Mandarinské II. - kost hovězí

Dobrý den, milý Georgi,
Děkuji za milá slova a slova podpory mé právě těžce zkoušené zemi. Vše je ale relativní, bez tohoto státotvorného procesu bychom dodnes žili my Ukrajinci po krk ve sračkách postsovětského dědictví, řízeného sebestřednými oligarchy. Svět by námi nadále pohrdal. To báťuška Putin určitě nezamýšlel. Vlastně tu naši zem znovu vzkřísil, stejně jako se mu doufám povede i celou Evropu vyvázat z energetické závislosti na svých bezedných zdrojích. Dělá pro to, co může. Moc spoléhal na to, že pod nohama má celou tabulku starého Mendělejeva. Začínáme si pomalu sebe sama vážit. To je optimistický začátek.
Je velmi příjemné slyšet, že učíte svoje malá vnoučata dvojčata hrát šachy. To je od nepaměti povinnost a asi ten nejsvětější úkol všech dědů Vševědů. Proto je po nich odjakživa taková poptávka. I můj děda mě naučil hrát šachy.
Tuto sadu jsem dostal jako dárek od přítele mého otce před více než 20 lety, tehdy mu už táhlo na osmdesátku. Přišel jsem do Kyjeva studovat a pracovat. A jeho rodina mě hostila. Zastával vysokou funkci v Institutu jaderného výzkumu v Kyjevě a ještě dlouho před tím často jezdil na služební cesty do Číny. Za sovětských časů měly CCCP a Čína přátelské pragmatické vztahy ale jen krátce, viz. rekapitulace níže. Tento kontext upřesňuje dataci těchhle božích šachmatů někam na počátek padesátek, ještě před rapidním zhoršením vzájemných vztahů, kdy mému dobrodinci táhlo zrovna na Kristova léta. Úsměvně tyto nezřídka napjatější vztahy mezi Moskvou a Pekingem ilustruje dobová storka o pokojně orajícím traktoru na břehu hraniční řeky Amur, na nějž zrádně zaútočí čínská stíhačka raketou vzduch země. Načež traktorista pohotově palbu opětuje.
Většina figur je v mírném servilním předklonu, jak doba v padesátkách, za Mao Ce Tunga vyžadovala a vyžaduje v těch krajích dodnes. Pióni připomínají vojáky terakotové armády. Tmavé se liší od bílých jen zašpiněnými konturami řezů rydlem v dobytčí kosti, navrch s jemně krémovějším odstínem. Losuje se, ne černé/bílé ale špinavé versus bílé. Ty svoje ale bezpečně poznáte i podle toho, že vám ukazují záda. Neplatí jen pro věže. Ty špinavé figury jsou mnohem hezčí a hráči žádanější a tudíž, i když táhnou paradoxně jako druhé, hlavně asi pro svoji výraznou kresebnost ostře řezaného reliéfu. Možná že jsou i z mamutoviny. Nemlich stejně řezaný motiv ale ze slonoviny (to se nesmí říkat), se objevil před několika lety v aukci na Tchaj-wanu. Datovány do první poloviny XX. století. Takovou nálepku ale žádný starožitník pro sichr dnes na svoje zboží nenalepí, byl by sebevrah zaslouženě ihned ukamenován kvůlivá chudákům slonům. Lepší je to nezkoumat. Mamutům už to tolik nevadí. Každá figura stojí na schodovitém piedestalu neboli soklu tvořeného třemi kostěnými kroužky. K tomu přiheftována – připíchnuta tenkým bambusovým šteftem. Všech třicet dva figur si to trůní v plátnem potažené dřevěné etuji ve dvou patrech nad sebou, v tyrkysovém kanafasu z pravého hedvábí. Napůl přeložená papundeklová zlacená šachovnice navrchu.
Zůstal jsem u něho skoro tři měsíce a skoro každý večer jsme hráli šachy. To už měl na hrbu zmíněných osm křížků. I později jsem ho často navštěvoval a opět jsme rádi hráli šachy. Těžko se s nima loučím, ale jsem rád, že budou v dobrých rukou.
Vřelé pozdravy vnoučatům, Michaele, 2022

Hello Dear Jiri,
Thank you very much for the kind words. We believe that luck will be on the side of good forces. And this time of instability will make everyone stronger. Kind Regards and warm hello from Ukraine.
Michael, 13. září 2022


Handmade Bovine Bone Chess Set with folding Board in original linen box. Made in 1950s. Chinisse chess strikes the imagination at first sight. Incredibly well done, made of Bovine Bone very neatly. This set of chess attracts attention and surprises with the quality of work. A set consisting of Q&K B&T&H pawns of warriors, scientists and figures of the Emperor and Empress. The original box is made of thick cardboard, covered with linen cloth. The box is closed with bone sliding locks.


