ROZVOJ ČESKÉ CHIRURGIE

(V Praze.)

Doc.MUDr. P.Paichl, CSc prosinec 1992

 

1240 vydal v Království obou Sicilií císař Friedrich II.  studijní řád pro lékařskou školu v Salernu. Doba  lékařského studia byla stanovena na 5 let. Po jejím  uplynutí měl studující zložit zkoušku. 1231 medicinální zákon Fridricha II. z Hohenštaufů, který  chránil odbornost chirurgické léčby, přikazoval, že  "žádný chirurg nebude připuštěn k praxi, jestliže  nepředloží písemné vysvědčení na lékařské škole  přednášejících profesorů, že nejméně dotyčný alespoň  jeden rok studoval část mediciny, nebo který v  chirurgickém zručnosti nedokáže, že dále nestudoval v  kolégiích anatomii těla, bez níž nelze operace ani  prováděti účelně".

1548 prohlásil Karel V,, římsko-německý císař a španělský  král (1519-1555) chirurgii za "počestné zaměstnání"

1575 vyšlo 12.svazkové dílo ( Les oeuvres de Monsieur  Ambroise Paré avec lkes figures et portratits tant de  l anatomie que des instruments de chirurgie et de  plusiers monstres), v němž nem záklaní dílo A. Parého,  zakladatele novověké chirurgie, v němž zdůrazňoval, že  chirurg nemůže svou profesi zakládat pouze na řemeslné  obratnosti a zkušenosti, ale že musí mít i vcelké  odborníé vzdělání a vědecké myšlení

1651 25.dubna vydal Ferdinand III. císařský reskript, kterým  pražské LF svěřil a ukládal dozor nad všemi lékaři v  království Českém a nad praxí, kterou v městech  pražských vykonávali chirurgové, lékárníci a porodní  báby. Zkoušení mimopražských chirurgů, lékárníků a  porodních bab měli na starosti krajští lékaři, kteří si  mohli ke zkoušce přizvat dva chirurgy, nebo lékárníky  nebo dvě zkušené ženy, prostě podle toho, kdo byl z  kterého oboru zkoušen.

 Od této doby můžeme už v matrice pražské lékařské  fakult za dalších necelých l00 let najít přes 130  chirurgů, kýlořezců, okulistů i zubařů.

1671 formálně ruší Leopold I. (1657-1705) výlučný řemeslný  charakter chirurgických léčitelů (lazebníků, bradýřů a  chirurgů). V jeho reskriptu je potvrzeno, že ještě v té  době šlo o léčitelské řemeslo. Místo dosavadní živnosti  bradířské má být nadále jejich činnost nazývána uměním.  To " umění" v originálním textu je to nadále "Kunst",  což spíše souviselo s "uměti" , ne snad tvořiti  umělecká díla. Něco jako dnešní naše odvozené slovo  "kumšt".

 Cech byl přejmenován na "prostředek".Jinak základní  charakteristiky řemesla však zůstaly. Měnila se jen  pojmenování. Živnostensky znějící titul "mistra"  zůstal. Kdo se chtěl stát např. lazebníkem, barbířem,  nebo po novu chirurgem, ten se musel i nadále stejně  učit 3 roky u svého mistra. Kdo se však chtěl státi  mistrem a tedy samostatně pracujícím chirurgem, musel  ještě další 3 roky pracovat jako tovaryš. V této době  se musel dokonce učit dále novinkám při práci na  vandru. Teprve po těchto šesti letech se projevila  zásadní změna proti původnímu pojetí řemesla. Neskládal  pak zkoušku u řemeslnického cechu, ale před komisí  lékařské fakulty, kde byli nejen dva mistři oboru, ale  i děkan a profesoři nebo doktoři fakulty. 1686 vydává Leopold I. údajně stejné nařízení o "kunstu" a  zkouškách zavedení zkoušek na universitě a od té doby  se setkáváme s tituly kunstu barvířského, o aprobovaném  chirurgovi To pak nacházíme i v plzeňských listinách,  zejména v zápisech o přijetí mezi občany.  Zřejmě ani tento rok neznamená všude definitivní zánik  zdravotnických řemesel, protože se tyto proklamace  objevují znovu v ediktech dalších panovníků v Čechách.  Souvisí to nejen se zmatky s přejmenováváním barbíře po  zkoušce na universitě na chirurga, s aprobacemi  lazebníků, operatérů močových kamenů, zubních lékařů,  operatérů kýl a očních zákalů. Stát chtěl zřejmě  donutit řemeslníky ke kvalifikačním zkouškám na vysoké  škole tím, že jim bez nich nedovoloval veřejnou praxi.  Tu tehdy začali nazývat "provozování obchodu".

1690 stejnou řečí mluví o tom Statuta pražské lékařské  fakulty z r. 1688, stvrzená akademickým senátem 19.  června 1690.

1748 prý vznikají z chirurgů RANLÉKAŘI

1753 O tom se znovu vyjadřuje i Nový generální řád  zdravotní pro království České, který vydala  24.července 1753 císařovna Marie Terezie. Znovu se tam  opakují pravidla o tříletém řemeslném učení, o tříletém  učení tovaryše u chirurga, ranlékaře nebo lazebníka a  teprve pak o závěrečné zkoušce na lékařské fakultě.

