"God keep me from ever completing anything!"

HERMAN MELVILLE bezděky se prohlašuje za plnokrevného romantika, jakým vskutku byl.
Po otci rodem Skot, po matce z krve holandské, narodil se 1. srpna 1819 v New Yorku v ctihodné rodině, vážené zejména pro osvědčené vlastenectví. Jeho dobrodružné sklony předznamenávala rodinná minulost — starší příbuzní byli zasloužilými bojovníky — i přítomnost: otec Allan Melville v ten čas obchodoval s francouzským zbožím a mnoho cestoval i po Evropě. Na konec však ztroskotal v svém podnikání, r. 1832 ohlásil úpadek a zemřel, zanechav osm dětí. Zmiňuje-Ii se tedy literát Melville tak často trpkým slovem o bídě rodin pronásledovaných neúprosnými věřiteli, má pro to zajisté bolestný životní podklad.
Osmnáctiletý odešel po prvé na moře, které ho vábilo. Dal se najmout na obchodní loď Highlander, plující do Liverpoolu.
Po návratu se snažil zakotvit v střízlivém životě občanském, stal se nakrátko učitelem, ale již r. 1840 se přihlásil na velrybářskou výpravu.
Jeho plachetnice Acushnet (o nosnosti 35-9 tun) vyplula pod velením kapitána Pearse na Nový rok 1841 do jižních moří.
Melville však nevydržel na lodi až do konce plavby. Bídná strava a zejména nelidsky tvrdé zacházení ho dohnaly k tomu, že spolu s přítelem
R. T. Greenem zběhl, když loď po půl druhém roce přistála na Marquesách.
Ochuravěním byl od přítele odtržen a na čtyři měsíce uvázl sám mezi polyneskými lidojedy, jejichž radostnému a spořádanému životu se upřímně obdivoval.
Podařilo se mu uniknout na australské lodi, pak přešel na americkou loď válečnou, r. 1845- se vrátil domů a svá tichomořská dobrodružství vylíčil v knize
Typee (vyšla v Angli: 1846, český překlad Th. Hejla Ráj kanibalů v nakladatelství Orbis, Praha 1941).
Sensační úspěch, jaký měla i v Americe, ho povzbudil k pokračování Omoo (1847) a dalším třem románům, vždy po roce.
Byl tedy již proslulým romanopiscem, když r. 1851 vydal mohutné dílo Moby Dick or the Whale.




Rockwell Kent se narodil 21. června 1882 v Tarrytownu v státě novoyorském. Na universitě kolumbijské studoval architekturu v
Chaseově letní umělecké škole malířství. V malířských letech se živil dále architekturou a tesařstvím, lovem mořských raků, kopáním hrobů a vrtáním studní.
Roku 1905 se vypravil do Monhegamu, 1908 do Nového Hampshiru, 1917 do Aljašky, 1922 do Ohnivé Země, 1926 do Irska, 1928 do Adi-rondacku, 1931—1931 byl v severním Grónsku, kde napsal a ilustroval knihu Salamina. Je autorem knih Wilderness, Voyaging, N by E (North by East).
Jeho forma je klasická a strohá, ale duch dobrodruha, poutníka po neznámých cestách.
Melville byl naplněn Boží milostí, když psal Moby Dicka a za stejné pohody kreslil Rockwell Kent k tomuto dílu ilustrace.




CITÁTY
(sestavené knihovnickým praktikantem)

