Buddhismus

Mniši a kláštery tvoří jeden z aspektů života v Mustangu, kte­rý nelze přejít mlčením, stejně jako ve středověku v Evropě nebylo možno oddělit církev od státu nebo od každodenního života lidu. Jenže zde je třeba přesně rozlišovat mezi buddhistickou doktrí­nou a církevními institucemi. Podstatou buddhismu je názor, že ži­vot je jenom utrpení, přelud smyslů a nedokonalý stav; člověk se musí snažit osvobodit od příčin tohoto utrpení, to jest od tužeb a přemrštěných potřeb. Proto musí dbát osmi pravidel neboli kráčet osmi cestami: správně věřit, správně toužit, správně mluvit, správně se chovat, správně žít, správně pracovat, správně myslet, správně me­ditovat. Tím se zbaví utrpení a dosáhne absolutna, jež se jmenuje nirvána. Buddhismus tak, jak ho kdysi za svého života hlásal Buddha, není náboženství. Nemluví se v něm ani o bohu, ani o duši. Ale bě­hem staletí se učení rozšířilo a vstřebalo do sebe různé dřívější víry, které se dochovaly v Indii - většinou poplatné hinduismu - stejně tak jako nová pojetí, vypracovaná v průběhu staletí. Lámaismus, ne­boli tantrický buddhismus, jak je vyznáván v Himálaji, se z prostého původního učení stal mimořádně složitým náboženstvím, jehož stou­penci se dělí do nesčetných sekt. Nicméně základní vírou zůstává, že lidský život je nedokonalý; skutečné je pouze absolutno - pravda čili nirvána. Existence je jenom iluzorní stav, neboť život je pouhá před­stava nedokonalých smyslů. Kráčí-li člověk osmi cestami, musí se snažit zbavit iluze života a dosáhnout dokonalosti, to jest nirvány.
Mniši vyznávající tibetský buddhismus se na rozdíl od kněží ji­ných církví nepokoušejí získávat nové stoupence. Zasvětí prostě svůj vlastní život hledání nirvány a snaží se jí dosáhnout svými skutky a meditacemi. Převtělení lámové jsou považováni za světce, to znamená za lidi, kteří se zřekli možnosti dosáhnout nirvány, protože chtějí ukázat cestu svým bližním. Vracejí se na svět, aby druhým li­dem ukázali, jak se vymanit z pekelných kruhů v kole života.
Buddhistům připadá normální, že si každý toužebně přeje stát se mnichem, protože jenom mniši mohou zasvětit všechen čas hledání absolutna. Proto i většina Lobů má ctižádost vstoupit do kláštera. Obyčejní smrtelníci se ovšem musejí spokojit nesnadnou cestou, jež se pokouší sladit život v příslušném století s dokonalostí v absolutnu. Mniši si tu cestu takříkajíc krátí, užívají metod, jež jsou podrobně vyučovány v klášterech; některé z nich jsou fyzické, jako třeba praktikování jógy, jiné pozůstávají z mystické meditace nebo psychologic­ké koncentrace. Meditace dovoluje urychlit proces porozumění a do­sáhnout již v pozemském životě jakési přednirvánské zkušenosti.
Tajemství těchto fyzických, mystických a psychologických metod znají převtělení lámové a „učitelé", guruové. Říká se o nich, že mají takovou moc, jež i prostým mnichům dá klíč k porozumění. Neustálé recitování posvátných textů napomáhá soustředění a rovněž jsou do­poručovány meditace na dané téma. Tak například se člověk posadí před obraz Buddhy a zahloubá se do něho; soustředí pozornost na pupek a představí si, že z něho vyrůstá lotos; na lotosu vidí podobu Buddhy s dalším lotosem, jenž mu vyrůstá z pupku; na tomto lotosu sedí další Buddha a z jeho pupku vyrůstá další lotos a tak dále. Tou­to meditací se dosáhne toho, že se člověk psychologicky odpoutá od existence, touhy, představ; meditace povznese ducha na vyšší stupeň a vytváří to, čemu zz říká přednirvánská zkušenost. Náležitě je člo­věk takové meditace schopen až po letitém cviku a životě v naprosté odloučenosti. Proto se hodně mnichů uchyluje do jeskyní a na odlehlá místa, stejně jako křesťanští poustevnici, kteří hledali Boha na poušti. (Peissel Michel: Mustang Royaume tibétain interdit, Paris 1970, CS str. 189)