 ? podle tohoto opatření vznikla z barbířů a  lazebníků nová kategorie RANLÉKAŘŮ

1770 2. ledna byl vydán Zdravotní řád pro všechny c.k.  dědičné země, který mluví v oddíle o oprávnění své  umění provozovat stále ještě o ranlékařích, barbířích ,  lazebnících, okulistech a operatérech. V druhm oddílu  se však vzpomíná jen ranhojič a chirurg ranhojič.

1772 18.ledna bylo v Praze započato s vyučováním chirurgie  na zvláštní stolici lékařské pro chirurgii.Týž rok  zčala na základě vládního nařízení výuka ranlékařů v  operacích na mrtvole. Za rok pak započaly přednášky  chirurgie prof.Dr.F.K.Arnolda.

01773, 10.IV. vyšel Dodatek ke zdravotnímu řádu, který  odstraňuje titul barbíře a lazebníka a uznává jen název  chirurga a ranlékaře a ty pak podřizuje nově zřízeným  ústředím, nazývaným gremia ranlékařů a chirurgů, aniž  by zrušil základní učňovský způsob řemeslné počáteční  výuky a nezrušil povinnost, aby každý chirurg musel  provozovati svůj barbířský krám neboli officinu. Teprve  tento dodatel však zrušil oprávnění všem léčícím  neumělcům, které vyjmenovává takto: dryáčníci,  mastičkáři, pokoutní lékaři, kramáři s theriaky a  léčivy, potulní operatéři a tahači zubů.

1775 zřídil Josef II. pro výchovu vojenskýcvh lékařů ve  Vídni medicinsko-chirurgickou akademii, zvanou  Josefinum. Chirurgie se zde pěstovala jakom lékařská  věda a ne jako dosud v rakousku i na LF jen jako  řemeslná technika 1782 bylo v Olomouci zřízeno lyceum s  dvouletým medicinsko- chirurgickým učením, kde byli  vychováváni městští a venkovští RANLÉKAŘI a por. báby.m

1784 zřízena pro pražskou LF malá chirurgická klinika v  nemocnic Milosrd.bratří

1786 byly školy v Rakousku pověřeny výchovou chirurgů a  bylo zřizováno dvouleté chirurgické studium pro  ranlékaře na lékařských fakultách a lyceích. Tím tedy  vzniklo NIŽŠÍ LÉKAŘSKÉ STUDIUM, které se sestávalo z l  roku učení u ranlékaře (Meister der Wundarzneykunst) a  pak dva roky výuky na universitě v Praze nebo v  Olomouci. Absolvent byl aprobován jako Patron  chirurgie, tedy řemeslník, který mohl vykonávat praxi  jen na základě vlastní oficiny, dostal-li k ní  oprávnění

1789 přinesl definitivní uznání chirurgii až Josef II..  Zbavil ji i těch zbytků řemeslnéhop charakteru a  pozvedl ji jako lékařství na svobodné umění. Zavedením  nižšího a vyššího lékařsko -chirurgického studia terpve  definitivně skončila řemeslná chirurgie.

 Teprve tehdy přestala pro Magistry chirurgie a  Doktory chirurgie ona nucenost pořizovat si svůj krám  barbířský.  Nižší chirurgové se vzdělávali jen v dvouletém kursu  pro ranlékaře a měli titul Patronů chirurgie a živnost  nebo krám si museli držet nadále. 1789, 8.září určoval dvorský dekret, že ten, kdo chtěl  vykonávat chirurgii, se musel naučiti i porodnictví.  Kdo tu kvalifikaci nezískal do r. 1793, tomu byla  chirurgická živnost odňata. 1804 došlo k jednotné  úpravě studia mediciny, kdy absolventi lékařských  fakult měli možnost získat titul doktora mediciny a  ranlékaře.Studium ranlékařů se měnilo ve dvou  alternativách. Kdo měl z adeptů výuční listod mistra  chirurgie, studoval 2 roky, kdo ne, musel absolvovat  normální ranlékařskou školu a chirurgii pak studovat 3  roky.

1812 byla zavedena výuka chirurgie i do výuky medicviny na  pražské univerzitě

1833 nová úprav vysokoškolské výuky mediciny umožnila, aby  absolvent získal titul Doktora mediciny, Doktora  chirurgie nebo Magistra chirurgie. Vyšší chirurgické  studium tehdy předpokládalo pro Doktora chirurgie  pětileté studium na některé LF, tehdy byla v Praze, v  Pešti, Pavii a Padově.

 Nižší chirurgické studium mělo několik variant s  nebo bez počátečního jednoletého učení u mistra-  chirurga. Plzeňáci mohli studovat buď nam medicinsko-  chirurgické škole v Olomouci, Lemberku, Grätzu a  Insbrucku, nebo v lyceích v Klagenfurtu,Leibachu,  Salzburku a Klausenburku. 1843 se staly zkoušky Magistra chirurgie součástí III.  rigoróza a tím zaniklo oddělení mediciny od chirurgie,  které trvalo skoro 700 let.