvrzením „Kdo nemá zdraví , nemá nic “. Medicína jako široce chápaná věda o životě a zdraví zahrnuje nejrůznější znalosti péče o fyzickou i duševní existenci, o hledání tajemství života, o rození a umírání, o vztazích mezi léčitelem a nemocným (etika), o předcházení poruch zdraví (prevence), předvídání vývoje jejich stonání (prognostika), rozpoznání povahy jejich nemoci a úrazu (diagnostika), léčení (terapie a ošetřování), o nápravě vzniklých škod a omezení činnosti (rehabilitace), o udržení schopnosti k práci , o právních důsledcích této praxe a hlavně o udržení pocitu pohody. Proto tento pocit nejširší celkové pohody v posledních letech Světová zdravotnická organizace shrnuje do širší definice zdraví, vyjádřené těžko stručně přeložitelným anglickým termínem „well beeing .-  cítit se dobře “ .Nejde přitom už jen o pohodu biologickou, ale i sociální a duševní.  To už věděl římský básník Marcus Valerius Martialis  (asi 40 – 104), že  život není totožný s žitím, ale  být zdráv je život. .

Pro řešení většiny tělesných a mnoha duševních problémů zůstává medicína dnes vědou, která plodí se zvyšující rychlostí nové domněnky-hypotézy, kterým nevěří , pokud je nepotvrzuje náročným prověřováním informací nebo je zamítá. Tomu tak dříve většinou nebylo, protože medicína byla chápána spíše jen jako pouhé vytváření spekulativních hypotéz, kterým věřila,  po staletí potvrzovala nebo zamítala bez statistického prověřování a vyhodnocování úspěšnosti praxe. Z tohoto hlediska víry se po tisíciletí medicína nelišila od náboženství, od magie, nebo od prachobyčejného šarlatánství. Medicínská věda ve světě dneška uniká pozornosti laiků proto, že je nezajímá pravá cena lékařství a zdravotnictví  ve srovnání s pseudovědeckým léčitelstvím , k němuž patří i přechodná zlepšení zdravotních potíží bezdotykovou masáží, akupunkturou, jógou a desítkami jiných alternativních metod léčitelstvím nebo prostě jen univerzálním vlivem šidítkového fenoménu—placéba. To platí i pro současnou Plzeň, v níž máme dnes jednu z nejmodernějších regionálních nemocnic a prosperujících lékařských fakult u nás. Plzeň má však dodnes i problém vyváženého financování svého zdravotnictví, a to jak pro všechny nemocné, tak i pro zdravotníky. Proto znovu dnes hledáme v historii medicíny našeho města poznání nebo dokonce i radu, jak tento gordický uzel otázek s tím spojených jednoduše rozetnout. Je už jasné, že to nikdy nepůjde mečem jako to udělal Alexander Veliký v městě Gordiu nedaleko dnešní Ankary. Nepůjde to ani bičem všeobecné politické totality. Dějiny lidstva dokazují, že nelze spoléhat na to, že dosažení onoho pocitu tělesného blaha dobře vyřešíme tím, že ho odsuneme na základě filozofie do nepřehledné budoucnosti nebo znovu na základě víry až do posmrtného života.

Možná, že poznání rozporů v historii dřívější medicíny pomůže odstranit zčásti potíže, stále dražší medicínské současnosti. které mají hodně staré společné kořeny. Historie nemůže pochopitelně vysvětlit a odstranit vše. Pokusme se přesto v tomto zamyšlení nad vývojem plzeňské medicíny čerpat rady pro současný nastávající přerod medicíny spojující se Evropy. Odedávna se chodilo přes Plzeň po podél čtyř řek až do sjednocujícího moře na západě. Pojďme tudy za medicínou i s obchodníky s jižním kořením a s přírodními léčivy, kudy chodili vykladači převzatého římského práva, i šiřitelé římskokatolické poslušnosti i Boží bojovníci, ale i zanícení bojovníci s nemocemi. Úplné vysvětlení vývoje medicíny v Plzni nepodá pochopitelně ani tato kniha. Možná, že však pomůže třeba pochopit, proč ještě v XVI. století se v našem městě údajně pohyboval průměrný věk stále kolem 28 let, tedy jako ve starověku. Historie plzeňské medicíny je v mnohém specifická , když vysvětluje i nezvyklou nechuť některých Plzeňanů k možné výuce na vysokých školách, dokresluje některé podrobnosti v životě místních nejvýznačnějších lékařů a zdravotníků, když podává přehled pronikání i nejstarší odborné literatury do našeho města, protože se pokouší opravit mnohé minulé i současné chyby v obecné lékařské terminologii. Dokládají je mnohé nesprávné překlady názvů léčitelů, zejména třeba řemeslných léčitelů (lazebník, barbíř, felčar, ranlékař, ranhojič, Wundarzt, chirurg). Pro Plzeň je skoro typické, že v její historii skoro každý neumětel a alternativní léčitel byl nazýván a také tak málo odměňován jako lékař. Je tedy toho mnoho, o čem se zdá vhodné v Plzni z historie medicíny číst, i když nejde o odborné medicínské poučení.