Seznáte, že ten chudák praktikant, neúmorný dříč a nic než dříč a knihomol, zřejmé prošmejdil rozlehlé knihovny Vatikánu i stánky všech pouličních
antikvářů na světě, sbíraje kdekterou nahodilou zmínku o velrybách, jakou jen dovedl najít ve všemožných knihách posvátných i bezbožných.
Tuto směsici výroků o velrybách, i když je hodnověrná, nesmíte proto považovat za skutečnou bibli cetologie; alespoň ne vždycky. Zdaleka ne!
Pokud jde o staré autory vůbec a o básníky, jsou zde uvedené výňatky vesměs cenné nebo zajímavé, neboť nám s ptačí perspektivy podávají letmý přehled toho, co kdy kdo o leviatanovi řekl, myslil, představoval si a básnil — u mnoha národů a pokolení i s naší vlastní generací.
Nuže, hodně zdaru, chudáčku knihovnický praktikante, jehož jsem vykladačem!
Patříš k tomu beznadějnému, bledému cechu lidí, které nerozehřeje žádné víno na světě a pro které i světlé xeres by bylo příliš narůžovělé.
Jsou to však lidé, s kterými si občas rádi posedíme a vatujeme se do jejich ubo-žáctví. Hoře nás s nimi spřátelí.
S očima plnýma slz a při prázdných sklenkách jim drsné říkáme — i když přitom cítíme smutek ne právě nepříjemný—:
Utecte od toho, praktikanti! Čím víc se budete snažit vyhovět světu, tím větší nevděk vám bude odměnou!
Kdybych jen mohl pro vás vyklidit Hampton Court a Tuilerie! Spolykejte své slzy a vzhůru na čnělkový stožár — tam necht letí vaše srdce!
Vždyť vaši přátelé, kteří odešli před vámi, vyklizují nebe o sedmi patrech a pro váš příchod stěhují ven dlouho hýčkaného Gabriela, Michaela a Rafaela.
Tady o sebe ťukají jen rozbitá srdce — tam o sebe budou ťukat nerozbitné sklenky!


stvořil Bůh velryby veliké.
KNIHA GENESIS

Velryba zanechává za sebou světlou stopu, až se zdá, že hlubiny mají šediny.
KNIHA JOBOVA

Nastrojil pak byl Hospodin rybu velikou, aby pozřela Jonáše.
PROROCTVÍ JONÁŠE PROROKA

Tam plují lodi; tam je onen leviatan, kterého jsi stvořil, aby si hrál v moři .
KNIHA ŽALMŮ

V ten den navštíví Hospodin mečem svým přísným, velikým a mocným leviatana, hada dlouhého, leviatana, hada stočeného, a zabije draka, kterýž v moři
PROROCTVÍ ISAIÁŠOVO

Je všeobecně známo, že z posádek velrybářských lodí (amerických) jen málo mužů se vrátí na lodích, na nichž vypluli.
PLAVBA NA VELRYBÁŘSKÉ LODI

Náhle se vynořilo z moře obrovské tělo a vyrazilo kolmo do vzduchu. Byla to velryba.
MIRIANCOFFIN

Je pravda, že velryba je zachycena harpunou. Ale jen si představte, jak byste ovládali statné, nezkrocené hříbě, kdybyste mu jen přivázali provaz ke kořenu ocasu.
RIBS AND TRUCKS

Viděl jsem při jedné příležitosti dvě tyto obludy (velryby), patrně samce a samici, jak zvolna plují jedna za druhou, ani ne co by kamenem dohodil od břehu (Terra del Fuego), nad kterým rozkládal dub své větve.
DARWIN: CESTA PŘÍRODOPISCOVA

,, Všichni na záď!″ vzkřikl kormidelník, když obrátil hlavu a viděl tak blízko u přídě člunu rozevřené čelisti velkého vorvaně, hrozící člunu okamžitou zkázou. ,, Všichni na záď, komu je život milý!″
WHARTON, LOVEC VELRYB

A cokoli se octne v propastně zející tlamě této obludy, at je to zvíře, člun nebo balvan, všechno projde nezadržitelně jejím obrovským chamtivým jícnem
a hyne v bezedné hlubině jejího břicha.
PLUTARCHOVA MORÁLKA




PŮVOD JMÉNA VELRYBY

,, Jestliže jste si vzali za úkol poučovat lidi a naučit je, jak se má v angličině říkat velrybě, a při tom z nevědomosti vypustíte písmeno H, jež téměř samojediné utváří smysl toho slova, vyjadřujete něco, co není správné.″ HACKLUYT

„WHALE. * * * Šv. a dán. hval. Toto zvíře je tak pojmenováno, poněvadž je okrouhlé nebo protože se válí. V dán. hvalt znamená klenutý.

„ WHALE. * * * Pochází spíše z hol. a něm. Wallen; anglosasky Walw-ian znamená valiti, kouleti.″ richardsonův slovník



CETUS latinsky
WHCEL anglosasky
HVALT dánsky
WAL holandsky
HWAL švédsky
WHALE islandsky
WHALE anglicky
BALEINE francouzsky
BALLENA španělsky
PIKÍ-NUÍ-NUÍ fídžijsky
PIHÍ-NUÍ-NUÍ eromangosky