Jan Neruda

 

BETLÉM 1870

„Pojďme až do betléma a vizme tu věc, jenž se stala!"

Nadešel zas čas svaté noci. Nejštědřejšího večera, nejsvětější noci! Rozum a stáří ustupují; dětské srdce s jásavým svým tlukotem vítězí, to dětské srdce, které při jediné kapce žalu již přetéká, do něhož se ale vejde tolik, tolik radosti a blaha! Reflexe a nevěra se odmlčují, výskot rubínových rtů stává se hymnem. V tom dětském víru jako by bůh se stal znovu dítětem, v něm rok co rok se rodí znovu. Člověk pochopuje vznešený mythus, pochopuje, jak bůh se dítětem státi mohl, a vidí, že je tomu as tak, jak mudrc pravil: „Bůh a víra stávají se dětmi zároveň!" Jaké to teplé jasno v době zimní, sluneční teplo v plášti sněhovém! Ta noc jako by vždy se nesla na křídlech andělských, vzduch je plný zpěvu, ozářenými okny hledí radost lidská ven do tuhé noci, a i kde sídlí bol, dána mu v zlatých slzách úleva a povznesení.

Milionkrát vysloví se dnes slovo „Betlém" a judské město to zaskví se fantasii v romantické záři. Pojďme jednou až do Betléma a vizme jej! Takový arci není, jak si jej myslí fan­tasie dětská a jak jej budují na našich „jeslích", s červenými střechami domů, stříbrnými báněmi na kostelích, lidmi jako u nás, kyprým mechem a šťavnatou zelení v celém vůkolí. Ovšem, „nikoli není nejmenší mezi judskými", přec je ale městečko jen malé a skromné! Za čtvrt hodinky je celé obe­jdeš, učiníš-li dvě stě kroků, přešels je šířkou, a jen čtyři­krát tolik obnáší délka jeho.

Leží uprostřed judských hor. Ty jsou samá nahá skála, opláklý vrch, vyprahlé údolí, jen někde políčko a po jed­notlivé stráni něco keřů a stromů. Také ve vůkolí Betléma je trochu vina a fíků, ne však mnoho. Orba tu chudá, chudý také život pastevců, třeba byli tito už za dob biblických prosluli. Přicházíš-li od východní strany k Betlému, as půl hodiny od města najdeš to biblické „pole pastýřů" a na něm dvojí zdí obehnané, několika olivami ostíněné místo, kde se jim stalo zjevení. Vlastní vesnička pastevců leží o něco blíž a čítá jen málo čísel. Nejspíš, že býval Betlém i vůkolí druhdy bohatší, sic by jej nebyli právě nazvali „Betlehemem" a neslul by Hebreům „dům chleba", Arabům pak „dům masa". Mniši z toho názvu odvozovali další důkaz pro transsubstanciaci!

Historie Betléma začíná rokem „0", vlastně prvním dnem prvního roku našeho letopočtu. Téhož dne „vstoupil i Josef z Galilei, z města Nazaretu, do Judska, do města Davidova, kteréž slove Betlém". Přišel ke „konskripci", i s Marií, „za­snoubenou sobě manželkou, těhotnou", neboť „vyšlo vyrčení od císaře Augusta, aby byl popsán všecken svět". — „Stalo se pak, když tam byli, že se naplnili dnové, aby porodila." A od toho dne je Betlém zapsán nejen v dějiny vůbec, nýbrž zlatým písmem v historii lidského pokroku a událostí nej­vznešenějších. Pak mu historie uštědřila již jen události smut­né, několikero spoust saracénských a podobné. Nyní je tichý a klidný jako dětská vzpomínka.

Orient je konservativní a Betlém vypadá dnes as málo jinak, než jak vypadal v době Kristova narození. Jen snad v tom je pokrok, že je nyní zcela kamenný. Takto všechny domy jako čtyřhranná škatulka, více takových škatulek oddě­lených dvorky a schody, vedle sebe a nad sebou, činí dohro­mady jedinou domácnost, a střechy jsou všechny zcela ploché. Betlém stojí na dvou skalinách, aniž by koruny jich zcela pokrýval, a budovy jeho zčásti zapadají také v rozsedlinu mezi oběma. Kamenná, místy dle skalní sráze dosti vysoká a zděnými výběžky co pilíři podchycovaná zeď objímá město celé. Poloha je malebná, pustě romantická.

Obyvatelstva je tu něco přes tři tisíce duší — skoro samé to křesťanské duše. Ovšem různého vyznání, řekové, arménci, katolíci, protestanti, ale povídá se o nich věc zrovna nepalestinská, že prý totiž raděj sobě hledí poctivého výdělku než zbožných pranic. Mužové jsou velkým počtem řemeslníci a „umělci". Vyřezávají z perleti růžence, hříčky a medailony s   rozmanitými   vyobrazeními,   na   nichž   je   Kristus   vždy znovu umučen a každá matka boží víc než „sedmibolestná"; soustruhují z černého zemského kleje, „kamene Mojžíšova", rozličné nádobíčko; prolisují fíkové dřevo černou barvou a klíží z něho rámce a krabice. Ženy jejich, když se nezanášejí právě domácností a Herodesem nedovražděnou lidskou drůbeží, nebo nepekou ty okrouhlé a placaté malé chleby, které se zcela dobře „žehnat a lámat" mohou, nosí umělecké výrobky mužů svých na jerusalemský trh. Jsou to krásné ženy! Ještě nikoho nenapadlo, aby se namáhal nadše­ným zpěvem o kráse Arabek, a mohl by to učinit jen ten, kdo jich neviděl. Jsou vychrtly jako beduinská klisna, hru­bých kostí, hrozivě velkých rukou, hranatých forem, jedno­tvárně smědé pleti, jen v jejich oku plane oheň a žár. Zcela jiné ale jsou Betlémitky! Vzrůst pěkný, formy oblé, ručky a bosé nožky foremny, tvář do červánků prokvetalá, oko temné a sladké. A kdežto jinde je obyčejným — a obyčejně jediným — šatem dlouhá modrá košile, nosí Betlémky přes ni ještě červenou, pestře vyšívanou tuniku a na hlavě bílou plenu, kroj malebný. Bývá už tak, že některou květinu najdeš jen na jisté skále a nikde jinde, v Palestině květe ženská krása jen na skalách betlémských.