Rusko-čínské vztahy v dějinném kontextu

Rusko a Čína spolu uzavřely pragmatické spojenectví, jejich vztahy ale nebyly vždy ideální.
21.3.2022 Tobiáš Lipold

Od imperialismu ke Kominterně

Počátky rusko-čínských vztahů se datují do 17. století, kdy ruští osadníci začali osídlovat oblast v okolí severního břehu řeky Amur, což vyvolalo ozbrojené střety mezi Ruským carstvím a říší Čching. Ty ukončilo v roce 1689 podepsání Něrčinské smlouvy, která se stala základem pro vymezení rusko-čínských hranic na Dálném východě. Ve druhé polovině 19. století, v návaznosti na čínskou prohru ve druhé opiové válce, se tyto hranice posunuly ve prospěch Ruska podepsáním Ajgunské smlouvy v roce 1858 a Pekingské smlouvy v roce 1860. Rusko se tak stalo jednou z mocností, které si v 19. století v Číně rozdělily sféry vlivu, a podílelo se tak na čínském „národním ponížení”. Neschopnost dynastie Čching vypořádat se s cizími mocnostmi byla nakonec jednou z příčin jejího pádu a následného vzniku Čínské republiky. Po bolševické revoluci a vzniku Sovětského svazu se z původní carské říše stal hlavní světový bojovník proti imperialismu s cílem šířit revoluci dále do světa. Čína byla v té době nejednotnou zemí, většinu území ovládaly militaristické kliky a na jihu v Kantonu (Kuang-čou) sídlila vláda Národní strany (Kuomintang) snažící se Čínu sjednotit. Ačkoliv Kuomintang netíhl ke komunistickým myšlenkám, uzavřel jeho předseda a původní vůdce čínského národního hnutí Sunjatsen v roce 1922 se Sověty spojenectví, které mu mělo pomoci v jeho sjednotitelských ambicích.
Sovětský svaz vyslal prostřednictvím Kominternydo Číny své poradce, kteří pomohli Kuomintangu přeměnit se v dobře organizovanou stranu leninského typu a zároveň Kuomintangu poradili, aby v boji proti militaristům utvořil jednotnou frontu s nově vzniklou Komunistickou stranou Číny. Ta byla založena čínskými levicovými intelektuály, její vznik však iniciovala Kominterna ve spolupráci se sovětskou rozvědkou.
KS Číny byla ve svých počátcích velmi malou stranou, a proto Kominterna plánovala infiltrovat KMT a provádět revoluci skrze tuto „národně buržoazní“ stranu. Tento plán se rozpadl v roce 1927, kdy Sunjatsenův nástupce Čankajšek jednotnou frontu rozbil a komunistů se zbavil, často brutálními čistkami. Tím začala vleklá občanská válka, která skončila až v roce 1949 vítězstvím komunistů a odchodem zbytků KMT na Tchaj-wan. Během protijaponské války (1937-1945) Stalin společně s ostatními mocnostmi protihitlerovské koalice naléhal na spolupráci KS Číny a KMT (“Druhá jednotná fronta”). Sovětský svaz za války KMT vojensky podporoval.

Ideologické rozpory

Po vzniku Čínské lidové republiky se mezi oběma zeměmi rozvinula politická družba a hospodářská spolupráce. Sovětský svaz pomáhal v transformaci země podle vlastního vzoru, včetně organizace společnosti, budování průmyslu, armády, vzdělání a kultury. V ČLR působilo velké množství sovětských poradců a technického personálu. Období velmi dobrých vztahů ukončila až Stalinova smrt, resp. následná „destalinizace“ vyhlášená Nikitou Chruščovem na 20. sjezdu KSSS v roce 1956.
Mao Ce-tungovo pojetí marxismu-leninismu z velké části vycházelo ze Stalinových myšlenek, a odklon sovětského vedení od Stalina tudíž považoval za projev „revizionismu“. Přátelství mezi Čínou a SSSR bylo narušeno a ochladly i její vztahy se zbytkem východního bloku. Sovětští odborníci odešli z Číny a hospodářská situace v zemi se ve spojení s neúspěšnou politikou Velkého skoku vpřed značně zhoršila, za což Mao čelil rostoucí kritice uvnitř vlastní strany. V roce 1959 vznesl ministr obrany Pcheng Te-chuaj a několik dalších vysokých straníků výhrady vůči Maově politice a jeho kultu osobnosti po vzoru Stalina. Mao kritiku ustál a svých oponentů se zbavil. Protože Pcheng a jeho stoupenci měli dobré vztahy se Sověty, Maův dogmatismus a odpor k SSSR ještě vzrostly.
Ideologické rozpory kulminovaly za Kulturní revoluce, kdy rudé gardy militantně vystupovaly proti „sovětskému revizionismu”. Vypálily přitom sovětské velvyslanectví a zbily diplomaty. V roce 1969 situace eskalovala a došlo až na několikaměsíční ozbrojené střety na sovětsko-čínské hranici, které málem vyústily v otevřenou válku.