Z dodatku Ottova slovníku naučného, vydání z r. 1932, díl druhý svazek první, str.23

Dělnické tělocvičné jednoty (DTJ) v ČSR se starají o tělesnou výchovu a zvyšování zdravotní úrovněnejširších vrstev pracujícího lidu. S tělesnou výchovou spojují snahy po duchovním a mravním povznesení dělné třídy, jež se jeví v činnosti osvětové. Ideovým podkladem hnutí DTJ je socialismus.
1892 byl založen t-ý odbor při vzdělávacím spolku krejčovských dělníků v Praze a 1894 Vzdělávací podpůrný t-ý spolek Lassalle v Brně – Juliánově, jenž byl později ustaven jako Dělnická Tělovýchovná Jednota, jež dala vlastní základ a název duchovnímu hnutí. 1902 se konala porada vzniklých jednot a v srpnu 1903 byl založen Svaz DTJČ, který soustřeďoval 31 jednot, 1076 členů, 100 členek, 106 dorostenců a 130 žáků. 1903 bylo uspořádáno prvé svazové veř. cvičení za účasti 180 cvičenců. 1904 byl první svazový cvičitelský kurs. 1905 se pořádal již druhý valný sjezd, zal. okr. a počalo se s vydáváním Tělocvičného ruchu jako ofic. orgánu. Cvičitelské rozhledy, orgán cvičitelstva, vychází od 1909, stejnokroj mužů zaveden 1912. Na Slov. byly první jednoty zal. 1913 v Prešpurku a v Holiči. Téhož r. vznikl Mezinár. soc. svaz pro tělesnou výchovu a sport, do něhož se svaz DTJČ přihlásil 1918. Z původního sídla Gentu v Belgii přesidlil později mezinár. svaz do Prahy, což svědčí o významu DTJ na mezinár. poli.Od 1913 se začíná se soustavnou organisovanou činností osvětovou, byl zřízen Technický výbor a Výchovný výbor svazu. Časopis Vychovatel vychází od r. 1912. První vel. spol. cvičení mezinár. svazu se konalo pod názvem Dělnická Olympiáda 1921 za účasti 22 314 cvičících.II. Dějnická Olympiáda byla 1927(30 066 cvičících) v Praze, III. v r. 1931 ve Vídni. Svaz DTJO pořádá časté zájezdy do zahraničí (Paříž, Lipsko, Gent, Riga, Helsinky, Budapešť, atd.) k slavnostem cizích d-ých t-ých a sportovních organisací.
Vedle tělocviku prostého a na nářadí se pěstují v d-ých a t-ých j-ách od 1924 míčové hry, od 1925 plavectví. Pro mládež zaveden 1920 skauting. V někt. krajích se pěstují i zimní sporty a tennis. Vedle uvedených časopisů vydává svaz DTJČ pro žactvo Zlatou Bránu, pro dorost Náš dorost; jednotlivé kraje mají své Věstníky, jež namnoze mají samostatný název(Jarost v Plzni, Jednotář v Mor. Ostravě, Napred v Bratislavě). 1929 měl svaz DTJČ ve 49 okr. 11 031 jednot (117 622 členů). Z toho je asi 50 000 mužů, 15 000 žen, 9 000 dorostenců, 7 000 dorostenek, 18 000 žáků a stejný počet žaček. Organisačně je svaz DTJČ rozdělen na obvody, okresy a kraje. Do 14 let jsou žáci, do 17 let dorost, starší členstvo. V posl. letech bylo z podnětu svazu DTJČ založeno Ústředí soc. organisací tělovýchovných v ČSR, v němž jsou soustředěny všechny d. svazy i sportovní.