II

Hlavní budovou betlémskou je arci chrám Panny Marie či vlastně chrám jesliček. Stojí nad onou jes­kyní, o níž česká národní píseň dí, že se v ní narodil „Ježíšek, panáček", že je „zlatá a drahá" a že „se točí jako hvězda". Bible pak vypravuje: „Porodila syna svého prvorozeného a plénkami jej ovinula a položila ho v jesle; protože neměli místa v hospodě." V Palestině podnes bydlejí lidé rádi po jeskyních, i kdyby měli „místo v hospodě".

Chrám jesliček je původu velmi starého, staršího než sám jerusalemský kostel Božího hrobu. Je to basilika 170 stop dlouhá, 100 široká, uvnitř vzdor čtyřem řadám sloupů až chudičká. Nalézá se v rukou Řeků. Jedni praví, že Konstan­tin, druzí, že Helena — tatáž, co u Golgathy našla všechny tři kříže, trnovou korunu, hřeby atd. — na počátku čtvrtého věku dala rozkaz ku kopání základů. O dva věky později dal Justinián   chrám  přestavět,   později,  r.   1101   byl   tu   právě o Štědrý večer Balduin na krále korunován, pak zakusil chrám ještě  několik občanských renovac, které  ale původní Justiniánovu formu valně nezměnily.

A přední znamenitosti chrámu toho je ovšem zas ta jes­kyně pod ním. Přec jen divný pocit zmocní se každého, kdo sem sestoupí! Jesle a hrob — hrob dávno minulých dob, přec jako by tu bylo něco, co žije, co neumírá! Bílý den sem nesesílá jasnost svou, svatá noc panuje tu nepřetržitě, po hně­dých, mramorových stěnách jako by šelestil tajný šepot zvěstný a světýlka četných stříbrných lamp jako by kmitala se vese­lými hvězdami. Jediné, co zde mrtvo, je ten nadpis nad vý­klenkem, slova mrtvého jazyka: „Hic de virgine Maria Jesus Christus natus est". Bez nadpisu by výklenek ten byl o celou poetičnost výmluvnější!

Ostatní znamenitosti chrámu jsou zas čistě palestinské:

Jeskyně, v níž bydlel svatý Jeroným.

Druhá, kde týž pohřben.

Třetí, kde žil Eusebius.

čtvrtá, kde pohřbena svatá Pavla.

Pátá, kde odpočívá její dcera Eustochie.

Šestá, kde ukazují — ruku a jazyk jednoho z dětí Herodesem zabitých. Kaple tato nazývá se „kaplí neviňátek" — „malých i velkých".

Konečně díra pod oltářem, do níž zapadla hvězda vedoucí krále od východu, o kterémž zapadnutí sem snad tisícátý vzdělaný člověk neví.

Za půl dne jsi hotov s Betlémem a celým jeho vůkolím, i kdybys chtěl věc zrovna studovat. Neboť nezbývá nám leč dotknout se ještě některých míst zrovna hypertradicionálních. Na př. hrobu, v němž leží Ráchel, dcera Lábanova. Jakob, vzorný muž její, který sedm let za ni sloužil a přitom si hezký brav  peřestých jehňátek  nahospodařil  s  onou starozákonní poctivostí, kterou bychom nyní nazvali prostě darebáctvími, a který ji přemluvil, aby s ním utekla a přitom i domácí boty otci svému odnesla, sám jí pak sdělal hrob i náhrobek.

Dále: „pole hrachové".
„Šla tu bohorodička kolem, hladová a zmořená, a viděla, jak hospodář sklízí hrách. Zaprosila o hrst, aby hladu zbyla. Ale nebylo srdce u hospodáře a odepřel, jako zaháníme ode dveří nevěřícího. Nejsvětější se rozbolestnila a přála mu, aby vešken hrách se mu stal drobným kamením. Nebe také přání její „vyslyšelo" — a mnich kroutí očima a obrací hlavu zbožně k dobrému nebi.

„Ale klít — a Panna Maria!"

„Bez víry by byla kletba nesmyslem a Panna Maria byla silná ve víře!" —

Konečně: „jeskyně mlíková".

Zde se Panna Maria před svým útěkem do Egypta nějaký čas zdržovala. Vnitřek jeskyně té je křídový. Zbělela prý půda i stěna několika kapkami mléka, které tu Panna Maria po­tratila. Ve víře silní mniši dělají z té křídy kuličky a prodá­vají je věřícím co prostředky proti všem možným ženským nemocem.

Odejděm a uhněm se raděj všem frivolním vtipům. Ma­dona mně vzdor mnichům celého světa zůstane poetickou věčně! V tom srdci rozžehlo se největší štěstí i zalomcovala jím bolest největší. Nikdo jak ona nemiloval toho, jenž je nám všem posud pravzorem lidskosti!

A přiznám se, že matka vůbec má pro mne cos ctihodného. Stokrát je mně každá ctihodnější než celý klášter zpívajících jeptišek, třeba by ty holky hrály k tomu všechny i na varhany!