laudo deum verum    pravého Boha chválím

vivos voco                 živé volám

congrego clerum       kněží shromažďuji

mortuos plango         mrtvé oplakávám

fulgura frango            blesky rozrážím

pestem fugo               mor zaháním

festa decoro               svátky slavím

7 ctností zvonu